شهید عبدالواحد سراوانی


اطلاعیه جدید جنبش مقاومت مردمی (جندالله)ایران

به نام خدابدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله)
به اطلاع عموم مردم می رساند که رژیم ولایت فقیه اعلام کرده است سه تن را در رابطه با عملیات استشهادی پیشین دستگیر کرده است ، در صورتیکه این عملیات فقط توسط شهید عبدالواحد محمدی انجام گرفته است و هیچ عضو دیگری از جنبش هنگام عملیات در منطقه نبوده است تا دستگیر شود.رژیم ولایت جهل و جور و فساد جهت پرده نهادن بر ضعف و ناتوانی وشکست مفتضحانه خود ممکن است افراد بی گناهی را دستگیر کرده و تحت شکنجه وادار به اعتراف نموده و باری دیگر اعترافات دیکته ای از رسانه ها پخش کند چنانچه قبلا به چنین اعمال پلیدی متوسل شده است.همچنین گزارشها حاکی است که بسیاری از زندانیان بلوچ از سایر استانها به بلوچستان منتقل شده اند و ممکن است که این زندانیان که مدتها پیش دستگیر شده اند به اتهام شرکت در عملیات استشهادی پیشین اعدام شوند که باز هم رژیم قبل از این به چنین اعمال ضد انسانی دست زده است.اما رژیم و مزدورانش بدانند که هر جنایتی که انجام دهند با نفرت مردمی روبرو شده و مردم بیش از پیش به مقاومت روی خواهند آورد و هرگز جنایتهای رژیم فراموش نشده و پاسخ های دندان شکنی به آن داده خواهد شد.

جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله)

بلوچستــان ءِ پليـــں شهيـــدان ءَ هزاران ســــلام

شهيد عبدالواحد محمدی سراوانی ( شستونی ) بلوچستان ءِ شهيدانی کاروان ءِ ترپناکیں استار ءُ بلوچ کوم ءِ پهرآوریں پسـّــگ ماں بلوچستان ءِ کومی جهد ءِ تاريخ ءَ ابدماں بوت.
ايمانداريں سرمچارعبدالواحد گوں وتی ورنايی ءُ زندءِ فدا کنگ ءَ کامياب بوت تاں ايران ءِ واکداران ءُ سپاهيگاں ماں بلوچستان ءَ سريں پروش بکنت. .
شهيد عبدالواحد محمدی، شهيد عبدالغفورريگی ءُ شهيد عبدالخالق ملازهی ءِ پيم ءَ گوں وتی جان ءُ شيرکنيں زند ءِ ندر کنگ ءَ بلوچ دژمنيں واکداراں مزنيں تاوانے دات.
انسان دشمنيں نورعلی شوشتری يکے چه سپاه ءِ فوجی ـ اقتصادی آهيریں سروکاں، پهره ءِ سپاه ءِ سروک، سربازءِ سپاه ءِ سروک، پاسدار محمدزاده بلوچستان ءِ سپاه ءِ مستريں سروک تهران ءِ فاشيستيں حکومت ءِ کته کار ءُ بلوچ کشيں رستراں ابدی جهندم ءَ راه ديگ بوتنت..
اے رستراں هنچو په مئی کوم ءِ وجود ءِ گارکنگ ءَ لانچتگ ات که روچے يک جاهـے ديوان کنگ اَتنت تاں گوں زور ءُ رپک ءُ پندل بلوچ کوم ءَ گيشتر ءُ زوتر تاوانبار بکننت.
پاسدار نور علی شوشتری مافیایی سپاه ءِ هونوارءُ کته کاریں سروکـے اَ ت که چه بنگیجی ءَ گوں سپاه ءَ هور بیتگ. اے مردم کشیں سپاهیگ هزاراں ورنا کشتگ ءُ کوشارینتگ ءُ هزاراں پت ءُ مات سوگیگ کتگ انت.
"مـِـرصاد" ءِ جنگ، بيست ءُ يکسال پيش ءَ شوشتری ءِ يک انسان دشمنين ءُ رستری درورے انت. شوشتری " مرصاد عملیات" ءِ سروکین کمانڈر اَت. په شوشتری ءِ دستور ءُ حکم ءَ گیش چه چار هزار ءُ پنچ سد (۴۵۰۰ ) جنگی بنديگ ءُ سرگردانیں ایرانی مجاهد ماں همدان ءِ نزیک ءَ کشگ ءُ ٹپی بوتنتشوشتری ءِ انسان دژمنیں کارپد ماں تهران ءُ خراسان ءَ هم سک سیاه انت. اوداں هم آیی ءَ هزاران تبل چوره ءُ یتیم کناینتگ. هزاران سوگیگیں مات ءُ گهارانی زند ءَ تهار کتگ انت.
ماں مئی گلزمین ءَ رستریں شوشتری په مئی راجی پجـّـارءِ گار کنگ ءَ آتکگ اَت. شوشتری هما بلوچ دژمنیں سیاست ءِ دیما بروک اَت که ناوانندهیں رضا میر پنج ءُ قاتلیں امان الله جهانبانی ءُ کلپیں انگریزان بنگیج کتگ اَت. بے شمار انت بےگناهیں بلوچ که ڈنی فارس فاشيستاں کشتگ ءُ شهيد کرتگنت
مـُـرداریں شوشتری هورگوں آدگه مرتگیں سروکیں سپاهیگ ءُ اطلا عاتی (چاروگ) که درستاں غیربلوچ، بلوچ دژمنءُ ڈنییں فارس اتنت مئی کومی وجود ءِ دژمن اتنت.
آهاں په بلوچ راج ءِ گار ءُ گمسار کنگ ءَ "رجبعلی" ءُ " تقی نقی" ءَ زرتگ ءُ آورتگ اتنت تاں ماں پیشن ءُ سرباز ءَ آهانی لونڈیں سرگاں سرداریءِ پاگ ببند انت ! بلوچان وت ماں وت ءَ به میڑيننت ءُ چنت ردوارتگين ءُ بد نسيبيں ملکی ناسرپداں په جنگ ءَ گوں بلوچ سرمچاراں تيار به کننت.
. بلئے شهيد عبدالواحد محمدی گوں وتی پاکيں ساه ءُ جان ءَ تهران ءِ شيطانی برنامه يان ءِ ديمپان بوت . آ مزاربيمیں سرمچار، سپاه پاسداران ءِ سستين ءُ پوستگيں وجود ءَ هنچو درهينت که آخوند خامنه ای ءُ احمدی نژاد ءُ لاريجانی ءُ رفسنجانی هم ماں تهران ءَ هم جکست انت...
هزاراں سلام ءُ دروت شهيد عبدالواحد محمدیءِ پاکيں روح ءَ
پروشت ءُ پروش بات ايران ءِ شيعی ـ فاشيستی حکومتآزات ءُ آباد بات گنجيں بلوچستان
محمد کريم بلوچ
۲۸ مهرماه ۱۳۸۸ بريبر گون ۲۰ اکتبر ۲۰۰۹

فردا شب مصاحبه کمال ناروئی سخنگوی جنبش مقاومت جندالله در تلوزیون پارس

مصاحبه سخنگوی جندالله در تلوزیون پارس
بعد از ظهر چهارشنبه سخنگوی جنبش مقاومت جندالله آقای کمال ناروئی با مهرزاد پارسا در شبکه تلوزیونی پارس پیرامون عملیات اخیر و دروغ پراکنی های رژیم ولایت فقیه گفتگو دارند.

عملیات شهادت طلبانه


برادرم جهاد واژه جد وجهد آموزگار من وتوست، تنها مکتب راه آزادی است ، جهاد سایه عزت ملت مسلمان است .
تا زمانی که مسلمانان احکام دین اسلام را در زندگی فردی و اجتماعی خود پیاده کنند ، و برای دفاع از حریم مقدس اسلام سر به کف بودند همای سعادت و خوشبختی آنان بر فراز آسمان ها در پرواز بود و زمانی که احکام شریعت را بار گرانی بر دوش خود تصور کردند و محبت مال و دنیا بجای شوق شهادت در قلب های آنان جا گرفت دشمنان دیرینه ی اسلام فرصتی طلایی بدست آوردند تا انتقام شکست های گذشته را از مسلمانان بگیرند و چنانچه بوضوح مشاهده می کنیم که چگونه مسلمانان در برهه از زمان تحت حملات نظامی ،سیاسی وتهاجمات فرهنگی قرار گرفته بسیاری از سرزمین های مقدس اسلامی در اشغال دشمنان دین درآمده است.
ولی از آن جا که وعده الهی است که در هر زمان گروهی خواهد بود که با توکل بر خدا به دفاع از دین برخیزند وبرای پاسداری از حریم اسلام جان خود را فدا کنند در این زمان نیز شاهد چنین انسان هایی هستیم.
جوانانی که تنها مقصد زندگی آنان حفاظت دین وایمان است و آنان برای رسیدن به این هدف بس شایسته از تمام عیش ونوش دنیا چشم بسته اند.
آنانند که توانسته اند در بین جامعه بشری سر بلند کنند وندا دهند که اسلام زنده است و ما نیز برای دفاع از عقیده وسرزمین اسلامی زنده ایم ونمرده ایم.
اما از آن جا که تعداد اینگونه افراد به تناسب افراد دشمن به مقدار نمک در آرد می باشد و با در نظر گرفتن تجهیزات کامل و پیشرفته نظامی که دشمن در اختیار دارد بسا اوقات این جوانان سلحشور مجبور می شوند که با انجام حملات شهادت طلبانه جواب کلوخ را با سنگ بدهند.
با شرایط فعلی که مسلمانان با آن مواجه هستند این تنها کاری هست که می توانند پایه های ظلم و استبداد دشمن را به لرزه درآورد و عقل دنیا پرستان را به حیرت اندازد.
پس ای ملت بیدار شوید و با این جوانان که به خاطر دین و شما ملت ، جان خود را فدا می کنند، همکاری کنید
به امید پیروزی حق بر باطل

فیلم عملیات استشهادی زاهدان 2

فیلم عملیات استشهادی زاهدان 1

شهادت و منزلت شهداء


شهادت و منزلت شهداء)وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ( [آل عمران:169]و هرگز كساني‌ را كه‌ كشته‌ شدند در راه‌ الله بلكه‌ آنان‌ زنده‌اند نزد پروردگارشان‌ روزي داده‌ مي‌شوند.شهادت فنا شدن انسان براي نيل به سرچشمه نور و نزديك شدن به هستي مطلق است. شهادت عشق به وصال محبوب در زيباترين شكل است. شهادت مرگي از راه كشته شدن است، كه شهيد آگاهانه و بخاطر هدف مقدس و به تعبير قرآن کریم ((في سبيل الله)) انتخاب مي كند. يعني شهيد در راهي كشته مي شود كه هر دو ارزش- آگاهانه و في سبيل الله را داراست و چنين مرگي است كه به تعبير پيامبر صلی الله علیه وسلم شريفترين و بالاترين نوع مردن است، شهادت همانا پايان دادن به فروغ درخشان حيات در كمال هشياري و آزادي است براي رسيدن به هدفي كه والاتر از حيات طبيعي است. شهادت پايان دادن به حيات طبيعي براي دفاع از ارزشهاي انساني در جامعه است. شهادت شكافتن كالبد جسماني براي رسيدن به مقام شهود و حضور الهي است. شهادت رسيدن به مرتفع ترين قله هاي كمال و انسانيت است. با توجه به تعاريف فوق، كسي كه مرگ شهادت را انتخاب مي كند ((شهيد)) ناميده مي شود. شهيد در لغت به معني ((گواه)) است و در اصطلاح به كسي گويند كه در مجراي شهادت قرار گرفته و در راه خدا كشته مي شود.تعريف مشترك و جامع براي شهادت اين است كه: شهادت عبارت است از زندگي در حال هشياري، و آزادي در راه وصول به هدف عالي تر از زندگي طبيعي بواسطه شهادت. اين خصيصه و پديده اي است كه همه شهدا داراي آن مي باشند. در مقابل اين مرتبه والاي شهادت حداقل توصيفي كه مي توان براي شهادت در نظر گرفت عبارت است از اينكه: شهادت انقلاب دروني ناگهاني، همراه با هشياري و آزادي در پايان دادن به زندگي دنيوي و مادي و رسيدن به حيات طيبه واخروی.شهادت مرگ نيست بلكه از هر قطره خون شهید حیات دیگر می روید. شهيد جان شیرین خود را به هدف اعلا ی کلمه الله میدهد مي رود و عامل تحرك امواج ديگر می گردد كه آنهم جلوه اي ديگر از مشيت الهي مي باشد. لذا شهيد همواره زنده است و حيات و ممات او همواره صفتي است براي حيات طيبه در جوار رب العالمین.روح شهیدان به سان پرندگان در بهشت پرواز می کنند مي خورند و مي خرامند ولذت مي برند، نبی اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند:" هنگامی که یکی از برادران شما شهید می گردد، خداوند متعال روحش را در کالبد پرنده ای سبز رنگ قرار داده و بر روی نهرهای بهشتی به پرواز در می آورد. آن پرنده از میوه های بهشتی می خورد و در کاخهای طلایی بهشت مسکن می گزیند و در زیر سایه عرش الرحمان به پرواز در می آید. این شهیدان می گویند که چه کسی به برادران ما می گوید که ما در بهشت زنده ایم و از نعمتهای بهشتی روزی می خوریم تا آنان نیز از جهاد دوری نجویند و از جنگ در را خدا هراس نداشته باشند. الله متعال پاسخ می دهد که من به آنان می گویم. به همین سبب است که فرموده الله متعال نازل شده است:(وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) [آل عمران:169]و هرگز كساني‌ را كه‌ كشته‌ شدند در راه‌ الله بلكه‌ آنان‌ زنده‌اند، نزد پروردگارشان‌ روزي داده‌ مي‌شوند.و هرگز كساني‌ را كه‌ كشته‌ شدند در راه‌ الله يعني‌ :براي‌ اعلاي‌ كلمه الله و ياري‌ دادن‌ دين‌ وي‌ مرده‌ مپندار يعني : گمان‌ نكن‌ كه ‌مرده‌اند بلكه‌ آنان‌ زنده‌اند به‌ زندگاني‌ حقيقي، البته‌ اين‌ امر منافاتي‌ با اين‌معني‌ ندارد كه‌ آنان‌ نسبت‌ به‌ ما مرده‌ نباشند زيرا حيات‌ شهدا، حياتي‌ برزخي‌ است‌كه‌ جزء غيب‌ است‌ و خداي‌ عزوجل‌ خود به‌ كيفيت‌ آن‌ داناتر مي‌باشد. كه‌ آن‌ شهدا نزد پروردگارشان‌ روزي داده‌ مي‌شوند يعني‌: حق‌ تعالي‌ در پناه‌كرامت‌ خود، به‌ آنان‌ از خوراكي‌ها و ميوه‌هاي‌ بهشتي، غذا و نوشيدني‌ مي‌دهد وروزيشان‌ نزد وي‌ مستمر است‌، هرچند كه‌ رزقشان‌ از دنيا با شهادتشان‌ قطع‌ شده‌است‌ .)فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ( [آل عمران:170]به‌ آنچه‌ الله از فضل‌ خود به‌ آنان‌ داده‌ است‌، شادمانند و براي‌ كساني‌ كه‌ از پي‌ ايشانند وهنوز به‌ آنان‌ نپيوسته‌اند و به‌شهادت‌ نرسيده‌اند شادي‌ مي‌كنند; كه‌ نه‌ بيمي‌ بر آنان‌است‌ و نه‌ اندوهگين‌ مي‌شوند.به‌ آنچه‌ الله از فضل‌ خود به‌ آنان‌ داده‌ است‌، شادمانند يعني‌: شهدا به‌ آنچه‌ كه‌حق‌ تعالي‌ از كرامت‌ شهادت‌ به‌ آنان‌ ارزاني‌ نموده‌ است‌ و به‌ حيات‌ حقيقي‌اي‌ كه‌در آن‌ قرار دارند و به‌ آنچه‌ كه‌ از رزق‌ و روزي‌ خداي‌ سبحان‌ به‌ ايشان‌ مي‌رسد، خوشحال‌ و مسرورند و براي‌ كساني‌ كه‌ از پي‌ ايشانند از برادران‌ مؤمنشان‌ وهنوز به‌ آنان‌ نپيوسته‌اند و به‌شهادت‌ نرسيده‌اند شادي‌ مي‌كنند; كه‌ نه‌ بيمي‌ بر آنان‌است‌ و نه‌ اندوهگين‌ مي‌شوند يعني خوشحالند از اين‌ كه‌ بر برادران‌ مؤمنشان‌ كه ‌در آينده‌ به‌شهادت‌ مي‌رسند، يا بر ايمان‌ مي‌ميرند; هيچ‌ بيم‌ و اندوهي‌ در فرداي‌آخرت‌ نيست‌ .)يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ( [آل عمران:171]شادي‌ مي‌كنند بر نعمت‌ و فضل‌ الله و اين‌ كه‌ الله پاداش‌ مؤمنان‌ را تباه‌ نمي‌گرداندشادي‌ مي‌كنند براي‌ برادرانشان‌ از اهل‌ ايمان‌ و جهاد بر نعمت‌ و فضل‌ خدا چون‌ بهشت‌ برين‌ و خشنودي‌ حق‌ تعالي، كه‌ نزد وي‌ ديده‌اند و اين‌ كه‌ خداوند پاداش‌ مؤمنان‌ را تباه‌ نمي‌گرداند يعني: دريافتند كه‌ خداوند پاداش‌ هيچ‌ مؤمني‌ را كه‌ عمل‌ نيك‌ انجام‌ داده ‌باشد، ضايع‌ نمي‌كند، پس‌ براي‌ اين‌ امر نيز شادمانند .در حديث‌ شريف‌ آمده‌ است: شهدا چون‌ به‌ بهشت‌ رفتند و آن‌ همه‌ قدر و منزلت‌ و نعمتي‌ را كه‌ برايشان‌ در بهشت‌ هست‌، ديدند، گفتند: اي‌ كاش‌ برادرانمان‌ در دنيا از اين‌همه‌ كرامتي‌ كه‌ نصيب‌ ما شده‌است، آگاه‌ مي‌شدند تا به‌ ميدانهاي‌ كارزارشتافته‌ و به‌شهادت‌ مي‌رسيدند و به‌ اين‌ خيري‌ كه‌ ما دست‌ يافته‌ايم‌ نايل‌ مي‌گشتند .پس‌ پروردگارشان‌ به‌ ايشان‌ خبر داد كه‌ : من‌ خبر و چگونگي‌ حالتان‌ را بر پيامبرتان ‌نازل‌ كردم‌ آن‌گاه‌ شهدا از اين‌ امر خوشحال‌ و شادمان‌ شدند.بنابراين شهدا به واسطه نعمتهاي الهى مسرور و خوشحالند و مي خواهند اين خوشحالي را با ديگران كه به آنها ملحق مي شوند تكميل نمايند و مايلند كه به آنها بشارت داده شود كه ترس و اندوهي به خود راه ندهند.

عبدالمالک ریگی.........


عبدالمالک.............
خواهان این نیستیم که خون کسی ریخته شود یا انسانی حقوقش پایمال شود ولی اگر بنا بر این باشد که شما حق ما را به روش قانونی ندهید ما حق خود را به همان روشی که شما آنرا از ما گرفتید آنرا از شما پس می‌گیریم."
این جمله بسیار پر معنی و با قدرت از دهان کسی خارج شد که رژیم خفقان و ارعاب جمهوری اسلامی را به جنگ سیاسی ، مسلکی و مذهبی طلبیده و ارکان رژیم را بلرزه درآورده است. وحشت درونی رژیم از قیام مسلحانه مردم بحدیست که برای کشتن یکنفر دو سپاه مجهز و تا دندان مسلح و کامل را به بلوچستان اعزام نمودند. از همان ابتدا فرماندهان مزدور اعلام کردند که ویرا در محاصره کامل دارند و راه فرار ندارد. بارها وعده 24 ساعته داند که همه چیز تمام است ولی از آنجا که رژیم مثل همیشه با دروغ و سیاست ترور و مشت آهنین قصد برخورد با واقعیات را دارد و همیشه زیر پوشش مظلومیت! امیال و افکار شیطانی خود را بمرحله اجرا میگذارد ..... حدود 40 نفر از کشاورزان و روستائیان و مسافران عبوری و مردم عادی را ناجوانمردانه هدف گلوله های تانک و خمپاره و بالگردهای جنگی نموده و هر بار نیز اعلام کردند که غائله تمام شده است!
رژیم مانند همیشه توسط بوقهای دولتی و حقوق بگیر ، دو بار وی را کشته و سه بار زخمی و دو بار اسیر کرده است! بار آخر حدود دو هفته پیش ویرا در پاکستان کشتند ولی هنوز این سردار سرزمین یعقوب لیث سرفراز ، زخم های شدید و کشنده به بدنه لرزان رژیم متعفن و خونخوار میزند. پروپاگاندهای دولت جمهوری ضد خدا و بشر ، تهمت های بسیار بوی زده و ویرا جاسوس و حقوق بگیر غرب (صد البته نه شرق) ، عنصر فریب خورده ، کافر حربی ، قاچاقچی ، ضد انقلاب ، تروریست ، آدمکش ، حقوق بگیر وهابی ، طلبه بن لادن ، عضو طالبان و .... نام نهاده ولی مردم آزاده بلوچ و کلا جنوب شرقی ایران دست و دل خود را بروی وی گشاده و از عبدالمالک ریگی بعنوان یعقوب لیث زمان نام میبرند.
دولت مهرورزی تا کنون تعدادی از اعضاء خانواده ویرا در ملا عام اعدام وگروهی از اعضای خانواده و حتی زنان و کودکان وابسته را دستگیر و در بیغوله های رژیم ، زیر شکنجه و آزار روحی و روانی قرار داده و به اسارت گرفته اند. بار ها بطور مستقیم و غیر مستقیم با ترفندهای مختلف قصد کشتن ویرا داشته اند که نه فقط بی نتیجه مانده بلکه نفس حیوانی رژیم را بر همگان هویدا نموده است. سعی کامل سپاه پاسداران و قوای ارعابی آن است که کشتار بلوچها را انگ انسانی بزنند و حقایق کشتار بیگناهان و ویرانی و بیکاری و فقر و ظلم را در سیستان و بلوچستان سرپوش گذارند.
بیش از یکسال است در سیستان و بلوچستان حکومت نظامی کامل برقرار است ولی هنوز ضربه های مهلک و ناگهانی عبدالمالک ریگی چنان رژیم منفور را مستاصل و گمراه نموده و چنان مزدوران ارسالی در زیر فشار روحی و روانی بسر میبرند که آمار خودزنی ها زیاد و بارها ماموران از روی ترس و حماقت بر روی همقطاران خود آتش گشوده و یکدیگر را زخمی یا به قتل رسانده اند و طبق معمول آنانرا شهید اعلام کرده اند.
هنوز در جنوب شرقی ایران فقر و ناعدالتی و اعمال خشونت بیداد میکند و رژیم بجای مرحم بر زخمهای عمیق عمومی فقط وعده و وعیدهای دنیای دیگر را میدهد. ایران به بسیاری از ریگی ها نیازمند است تا حق مردم ایران را از این ضد انسانهای زمانه بگیرند.
راهت برقرار و پر همراه باد ریگی
ورجاوند

اوصاف مجاهدان

اوصاف مجاهدان
آنان شیفته ودلباخته چیزهایی هستند که اگر برای مردم عادی و معمولی بازگو کنی در حسرت زندگی آنان می سوزند .آنان شیفتگان وادی عز ت وآزادی,تزکیه و تهذیب و خودسازی اند و در این رهگذر به دنبال کسب شهرت و بدست آوردن پست و مقام دنیوی نیستند بلکه می خواهند نهال هایی را بکارندکه ریشه های آنان در اعماق زمین فرورفته ،و شاخه هایشان در آسمان پراکنده بوده و با خواست و اراده خدا هر زمانی میوه خود را می دهند .و دائما به بار نشسته اند و سبز و خرم هستند آری این میوه میوه آزادی است.آری آنان در پی کاخ و تالارهایی نیسند که بنیان انها بر خاک بوده و سپس تبدیل به خاک می شوند.بلکه رضایت و خوشنودی پروردگار و برخورداری از پاداش های اخروی آنها را بس است .آری این در حقیقت عالی ترین گرایش و تمایل است که اگر قلوب امت روزی از آن برخوردار شود به خیر و صلاح دست می یابد و در پی آن جسد و کالبد نیز راه را از چاه تشخیص داده و به سعادت دنیا و اخرت رهنمود می شوند.افتخاروعزت امت محمد(ص)در نصرت دین خدا است .

افتخاروعزت امت محمد(ص)در نصرت دین خدا است .
و به حمدالله اهل سنت ایران با توجه به تمامی محدودیت های موجود
این مهمان خدا را وعزت دنیا وآخرت را با گرمی نوازش کرده اند
ودر راه نصرت دین الهی قربانیهای فراوانی به اسلام عرضه داشته اند
وملت مظلوم اهل سنت کردستان،خراسان،هرمزگان وسایر نقاط سنی نشین
با تمام موجودیت وملیت خواهی خود را از عصر سعادت
تا عصر به اصطلاح تمدن فعلی فدای ترویج وتثبیت
مبانی دین وفرهنگ پر ارزش اسلام نموده اند
وعزت وکرامت ،استقلال وشرف خود را درپایداری وعزت مسلمین دیده اند.
آری این ملیت ها با زعامت وصدر نشینی علمی که داشته اند
اسوه خلاقیتها ومفکورهای دینی وسیاسی بوده اند
و برای سعادت ونجات تمامی مسلمان علما وفرهنگیان
این ملیت ها با تصنیفات وتالیفات علمی وحفظ سنگرهای
حق علیه باطل مصدر پیدایش جدید بوده اند.
باید جهان اسلام در مقابل اندیشه ها وزحمات مغزهای متفکر ومصلح
علماء کرد،فارس،عرب ومجاهدان
توانمند این ملیت ها در راه رستگاری امت اسلامی از یوغ کفروشرک جهانی
سر تعظیم فرودآورندوقدر واحترام این ملیت و قومیت های شریف
را از واجبات انسانی واسلامی خود بدانند.
چرا که این قومیتها هرگز از موقف ایمانی وجهادی خود در هر عرصه ومیدان عقب نشینی
نکرده اند وانشاءالله برای یاری دین خدا از هیچ قربانی در این راه دریغ نخواهند کرد
وهم پای سایر اهل سنت ایران به مبارزه خویش ادامه خواهند داد.
پس غیرتمان کجاست؟


پس غیرتمان کجاست؟
دردی بسیار سنگین قلبم را می فشارد و تردیدی که به نوشتن دارم دستان غیرتم را می لرزاندچه بگویم ؟به خدا سوگند غیرتم مجالم نمی دهد که از این بی غیرت مردمان بگویم!آنان که بی حیائی را به حد کمال رسانیده اند؛آنانی که بی شرمانه به غیرتمان زهرخند می زنند؛آنانی که در برابر دیدگانمان به خواهرانمان تجاوز می کنند و ما را بی غیرت می نامند؛آنانی که خواهران و مادرانمان را می ربایند و بعد از چندین روز تجاوز بی رحمانه قطعه قطعه و در پلاستیکهای زباله بسته بندی وگستاخانه در جلوی درب کاشانه مان رها می کنند.تا کی به این نامحرمان اجازه دهیم تا چشم تجاوز را بر عفت خواهران پاک و معصوممان بدوزند و دست تعدی بر آنان دراز کنند.
الله اکبر
پس غیرتمان کجاست؟
تا کی بی تفاوت به آنان اجازه دهیم در دیارمان بلوچستان بتازند و ما فقط به نظاره جنایتشان بنشینیم؟
تا کی شاهد تخریب خانه های پروردگارمان باشیم و هیچ نگوئیم؟
تا کی به قتل عام برادران و خواهرانمان بی تفاوت باشیم؟
به خدا سوگند اگر به این سکوت ننگین ادامه دهیم این بار قرعه ذلت و تجاوز به ناموس در خانه ما را نیز خواهد کوبید.هنگامیکه آنان بی شرمانه به تمامی مقدسات و حتی پیامبرمان توهین می کنند و همسر محبوبش ام المومنین را ( العیاذ بالله ) لقب فاحشه می دهند و ما باز سکوت می کنیم !
این بار عذاب الهی بر ما نازل خواهد شد و همین شیاطین مادران و خواهرانمان را از خانه هایمان به برون کشیده و به کنیزی خواهند برد.
ای مردم
ای برادران
ای مسلمانان
اگر با دشمنان خدا نمی جنگید با متجاوزان به ناموستان بجنگید
به خدا سوگند که جهاد فرض عین است
به خدا قسم تمام این متجاوزان واجب القتلند.تمامشان
کجائید ای مسلمین که ببینید در دیار بلوچستان این مشرکان زابلی خانه های خدا را تخریب می کنند ، به کتاب الله بی حرمتی کرده و به فاضلاب می اندازندش ، به ناموس مسلمین تعدی و به حرمت محمد رسول الله ( صلی الله علیه و سلم ) توهین می کنند.
یاایها المسلمون فجروهم و اخرجوا هولاء المشرکین من دیارنا ، دیار الاسلام
جای جای بلوچستان را به آتش بکشید و منفجر کنید این زابلیهای مشرک را و در دیوار بلوچستان را به تکه پاره های تن کثیفشان مزین کنید ؛ بکشید از این متجاوزان دین و ناموس ای فرزندان بلوچستان
مگرعبدالمالک کیست ؟!
او نیز فرزندی از فرزندان این مرز و بوم است که مرگ باعزت را بر زندگی با ذلت ترجیح و در مقابل این همه ظلم و تجاوز و تعدی بپاخواسته است.
سوگند به ذات الله که تنها وظیفه او نیست که وظیفه تک تک ماست جهاد فی سبیل الله برای دفاع از دین و ناموس و وطن مسلمین.
دیگر جای درنگ و تردید نیست ؛ قتل عام کنید از این بی شرفان زابلی و شرافت و عزتتان را باز پس ستانید ، گروه گروه شوید و اسلحه بردارید و بکشید این مشرکان را و بدانید که هیچ قدرتی جلودارتان نخواهد بود ، به والله نخواهد بود چرا که پروردگارتان با شماست و او شما را نصرت و مدد خواهد کرد.
و ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم
و ان الله لا یخلف المیعاد.....
بلوچستان را جبهه و کوههای سر به فلک کشیده اش را سنگر کنید به خدایتان اعتماد کنید و مگذارید دینتان ، غیرتتان و ناموستان را این مشرکین بستانند.
و علی الله فلیتوکل المومنون
نصر من الله و فتح قریب

جهاد

جهادتنها راه سعادت بشریت است.
جهاد فریضه ی الهی است.
آری تنها مسیری که همیشه ،همیشه سبزاست ونصرت
الهی همیشه درآن جریان داردجهاد است.
جهاد افضل ترین اعمال بعدازایمان به خدااست.
آری برتری جهادنسبت به سایراعمال به مانندفاصله
مشرق ومغرب است
رهبانیت(گوشه گیری)این امت فقط جهاد است.
آری آنان که حقیقت جهاد واهمیت جهاد را دانستند،
دیدیم که چگونه پروانه وارخودرافدای راه جهادکردند.
آری تنهاکسانی می توانند ازاین فریضه ی الهی استقبال
کنند که حقیقت محبت الله ورسول واسلام ومسلمین
درقلوب آنان جای گرفته باشد.

پيام رهبر جنبش مقاومت جندالله امير عبدالمالك به مناسبت عيد سعيد فطر


پيام رهبر جنبش مقاومت جندالله امير عبدالمالك به مناسبت عيد سعيد فطر

بسم الله الرحمن الرحيم
عيد سعيد فطر را به مسلمانان جهان و مردم ايران و خصوصا به ملت ستمديده بلوچ تبريك مي گويم و به مناسبت اين روز فرخنده از پروردگار مي خواهم روزهاي تاريك و سخت مظلومان را خاتمه دهد و خوشحالي زندگي با عزت و آزادي را نصيبشان گرداند.
و بايد ملت مسلمان به آينده خوشبين باشند و بر وعده هاي پروردگار يقين داشته باشند و بدانند كه روز ظالمان و ستمگران به پايان خواهد رسيد و آن روز بسيار نزديك است كه مظلومان و ستمديدگان آزادي خود را جشن بگيرند و آن را به يكديگر تبريك بگويند زيرا ظالمان و ستمگران را جز شكست و نابودي راهي ديگر در پيش نيست(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ) كسانى كه ستم كرده‏اند به زودى خواهند دانست به كدام بازگشتگاه برخواهند گشت
امروز جهاد و مبارزه عليه طاغوتيان در بلوچستان وارد مرحله اي حساس شده است و متجاوزان و اشغالگران دچار ترس و وحشت شده اند و مي خواهند به هر طريقي كه شده جلوي مبارزات را بگيرند و در اين راستا از هيچ كاري ابا ندارند و بي شرمانه دروغ مي گويند و وحشيانه جنايت مي كنند و رذيلانه مردم بي طرف و بي سلاح را تهديد مي كنند تا شايد به زعم باطل و واهي بتوانند راه را بر مبارزه و جهاد مسدود كنند اما زهي خيال باطل كه حق جويان و حق طلبان و پرچمداران حق از تهديد و ترهيب و اعدام و كشتار نمي ترسند و باكي ندارند و دروغ و افترا نمي تواند در اهل حق تزلزلي ايجاد نمايد و فرعونيان با چنين حيله هائي نمي توانند خود را از نابودي و هلاكت نجات دهند. چه خوب گفتند اهل حق در برابر تهديد فرعون :( قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ : گفتند باكى نيست ما روى به سوى پروردگار خود مى‏آوريم)
مردم بلوچستان امروز هوشيارند وبيدار و دريافته اند كه متجاوزان جز فقر و فلاكت ،تحقير و اهانت چيزي ديگر به اين ملت نداده اند و حكومت بيگانگان بر اين ملت سبب شده كه اين ملت در تمامي عرصه هاي علمي و فرهنگي و اقتصادي و سياسي از جهانيان و حتي از ملتهاي همسايه خود عقب بماند و فرزندان اين ملت به جاي خدمت در راستاي رشد و تعالي به خاطر بدست آوردن لقمه اي نان براي زن و فرزند تيرباران و اعدام و سوزانده مي شوند و بيگانگان اشغالگر با استفاده از منابع غني اين سرزمين در عيش و عشرت زندگي مي كنند و فقط بلدند حكم اعدام صادر كنند و يا نظاره گر و تشويق كننده اعدام جوانان بلوچستان باشند.
در بلوچستان راهي جز نبرد و جهاد مسلحانه وجود ندارد و هر كس بخواهد به صورت مسالمت آميز و صلح جويانه طلب حق كند باز هم متهم به ارتباط با بيگانگان مي شود و سركوب مي شود لذا تنها راه باقي مانده جهاد و مبارزه مسلحانه مي باشد كه بايد همه اقشار جامعه اعم از علماي كرام و دانشگاهيان عزيز و كارگران و زنان و عموم مردم به صف جهاد بپويندند و همچنان به حمايت از مبارزه ادامه دهند زيرا با حمايت مردم اين مبارزه راهش را ادامه خواهد داد و اگر حمايت مردم نبود اين جنبش در همان روزهاي نخستين خاموش مي شد.
امروز جهاد و مبارزه در قلب هر زن و مرد بلوچي جاي گرفته است و جهاد تبديل به انديشه اي فراگير شده است كه تمام بلوچستان را در نورديده است و ر‍ژيم هرگز نمي تواند اين انديشه و تفكر را از بين ببرد و شايد رژيم بتواند افراد را از بين ببرد اما از بين بردن انديشه و تفكر براي ر‍ژيم ناممكن است.
بهتر است مسئولان رژيم حاكم بر ايران در سياست ها خود در قبال ملت بلوچ تجديد نظر كنند و بدانند در اين جنگ شكست از آن باطل و متجاوز است همانگونه كه طي چند سال گذشته فرزندان دلير و غيور ملت بلوچ ضربه هاي سختي به رژيم وارد كردند و در اين چند سال ر‍ژيم با اينكه ملياردها هزينه كرده است و صدها نيرويش را از دست داده است باز هم موفقيتي نصيبش نشده است و در آينده هم موفق نخواهد شد و مبارزات روز به روز افزايش مي يابد و تا خروج بيگانگان ادامه خواهد يافت.
من در اين روز مبارك درود مي فرستم به مادران و پدراني كه فرزندان خود را تقديم عقيده و ايمان و دفاع از اسلام و مسلمانان كردند و از درگاه الله تعالي براي آنان صبر و استقامت مي طلبم.
براستي كه خون شهداء بر گردن ما سنگيني مي كند و ما در اين روز مبارك با روح شهيدان عهد مي كنيم و پيمان مي بنديم تا رسيدن به آرمان مقدس به جهاد و مبارزه ادامه دهيم تا جان را به جان آفرين تقديم نمائيم.
پروردگارا به بركت اين روز مبارك به داد مظلومان و ستمديدگان برس و متجاوزان و ستمگران صفوي را نابود كن
پروردگارا جهاد ما را خالص براي رضايت بگردان و ما را در اين مسير پيروز گردان
پرودگارا شهداي ما را در جنت الفردوس جاي بده
پروردگارا ستمگران ظلم و ستم را به انتها رسانده اند و در زمين فساد برپا كرده اند ودين و پيامبر و اصحاب پيامبر و كتابت را مورد اهانت قرار داده اند ،پروردگارا آنان را نابود كن و شرشان را از سر ما كوتاه گردان
پروردگارا مجاهدان و مبارزان اميد به نصرت و مدد تو دارند ،پروردگارا همانگونه كه اهل بدر را كمك كردي ما را هم كمك كن و نصرت و مددت را بر ما نازل فرما
پروردگارا ما را در راه جهاد استقامت نصيب فرما
پروردگارا شهادت در راهت آرزوي ماست ،پروردگارا مرگ ما را شهادت در راهت قرار ده
عبدالمالك بلوچ(رهبر جنبش مقاومت جندالله)

شعار دشمنان


شعار دشمنان
گویا این یک حقیقیت است که مسلمانان
از حقیقت دین و مذهب و هویت
خویش جامانده اند و از حقایق ظلم دنیا چشم پوشیده اند.
واز تفکر در محتوای شعار و کلام دشمنان بازمانده اند .
آری دشمنان جهان اسلام با شعار آزادی؛اتحاد ؛وحدت
به کشورها وملت های مسلمانان یورش آورده اند ولی
مسلمانان گول ظاهر کلام آنان را خورده اند
و هرگزسعی نمی کنند که بفهمند
که در حقیقت این شعار.شعار نابودی آنان است
.آری دشمنان اسلام ازلابه لای آیات و روایت اسلام
مطالبی را گلچین وبه آن پروبال داده
و به خورد ما مسلمانان می دهند
و ما مسلمانان بدون هیچ گونه تحلیل وبررسی آن
را بعنوان بند اصطلاحی در اسلام قبول می کنیم
افسوس برادر و خواهر مسلمان افسوس ......افسوس
که کلام خدا قرآن این معجزۀ هدایتگر
و قطب نمای مسیرزندگی در اختیار ما است
ولی ما سعی داریم که از حقیقت آن چشم پوشی کنیم
.آری برادر و خواهر مسلمان یادت باشد
که با کدام حقیقت داریم بازی می کنیم
آری قرآن حقیقتی است که هیچ بهانه ای
را در خود راه نداده وراه نخواهد داد .
عيد سعيد فطر را به تمام مردم مظلوم اهل سنت
وبخصوص مردم بلوچستان تبريك عرض مي نمايم
مديريت وبلاگ دوستدارشهداي جندالله
التماس دعا

مادرم پدرم

مادرم پدرم از آینده فرزندی که به خاطر خدا و پیامبر پرپر می شود
اندوهگین مباش از آینده فرزندی نگران باش که آواره و حیران دنیا است
آری فرزندانمان آینده سازان فردا بودند اما ببین دنیا با فرزندانمان چه کرد
با آینده سازان اسلام چه کرد .
چگونه آنان را در دام اعتیاد و گناه به خود پیچاند
و چگونه آنها را در وادی محبت به خدا تنها گذاشت
و چگونه فرزندانمان به خاک و خون خویش غلتیده اند
پدر و مادر عزیز اسلام ارث پدرانه نیست و بهشت زیر پای شماست
پس فرزندانمان را به سوی همان بهشت رهنمون شویم
و این نهایت عشق به خداست

ای مجاهد...

ای مجاهد...
ای غبار دیده راه خدا غم مخور
ای رفته به صحرا،کوه کمر ودریا غم مخور
ای نرسیده به ساحل عشق غم مخور
ای که بهشت در انتظارتو لحظه شمار است غم مخور
ای منادی خدا غم مخور
راه خدا راه یزدان پاک راه شماست غم مخور
راه خدا راه یزدان پاک راه شماست غم مخور
ای که سایه ای شمشیرهایت نشان جنت است غم مخور
ای نجات دهنده و نوید دهنده به آخرت غم مخور
راه خدا راه یزدان پاک راه شماست غم مخور
راه خدا راه یزدان پاک راه شماست غم مخور
افسوس از آن دنیا پرستان است غم مخور
یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور
پیروزی از آن محمد است غم مخور
خیبر نشینان آواره ای دیار خواهند شد غم مخور
راه خدا راه یزدان پاک راه شماست غم مخور
راه خدا راه یزدان پاک راه شماست غم مخور


يادي از يار شهيدمان حاجي محمود(رح)

ديار من ديار آن قهرمانانيست كه براي پاسداشت از دين و عزت و ناموس خويش رادمردانه راهي ميدان نبرد گشتند
ديار من سرزمين آن حماسه افرينانيست كه
بندگي قفس را نپسنديدند و راه رهايي را
برگزيدند
سرزمين من مهد آن دلاورانيست كه وعده پروردگار زمين و آسمانها را حق يافتند و بسوي سعادت و جاودگاني شتافتند
ويكي از آن سنبلهاي رشادت و رادمردي شهيد حاجي محمود از ديار سرباز بود كه در اين عصر ظلمت و خفقان آينه دل و روح خويش را از زنگارهاي پليد زميني زدود و در آخر به آرزوي ديرين خويش كه شهادت يا سعادت بود رسيد
يادش گرامي و راهش پررهرو باد

آواي بلوچستان.

غم مخور و امیدوار باش

دیگر صحنه های دیروز صحنه های ترور و اعدام
دیگر صحنه های آه وناله مادران تکرار نخواهد شد
دیگر صحنه های جان دادن جگر گوشه ها در دامان مادران
تکرار نخواهد شد
دیگر اشک غم و سکوت پدران را نخواهی دید
دیگر ذلت دیروز را ای ملت غیور نخواهید دید
آری ما راه عزت را آموخته ایم
وجهاد را آزموده ایم وپیموده ایم
دیگر سحر فرعونیان بر موسی اثر نخواهد کرد
دیگر ظلم نمرودیان ،ابراهیم را نخواهد سوخت
چرا که اسماعیل عاشق ذبیح شدن راه خداست
خدای عیسی خدای من و شماست
پس غم مخور و امیدوار باش
که راه محمد راه ماست

شهادت

شهادت
شهادت واژهای است که از اعماق کلام خدا از بی نهایت امیدی بود
به سوی تمام نا امیدیها ،شهادت نهایت سعادت است ،شهادت نهایت
رحمت خدا به سوی انسانیت ،شهادت تنها مسیری است که جلوه گر
زندگی همیشگی است،شهادت مقامی است که ابر مردان اسلام
راآرزو بود ،شهادت آرزوی سرورکائنات شهادت سرمشق زندگی
صحابه بود ،شهادت نهایت عشق انسانیت به خداونداست
شهادت دریچه برآورده شدن تمام رویاها وآرزوهای یک مجاهد
است ،مجاهد با تمام جد وجهدی که انجام می دهد تنها یک آرزو
دارد وآن هم شهادت است، شهادتی که فقط رضایت خدا درآن
است ودیگر هیچ تمنایی از انسانیت ندارد اما وقتی قلم را در
دستان خویش می چرخانیم حقیقت درون را آشفته می بینیم که
ما چگونه انسانهای هستیم که خیر خواهان (شهدا)را نمی بینیم
وبه تنگ نظران واصحاب جحیم جرات دخالت در ماورای
حقیقت درون خویش را داده ایمکلیپی کوتاه از جنازه دو شهید اعدام شده در زاهدان

جنازه پاکیزه دو شهید راه حق که در راه دفاع از عقیده و مردم جان خود را فدا کردند و روز سه شنبه، 23 تیر ماه 1388 در زندان زاهدان اعدام شدند.
آری این دو شهید از منطقه دبکور سرباز بودند که یکی اسد وفائی فرزند جان محمد(راست) و دیگری طارق آباديان فرزند دادمحمد نام داشت.
شهید اسد وفائی از یاران قدیم و از مبارزه سلحشوری بود که هر گز در برابر شکنجه و تحقیر و ضرب وشتم کوتاه نیامد و آخر هم جام شهادت را نوشید و با عزت از این گیتی پر گشود و رفت.
شهید اسدالله با نام مستعار عمر روزهای آغازین سال 84 به جنبش ملحق شد و مدتی در کنار مبارزان بود اما وقتی اواخر سال 84 برای ملاقات با خانواده به سرباز رفت دستگیر شد و چهار سال در زندانهای مختلف اوین و رجائی کرج و بازداشتگاه وزارت اطلاعات زاهدان گذراند.
او چند ماه پیش از زندان آزاد شد اما پس از مدتی کوتاه باری دیگر دستگیر شد و پس از یک ماه اعدام شد.

رادمردان راه حقیقت

رادمردان راه حقیقت

بوده اند و هستند کسانی که به خاطر حقیقت ، شمشیر از نیام کشیده اند


و کاسه صبرشان لبریز شده و با دیدی وسیع به وقایع اطراف خویش


می نگرند و از هر حادثه نتیجه می گیرند و از هر میدان سعی می کنند


با نگاهی رو به فردا و آینده برگردند .


آری حوادثی بس عظیم ،حوادثی که تحملش برای یک مسلمان حقیقی بس سنگین است


و برای او مرگ بهتر از دیدن و شنیدن اینچنین مصیبتهایی است که نظاره گر آنهاباشد .


آری امید ،عزت و راه سعادت یک مسلمان قران است .


اماافسوس همان قرانی که کلام خالق هستی و شافی قیامت و سعات دو


دنیای مسلمان در آن است به درون چاه های فاضلاب انداخته می شود


اما فرزند اسلام حتی نمی خواهد اشکی در این باره بریزد .


آری قران کلام خدا معجزه خاتم انبیاء.


آری تو نظاره گر بودی که حقیقت عزت و


ایمان تو برادرم و خواهرم در جلوِیِِ دیدگانت در زیر چکمه مجوسیان و


ملعونان زمانه به درون چاه های فاضلاب سرازیر شد .


با کدام بهانهمی خواهیم فردا در برابر شکوۀ قران در دادگاه عدل الهی حاضرشویم .


آری تو مسلمانی فقط به این خاطر که وارث قرانی .


با چه کلامی می توانیم همدیگر را متوجه گردانیم که


به خدا قسم چاره ای دیگر جز جهاد نمانده و نیست

دفاع ،پیکار ومبارزه


دفاع ،پیکار ومبارزه
جوانان مسلمان و اهل سنت ایران این کلمات سالهاست که افکار مارا به خود مشغول کرده .
بله هر انسان وهر قوم وملتی که در مقابل متجاوز وظالم قرار می گیرد اولین چیزی که به ذهن اوخطور میکند دفاع ،پیکار ومبارزه است
بله جوانان عزیز مردم اهل سنت از دیر باز مورد ظلم وجنایت رژیم فاشیست
اخوندی ایران که پایهای پوشالین ان بر ظلم و جنایت استوار است قرار گرفته اند.
جوانان عزیز ما باید بدانیم که پیکار ومبارزه بین حق وباطل اسلام وکفرایمان
ونفاق از دیر بازدرجوامع بشری وجود داشته و دارد. از اغاز افرینش انسان تا به امروزبه صورتهای گوناگون استمرار یافته است
زمانی که باطل در لباس شرک و بت پرستی بنام قوم حضرت نوح «ع» درجهان خودنمای میکند
در مقابل برای مبارزه با ان ونجات انسانیت حضرت نوح«ع» در صحنه جلوه گرمیشود.
زمانی باطل درلباس اتش پرستی وبت پرستی درشکل نمرود اظهار تکبروبزرگی میکند
در مقابل حق به صورت حضرت ابراهیم خلیل الله«ع» دربرابر اوجلوه افروز می شود.
زمانی باطل در لباس تکبروغروربا شعار«اناربکم الاعلی» بنام فرعون اظهاروجودمیکند
درمقابل حق به صورت حضرت موسی«ع» درصحنه برعلیه اوبه مبارزه بر
می خیزد. وزمانی دیگر مثلث شوم مجوسیت یهودیت ومشرکین اقدام به افسادجهان بشریت میکند
در مقابل حق به صورت ابرمردبزرگ تاریخ انسانیت منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی«ص»مبعوث گشته
وبشریت را از استعمار واستثمار کفارواستکبار جهانی
نجات می بخشد. وهم اکنون که رِژیمی پست وخون خواردر لباس اسلام به استعمار واستثمار مردم ایران مشغول است
حق به صورت جوانی مومن از شاگردان مکتب نبوی به نام امیر عبدالمالک بلوچ پای به میدان جهاد ومبارزه می گذاردتادر مقابل این جانیان مشرک با صلاح ایمان مقتدرانه بایستد.
بله عزیزان ایا وقت ان نرسیده که ما هم در کناراین جوانان مجاهدومبارزبرای عزت وسر بلندی اسلام عزیز
ومردم مظلوممان بپاخیزیم تا پوزه این جنایتکاران زمان را به خاک سیاه بمالیم وانها را ازسرزمین پاکمان بیرون رانیم.
ایاوقت ان نرسیده که به این دشمنان خون خواردرسی بیاد ماندنی بدهیم ونشان بدهیم که
جوانان مسلمان اهل سنت دیگر ساکت نخواهند نشست تا که شما هرچه می خواهید بر سر ملت مظلوم شان بیاورید.
وماهم در کنار برادران مجاهدمان خواهیم جنگید وبا قطره قطره خونمان عزت وسر بلندی را برای ملت عزیزمان به ارمغان خواهیم آورد.
انشاالله

شهیدشیرمردجوان عبدالخالق ملازهی


روح اسلام

یادم آید از تاریخ گذشته از تاریخی که قال الله وقال الرسول
رونق بازار آن زمان بود ،روزگاری که مادرم برای خواباندن
فرزندش به جای نی لبک های بیهوده نی لبک قال الله
وقال الرسول را برای خواباندن فرزندش زمزمه می کرد
وبه جای آرزوهای واهی برای آینده فرزندش
آرزوی آینده ای ازنوع زندگی صحابه
وشهادت به خاطر خدا می کرد
که ای فرزندم امیدوارم که
تو شمشیری گردی برای قلع وقمع دشمنان
خدا ورسول وسپری قرارگیری برای اسلام و
مسلمین
آری این بود روح زندگی تاریخ اسلام
اما نمی دانم چرا مادرم امروز از آینده فرزندی
که به خاطر خدا وپیامبر پرپر می شود وجام
شهادت می نوشد
بیم داری

رژیم ولایت ابلیس


رژیم ولایت ابلیس

آری شیطان برای اینکه اوامر بی چون وچرای او
روزی در دنیا از رونق نیافتد لشکر هم کیشان خویش
را آنچنان پرقدرت جلوه می دهدکه کس به فکر
براندازی اوامر و عوامل او نیافتد .
اما قران اینحقیقت خدا همیشه پیروز بر باطل بوده و راه حقیقت
را در جلوی راه پیروان خویش نهاده تا از عظمت و
هیبت مجازی دشمنان نترسند و هراسی به خود راه
ندهند.
آری می بینیم که این رژیم فاقد هرگونه
عظمت و هیبت است .آری رژیمی که از خدا بی
نیاز باشد خدا با پشیزی اورا هلاک وبرباد می گرداند
ومجاهدان راه حقیقت مصداق این وعده الهی هستند
که با رژیم ولایت ابلیس دارند مبارزه می کنند
وبحمدالله نصرت خداوند همیشه راهنما و راهگشای
راه آنان بوده .
آری رژیم شیطان صفت به تناقض
گویی های فراوانی روی آورده وهمیشه سعی بر آن
داشته تا افکار عمومی را به سوی تبلیغات سوق دهد
وآمار کشته هاوصدمات وارده راوارونه جلوه دهد.
گویا فکرمی کندهنوز می تواندبا این روش حقیقت
سیاست خویش را حفظ کند .آری رژیم فکر می
کندمجاهدان راه حقیقت فاقد نقشه وسیاست هستند.
آریاگرنقشه وسیاست مجاهدان راه حقیقت قرآن وسنت
باشدپس هرگز عملیاتی بدون تحلیل وبررسی وتحقیق
انجام نمی دهند.

خشم وانتقام

خشم وانتقام

فتنه هايي چون تاريکي شب ، که نيرويي نمي توانددرمقابل آنها بايستد،
کسي نمي تواند پرچم هاي آنان را پايين بکشد،
به سوي شما مي آیند ،چونان
شتري که مهار شده و جهاز بر پشت آن نهاده
وساربان آن را کشانده و به سرعت مي راند .
فتنه جويان کساني هستند که ضربات آنها شديد
و غارتگري آنان بسیار است.

مردمي با آنان جهاد مي کنند که در چشم
متکّبران
خوار و در روي زمين گمنام و در آسمان ها
معروفند . در اين هنگام ،واي بر تو اي
ایران !
سپاهي که نشانهء خشم و انتقام الهي است .
بي گرد و غبار وبدون صدا به تو حمله خواهند کرد
و چه زود ساکنانت به مرگ سرخ و گرسنگي
غبار آلود دچار مي گردند.

.برخیز ای مجاهد راه خدا

آیا وقت آن نرسیده که حق و باطل را از هم تشخیص داده باشی و خیرخواهان را از تنگ نظران و از اصحاب جحیم شناسایی کرده باشیم آیا وقت آن نرسیده که به یاری دین خدا بشتابیم.آیا وقت آن نرسیده که باید با ظلم وستم به مبارزه ببپردازیم ودیگر نظاره گر ظلم،اعدام،شکنجه...
نباشیم وغم وغبار را از چهره ملتت پاک کنی.
برخیز ای مجاهد راه خدا برخیز...


اطلاعیه جدید جنبش در مورد هلاکت یکی از مزدوران محلی وزارت اطلاعات


به نام خدا

بدینوسیله جنبش مقاومت جندالله به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند که فرزندان دلیر بلوچستان روز دوشنبه 16 شهریوریکی از مزدوران محلی رژیم که نقش مهمی در عملیات موشکی رژیم به منطقه ماشکیل داشت را در یکی از شهرهای مرزی بلوچستان به هلاکت رساندند.
حاجی غفور ریگی یکی از مزدوران و مخبران محلی رژیم بود که عملیات اخیر در ماشکیل را طراحی کرده بود و شخصا پاسداران رژیم ولایت فقیه را در این عملیات وحشیانه که موجب شهادت سه زن و مجروح شدن چندین نفر دیگر شد همراهی می کرد اما مبارزان به این مزدور اجازه خیانت بیشتر نداده و روز دوشنبه در یک عملیات موفق او را به هلاکت رسانده و راهی اسفل السافلین کردند.
این عملیات هشداری است برای همه مخبران که دست از خیانت بردارند و به آغوش ملت بازگردند در غیر این صورت به سرنوشت افرادی همچون حاجی غفور ریگی دچار خواهند شد.
جنبش مقاومت جندالله

سروش آزادیسروش آزادی
بدون شک جهاد در راه خدا وطلب شهادتی که خداوند نویدش را به
بندگان برگزیده خود در قرآن(ویتخذمنکم شهداء)داده است،
انتقال از یک منزل به منزلی دیگر،از زندگی تنگ ومحدود
به زندگی آزاد،کوچ کردن از زندگی سخت ودشوار
که توام با فریب ونیرنگ وچپاول است و گام نهادن
به زندگی سعادتمند و رفاه ورضوان الهی می باشد.
آری این فراخوان خدا در قرآن است
که برای مخالفین ناگوار وخاری در چشم
بزدلان ومنافقان است که مطرح نموده.
در چنین شرایط سختی این روش فراخوانی
بسوی جهاد یگانه راهیست که می تواند
تنگنای بوجود آمده را از مسیر امت برطرف سازد
وبقای امت اسلامی را تضمین کند.
خلاصه اگر معتقدیم مرگ یک بار است
پس بهتر است زندگی در راه خدا،پیامبر،کتاب وامت اسلامی
قرار گیرد تا گرامی و جاودانه بماند.
درود وسلام خداوند نثار کسانی باد که به
ندای سروش آزادی(اذااستنفرتم فانفروا)
وهنگامی که برای جهاد خروج در
راه خدا دعوت می شوند لبیک می گویند.

همت
خالق یکتا یکی از سنتهای جهان شمول خود را درقرآن کریم بسیار زیبا ،

مجمل و شیوا بیان کرده است

(ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم)سوره رعد

خداوند حال و وضع هیچ ملت و قومی را تغییرنمی دهد

(و ایشان را از بدبختی به خوشبختی ،از نادانی به دانایی

،از ذلت به عزت ،از نوکری به سروری ،از خواب آلودگی به بیداری ،

از رکود به جنبش و تحرک و...بالعکس نمی کشاند)

تا زمانی که خود آنان برای تغییر اوضاع و احوال خود همت نکنند.

آری همت مردان است که مدد الله را می جوید و همت بالا ترین قله ای است

که مدد الله را به سوی خود می کشد.

برادر و خواهر اهل سنت تا به کی ذلت و خواری را باید به دوش بکشیم..

بپاخیز و به صف کاروان یاران خدا بپیوند...

درس دیروز عبرت فردا


درس دیروز عبرت فردا
آری ملت مسلمان امروز دچارنوعی حواس باختگی ذهنی شده
وسعی می کند از حقیقت فرار کند.
آری او تصور می کند که با فرار کردن از حقیقت می تواند به
دغدغه های زندگی روزمره خویش خاتمه دهد.
اما نمی داند که با هر قدم دوری جستن از حقیقت در حقیقت او
از نظر لطف و کرم الهی بدور می گردد.
آری مسلمانان امروز به مرده پرستانی تبدیل شده اند که قدر افراد مجاهد
،زنده،ونستوه را نمی فهمند.
گویا بعد از مرگ حقیقت آنان برایشان روشن می شود.
آری جهان اسلام در دامان خویش چه اشخاص والامقامی داشت
تا زمانی که زنده بودند قدر آنانرا نداستیم .
انسانهای که گلچین زمانه بودند.
.اشخاصی مانند قطب الاختاب حضرت مولانا محمد عمر سربازی (رح)
مجاهد شهید ،مجاهد ارشاد و قلم مولوی ابراهیم دامنی وشمشیر
بران حقیقت مولوی نعمت الله ،شیخ ضیایی شهیدفقیه و نمونه بارز
جهان اسلام ،مجاهدی که روح اسلام را در ایران دمید
مولانای شهید مولوی عبدالعزیز (رح).
آری اینها کسانی بودند که فقط به خاطرحقیقت
دین و عزت وایمان من وشما سوختند .
نمی دانم که با کدام کنش امت به واکنش در خواهد آمد.
آری شما رابخدا لحظه ای خدایی بیاندیشید
و از دیروز عبرت بگیرید ومگذارید بازی ظلم وجنایت بار دیگر تکرار شود

معذرت خواهی


السلام علیکم
باعرض معذرت وپوزش ازبازدیدکنندگان محترم.
ازاینکه نتوانستم بنا به دلایلی چند روزی به وبلاگ سر بزنم.
امیدوارم که بتوانم جبران کنم.
التماس دعا

غم مخور و امیدوار باشدیگر صحنه های دیروز صحنه های ترور و اعدام

دیگر صحنه های آه وناله مادران تکرار نخواهد شد

دیگر صحنه های جان دادن جگر گوشه ها در دامان مادران

تکرار نخواهد شد

دیگر اشک غم و سکوت پدران را نخواهی دید

دیگر ذلت دیروز را ای ملت غیور نخواهید دید

آری ما راه عزت را آموخته ایم

وجهاد را آزموده ایم وپیموده ایم

دیگر سحر فرعونیان بر موسی اثر نخواهد کرد

دیگر ظلم نمرودیان ،ابراهیم را نخواهد سوخت

چرا که اسماعیل عاشق ذبیح شدن راه خداست

خدای عیسی خدای من و شماست

پس غم مخور و امیدوار باش

که راه محمد راه ماست

برخیز ای مجاهد راه خداآیا وقت آن نرسیده که حق و باطل را از هم تشخیص داده باشی

و خیرخواهان را از تنگ نظران

و از اصحاب جحیم شناسایی کرده باشیم

آیا وقت آن نرسیده که به یاری دین خدا بشتابیم.

آیا وقت آن نرسیده که باید با ظلم وستم به مبارزه ببپردازیم

ودیگر نظاره گر ظلم،اعدام،شکنجه... نباشیم

وغم وغبار را از چهره ملتت پاک کنی.

برخیز ای مجاهد راه خدا

برخیز...

ای مجاهد...


ای مجاهد...

ای غبار دیده راه خدا غم مخور

ای رفته به صحرا،کوه کمر ودریا غم مخور

ای نرسیده به ساحل عشق غم مخور

ای که بهشت در انتظارتو لحظه شمار است غم مخور

ای منادی خداراه غم مخور

راه خدا راه یزدان پاک راه شماست غم مخور
راه خدا راه یزدان پاک راه شماست غم مخور

ای که سایه ای شمشیرهایت نشان جنت است غم مخور

ای نجات دهنده و نوید دهنده به آخرت غم مخور

راه خدا راه یزدان پاک راه شماست غم مخور

افسوس از آن دنیا پرستان است غم مخور

یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور

پیروزی از آن محمد است غم مخور

خیبر نشینان آواره ای دیار خواهند شد غم مخور

راه خدا راه یزدان پاک راه شماست غم مخور
راه خدا راه یزدان پاک راه شماست غم مخور

چند بیت شعر از "صالح بن یوسف رندی"


دین حنیف و بی آلایش از تاسف می گرید،
چنانکه عاشق سرگشته در فراق محبوبش می گرید.

بر سر زمینی تهی از اسلام که خشکیده است وبا کفر آباد است.

مساجد تبدیل به کلیسا شده وجز صدای شیپورها
و تمثال صلیب ها چیز دیگری در آنها نیست.

محراب ها با وجودی که جامدند گریه می کنند
ومنبرها با وجودی که چوبین هستند ، مرثیه می سرایند.

آیا از اهل اندلس خبر دارید؟
کاروان ها حکایت آن قوم را هرجا رساندند.

مستضعفین که در بند و قتل هستند
چقدر از ما کمک می طلبند،
اما احدی نمی جنبد.

فاصله گرفتن از یکدیگر در اسلام چه معنایی دارد؟
شما ای بندگان خدا با یکدیگر برادرید.

آیا افرادی غیور دارای همت پیدا نمی شود؟
آیا برای خیر در دنیا یار و یاوری وجود ندارد.

بر چنین حالاتی، قلب از غم و اندوه ذوب می شود،
اگر در قلب اسلام و ایمانی وجود داشته باشد.

شهید ذبیح الله نارویی(زکریا)

رسول الله (ص) فرمودند:
افضل الاعمال بعد از الایمان جهاد است
، بعد از آن حج مقبول

امشب رهبر جنبش امیر عبدالمالک بلوچ در شبکه رنگارنگ گفتگو خواهند کرد

امشب رهبر جنبش امیر عبدالمالک بلوچ در شبکه رنگارنگ گفتگو خواهند کرد از همه جوانان تقاضا می شود این خبر را به دوستان خود ارسال نمایند.
http://www.rangarang.us/

زیراِت تفنـــــــگءَ

زیراِت تفنـــــــگءَ
زیراِت تفنـــــــگءَ

پہ راج ءِ ننـــــگ ءَ

بیلاں ببیت نــــــوں

جاڑیگ پہ جنـــگ ءَ

منّاں کہ ظلـــــــــم ءِ

شپ سک تھــار انت

روک اِنت چراگــے

ماں زرد ءِ کــــــلءَواھگ سرپان انـت

چو آسمـــــــــی پُلّ ءَ

عيــب انــت غـلامــی

پہ مــا مدامـــــــــــی

دارگ نہ بنت نـــــوں


گوں راج ءَ قول انــت

ریچیں ما ھونــــــاں

*******
*****
****
***
**
*
شئیر ھلاس نہ انت
شئیر چہ راجی شائر واجہ بشيــر بيــدار
تپتان بلوچی زبانا شمئی خدمتا حاضرنت و بلوچ ورنا بایست بلوچی بواننت
و بلوچی بنبیسنت
یه باروا تپتان بلوچی شما نا وش اهت گوشیت:

ملت بلوچ بیدار شوید


آرزوی با تو بودن با تو مردن آرزوی ملت تو است

آری شبها سنگ بربالین گذاشتن آرزوی ملت تو است

در غم واندوه همراز وهمنشین بودن باتو آرزوی ملت است

ای فرزند ملت ای پرورش یافته دامان غم واندوه مادران ملت بلوچ

ای فرزند اشک وآه جوانان در بند وای آه وفغان مظلومان

به پای شعایر تو مردن حق من است

پس منتظر باش که آمدم این آرزوی ملت تو است

اطلاعیه جدید در مورد اعترافات دیکته ای جوانان مظلوم

قال الله تعالی :فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. در دلهايشان مرضى است و خدا بر مرضشان افزود و به [سزاى] آنچه به دروغ مى گفتند عذابى دردناك [در پيش] خواهند داشت.
رژیم پلید ولایت سفیه باری دیگر چهره شیطانی و منافقانه و دروغگو و مکارانه خود را با آوردن جوانان مظلوم و بی دفاع بلوچستان که مدتها در بند ارازل و اوباش بیت خامنه ای بوده اند به جلسه بزرگان قوم و گرفتن اعترافات دیکته ای به نمایش گذاشت و با روشی شیطانی و ابلیسی خواست چهره جنبش مقاومت تنها صدای مظلومان و ستمدیدگان را مخدوش نماید اما خداوند با مظلومان است و فرزندان ابلیس با چنین ترفندهائی نمی توانند نور الهی را خاموش نمایند.يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَمى‏خواهند نور خدا را با سخنان خويش خاموش كنند ولى خداوند نمى‏گذارد تا نور خود را كامل كند هر چند كافران را خوش نيايد.رژیمی که دروغ و مکر و نیرنگ و فریب اساس و بنیادش است تا جائی که مراجع تقلیدش مانند آیت الله صانعی می گویند : اعترافات تلويزيونی شهروندان دستگیر شده ارزش شرعی و قانونی ندارد.و می افزاید: لکن نبايد اينگونه ظلمها، آزار و اذيت ها، ترفندها، مکرها؛ دروغها و ... موجب یأس و نا اميدی در راه احقاق حق شرعی و قانونی و حاکميت مردم بر سرنوشتشان گردد؛ چون علاوه از آنکه نا اميدی از رحمت خداوند خود از معاصی و گناهان کبيره است.»این رژیم دروغگو و مکار جوانان بی دفاع و مظلوم بلوچ را در سالنی در شهر ایرانشهر احضار کرده و به آنان وعده داده است که اگر علیه جنبش و شخص رهبر جنبش صحبت کنند اعدام نمی شوند تا این جوانان مظلوم اعتراف به ناکرده ها کنند و رژیم پس از اعتراف گیری و مستدل نمودن اتهامات آنان را اعدام نماید.جنبش مقاومت ضمن محکوم کردن این رفتارهای سخیف و غیر اسلامی رژیم نسبت به هر گونه اقدام علیه این جوانان هشدار می دهد.اگر چه این گونه اعترافات هیچ ارزش قانونی و شرعی و انسانی ندارد و مردم بلوچ با این گونه مکرها آشنائی دارند و رژیم تبدیل به چوپان دروغگو شده است که کسی حاضر نیست دروغهایش را بپذیرد.در گذشته و حال مردم شاهد چنین اعترافات دروغینی بوده اند و تاریخ رژیم ایران شاهد است که بزرگترین شخصیتهای این نظام به خاطر اعتراض و انتقاد جزئی از مقام خود عزل شده و متهم به همکاری با بیگانگان شده و مجبور به اعترافاتی شدند که روحشان از آن بی خبر بوده است.چنان آیت الله شریعتمداری از علمای بزرگ اهل تشیع و یکی از مراجع به خاطر انتقادی از خمینی محکوم شد و متهم به ارتباط به بیگانگان شده و مجبور به اعتراف دیکته ای شد و سپس محکوم به حبس خانگی شد.همچنین از علمای بزرگ اهلسنت استاد بزرگوار مولانا نظر محمد دیدگاه فقط به خاطر انتقاد از تبعیض علیه اهلسنت در حالی که نماینده مردم بلوچ در مجلس بود دستگیر و شکنجه و مجبور به اعترافاتی شد که این عالم بزرگوار هیچ اطلاعی از آن اتهامات نداشت.همچین خبرنگار آمریکائی رکسانا صابری که با حکم رئیس جمهور رژیم آزاد شد قبلا متهم به جاسوسی شده بود گفته است که نیروهای اطلاعاتی به ایشان گفته اند که به جاسوسی اعتراف کند ورنه اعدام می شود و ایشان مجبور به اعتراف می شوند.و اخیرا مشاور رئیس جمهور سابق محمد علی ابطحی به خاطر انتقاد از نظام دستگیر و طبق گزارش رسانه های حکومتی مجبور به اعتراف شده است که با بیگانگان همکاری داشته است و به زودی اعترافاتش از رسانه ملی پخش می شود.و در این نظام اتهام زنی و بهتان تراشی و دروغ تا جائی رواج دارد که نخست وزیر خمینی آقای موسوی و رئیس مجلس پیشین آقای کروبی متهم به همکاری و ارتباط با بیگانگان شده اند.در چنین نظام کثیفی اعترافات جوانان بی دفاع و مظلوم بلوچ هیچ ارزشی ندارد و مردم به حقیقت این اعترافات واقف هستند و فریب چنین ترفندهائی را نمی خورند.یکی از روشهای شیطانی رژیم ولایت فقیه این است که به متهمان می گویند چنین و چنان اعتراف کنند تا از اعدام رهائی یابند و جوانان گول دجالان را خورده و به ناکرده ها اعتراف می کنند و بدین طریق وزارت اطلاعات راه اعدام آنان را هموار می کند.در این مجلس اعتراف گیری یکی از متهمان برادر رهبر جنبش عبدالحمید ریگی هم احضار شده بود در حالی که قبلا رسانه های رژیم خبر اعدام وی را پخش کرده بودند و عبدالحمید ریگی اعترافات دیکته ای را در جمع بزرگان قوم بیان نمود که هیچ کدام درست و راست نیستند و تماما همان تبلیغات دروغین نظام در رسانه ها می باشد که این بار از زبان یک جوان مظلوم و در بند صادر شده اند.یکی از این اعترافات دیکته ای ارتباط و تماس با غرب و امریکا می باشد که کاملا نادرست و دروغ محض می باشد و جنبش نه تنها ارتباطی با غرب نداشته که ارتباط با بیگانگان را نادرست می داند و معتقد به استقلال جنبش می باشد و جنبش معتقد است که غرب و امریکا دنبال منافع خود در منطقه هستند و هرگز برای ما آزادی و عزت به ارمغان نمی آورند و ما نیازی به آنان نداریم و تکرار چنین اتهام بی اساسی فقط از دروغگویان صفوی برمی آید که نخست وزیر سابق خود را هم مزدور بیگانگان می خوانند.جالب است که عبدالحمید ریگی در این اعترافات دیکته ای می گوید رهبر جنبش وی را فریب داده است در حالی که عبدالحمید ریگی یک فرد عاقل و تحصیل کرده و از نظر سنی 6 سال بزرگتر از رهبر جنبش است چگونه ممکن است فریب بخورد.در بخشی دیگر از این اعترافات عبدالحمید ریگی گفته است که برادر زنش را کشته اند که برادر زن عبدالحمید شهاب منصوری از مزدوران وزارت اطلاعات بوده است که با مواد سمی کشنده که برای ترور رهبر جنبش آورده بود دستگیر شد و پس از تحقیق و اثبات جرم اعدام شد.به هر صورت اعترافات دیکته ای هیچ ارزش قانونی و شرعی ندارد و برای مردم هم اعتباری ندارند و علمای حقانی وظیفه دارند در برابر تبلیغات دروغین رژیم ایستادگی نموده و حقائق را تبیین نمایند.جنبش همیشه به نظر و رای علمای حقانی و ربانی احترام گذاشته است و علمای بزرگوار همیشه از جنبش حمایت کرده اند و حمایت علمائی همچون شیخ التفسیر و الحدیث مولانا محمد عمر سربازی ره و شیخ القران مولانا نعمت الله توحیدی از جنبش نشان از حقانیت و درستی جنبش است و نامه های مولانا محمد عمر سربازی ره موجود می باشند که فتوای جهاد با رژیم را داده است و علنا از جنبش مقاومت و رهبر جنبش حمایت نموده است که این فتوا ها به زودی در بین مردم پخش می شوند.و حتی علمائی در مسیر دفاع از جنبش و اهداف جنبش اعدام شده اند و شهید مولوی عبدالقدوس و شهید مولوی محمد یوسف کسانی بودند که در این راه جان خود را تقدیم نمودند.همچنین شهید شیخ علی دهواری از علمائی بودند که از جنبش حمایت کرده و همیشه از آن پشتیبانی نموده و به جوانان توصیه می کردند که به جنبش بپیوندند.دفاع و حمایت این علمای شهید و دیگر علمای ربانی اعترافات دیکته ای متهمان را که جنبش راهش از علما جداست باطل نموده و ثابت می کند که علمای ربانی و حقانی پشتیبانان جنبش و حامی رهبر مجاهد و بزرگوار جنبش هستند.در آخر به رژیم توصیه می کنیم که به خود آمده و با اعدام این 13 جوان آتش جنگ را شعله ورتر نکند.دست اندرکاران وزارت اطلاعات بیاندیشند که آیا طی چند سال مقابله با جنبش چه موفقیتی کسب کرده اند ؟آیا با گرفتن اعترافات دروغین توانسته اند از محبوبیت جنبش بکاهند یا اینکه امروز جنبش تبدیل به محبوب ترین سازمان در سراسر ایران و خصوصا در بلوچستان شده است.آیا با اعدام و کشتار جوانان و اعضای جنبش توانسته اند اقتدار جنبش را کم کنند یا اینکه امروز جنبش تبدیل به قدرت مطلقه در منطقه شده است که نظام نمی تواند آن را نادیده گیرد.لذا بهتر است کارگذاران رژیم به خود آمده و دست از جنایت بردارد و عقل و هوش را کار بندد که ما از متجاوزان و ستمگران و ظالمان و خونخواران و غلدران التماس نمی کنیم بلکه هشدار می دهیم که اعدام این جوانان بلوچستان را برای بیگانگان تبدیل به آتش سوزان نموده و بیگانگان را خاکستر می نماید.ما از علمائی که پس از عملیاتهای استشهادی فورا محکوم می نمایند می خواهیم که در برابر جنایتی که می خواهد صورت گیرد موضع گیری نمایند زیرا وقوع این اعدامها باری دیگر موج عملیات استشهادی را در بلوچستان از نوع حسینیه علی بن ابیطالب براه خواهد انداخت و آنگاه محکوم کردن شما ارزشی نخواهد داشت.عملیاتهای استشهادی در راه است و تمامی بیگانگان و کسانی که در جنایت و کشتار مردم شریک هستند و به نوعی با رژیم همکاری دارند هدف حمله قرار خواهند گرفت.رژیم بداند که با اعدام جوانان راه مبارزه مسدود نخواهد شد بلکه به وسعت آن افزوده خواهد شد و مبارزان با عزمی راسخ و با تعهد به خون شهیدان به راهشان ادامه خواهند داد.جنبش از سازمانهای حقوق بشری و سازمان عفو بین الملل و سازمان ملل می خواهد که در برابر اعدام ها بایستند در غیر این صورت جنبش به عملیاتهای نظامی خود با شدت ادامه خواهد داد و برای سازمانهائی که در برابر اعدامها سکوت می کنند حق نیست که صدای مظلومان و کسانی که از خود دفاع می کنند را محکوم نمایند.دفاع از خود و بیرون راندن متجاوز از خانه و کاشانه حق مسلمی است که تمامی ادیان و مذاهب و سازمانها و از جمله سازمان ملل بر مشروعیت آن تاکید دارند لذا نباید ما که در برابر اعدام می ایستیم از سوی سازمانهای بین المللی محکوم شویم.

جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

تقدیم به روح جاویدانِ عزیزان از دست رفته ی راه آزادی


٭بسم الله الرحمن الرحيم٭
تقدیم به روح جاویدانِ عزیزان از دست رفته ی راه آزادی
شهید جوانم
به سوی مزارت می آیم
نه با دسته گلی
و نه با شیشه ی گلاب
که خود ، عطر شكوفه های بهاران را نوید بخشی
به سوی مزارت می آیم
نه با دیدگانی اشک آلود
و نه با دلي اغشته به خون
که رفتنت را جشنی با شکوه باید گرفت،
در این زمانه ایی که برای بازماندگان باید گریست .
به سوی مزارت می آیم
چشم بگشا و بنگر
دستان خونینم پیش کِشَت ای عزیزترین
که جان او را از برای دادخواهی برایت به ارمغان آورده ام ...

***
با تشکر از وبلاگ بلوچستان

شهید عبدالحمید سراوانی(عمران)

از حضرت سمره(رض)روایت شده که رسول خدا(ص) فرمودند:
دیشب دیدم که دو مرد نزد من آمدند و مرا از درختی
بالا برده وبه خانه ای داخل کردند که
بسیار نیکو و زیبا بود و هرگز
زیباتر از آن را ندیده بودم
،آن دومرد گفتند:
این خانه ی شهدا است.

آری خون با خون شسته خواهد شد...


در وادی غربت در میان آه وناله های یک ملت به نا گاه پرچم امید شکوفه زد وجوانی از میان آه وناله ها شکفت ورنگ غیرت وجوانمردی به خود گرفت آری این شکوفه گل حاصل عزت ملت بلوچ است اکنون وقت برداشت آن فرا رسیده آری دهقانان به یاری گلهای نو شکفته بشتابید واز این غنچه ها حمایت کنید آری اینها امید وعزت من وتو ای ملت بلوچ هستند.
اینها جوانان رنگ خون به خود دیده هستند وهرگز رنگ پاییز را به خود نخواهند گرفت. آری خون با خون شسته خواهد شد.

اطلاعیه جدید جنبش پیرامون درگیری سرمچاران با پاسداران در نوبندیان و کوه سفید

به نام خدا
بدینوسیله جنبش مقاومت (جندالله) به اطلاع عموم مردم بلوچستان می رساند که روز گذشته فرزندان دلیر و غیور بلوچستان در منطقه نوبندیان چابهار با پاسداران و نیروهای مرصاد درگیر شدند که در این درگیری دهها تن از پاسداران رژیم به هلاکت رسیده و سرمچاران توانستند ضربه سنگینی به نیروهای رژیم وارد نمایند.روز گذشته صدها تن پاسدار با دهها خودرو به یکی از پایگاههای مبارزین در منطقه نوبندیان حمله کردند که با مقاومت شدید مبارزان مواجه شدند و با طلبیدن نیروی کمکی پایگاه مبارزان را محاصره کردند و مبارزان هم از پایگاه نزدیک جنبش کمک خواستند که با رسیدن مبارزان از پایگاه دیگر نیروهای رژیم در محاصره مبارزان قرار گرفتند و این درگیری ساعتها ادامه داشت و ضربه های سختی به نیروهای رژیم وارد شد و مبارزین اجساد 12 تن از پاسداران هلاک شده را دیده بودند و گزارشهای مردمی از هلاکت بیش از 26 تن از پاسداران رژیم حکایت دارند.مبارزان دیشب هنگامیکه یقایای نیروهای رژیم با استفاده از تاریکی شب فرار کردند با صحت و سلامت و بدون دادن هیچ تلفاتی به پایگاههای خود بازگشتند.همچنین در این درگیری فرمانده قرارگاه نظامی ریمدان به هلاکت رسیده است.همچنین در درگیری دیگری در منطقه کوه سفید گشت نزدیک شهر سراوان مبارزان با نیروهای رژیم درگیر شدند که این درگیری سه روز ادامه داشت و در این درگیری بیش از 30 پاسدار رژیم به هلاکت رسیدند.این درگیری هم زمانی آغاز شد که نیروهای رژیم به پایگاه مبارزان در کوه سفید حمله کردند و در این حمله نیروی زمینی سپاه با پشتیبانی نیروی هوائی شرکت داشتند که با مقاومت شدید مبارزان دهها پاسدار به هلاکت رسیده و سپاه مجبور به عقب نشینی از منطقه شده و از مزدوران محلی برای مقابله با مبارزان استفاده نمود که در این درگیری یکی از مبارزان و غیورمردان بلوچستان به شهادت رسید و دو مبارز دیگر مجروح شدند و یک خودروی حامل مواد منفجره بدست مزدوران رژیم افتاد و دیگر مبارزان محل پایگاه را به نقطه ای دیگر تغییر دادند.جنبش طی این اطلاعیه از مردم بلوچ می خواهد که به صفوف مبارزات بپیوندند و بداند که راه عزت و پیروزی این ملت در مبارزه است و هیچ قدرتی و هیچ بیگانه ای نمی تواند به ملتی دیگر آزادی بخشد مگر اینکه خود ملت بپاخیزند و مبارزه نمایند و حق خود را از متجاوزان بگیرند.امروز کوههای بلوچستان در اختیار مبارزان می باشند و مبارزان در هر نقطه آموزش نظامی می دهند و جوانان باید از این فرصت استفاده نموده و آموزش نظامی دیده و خود را آماده نبردی سخت با متجاوزان و اشغالگران نمایند.جنبش آمادگی خود را برای آموزش گروه سازی و همچنین فعالیت گروهی و آموزش اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی و آموزش جنگ مدرن چریکی و بمب سازی و ... اعلام می نمایند و از جوانان بلوچستان می خواهد در مدتی کوتاه این آموزشها را فراگرفته و جنگ با رژیم را آغاز نمایند.امروز همه ضعف و ناتوانی و بیچارگی رژیم را در برابر مبارزان مومن و غیور دریافته اند و می بینند که مزدوران رژیم چه اندازه بزدل و ناتوانند و لازم است که جوانان بپاخیزند و دمار از روزگار این رژیم در آورند و مدد و نصرت الله با مظلومان است.
جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

تصاویر جدیدی از مجاهدین


الله اکبر و للله الحمد...زنده باد جندالله


برای دیدن حجم اصلی تصویر، روی آن کلیک کنید