ذبیح الله نارویی(زکریا)زندگي در بردگي شرمندگي است معني آزاد بودن زندگي است
سر كه خم گردد به پاي ديگران بر تن مـردان بود بار گران
بندة حق در جهان آزاده است مست وي فارغ زجام و باده است

خشم وانتقام


خشم وانتقام
فتنه هايي چون تاريکي شب ، که نيرويي نمي
توانددرمقابل آنها بايستد، . کسي نمي تواند
پرچم هاي
آنان را پايين بکشد،به سوي شما مي آیند
،چونان
شتري که مهار شده و جهاز بر پشت آن نهاده
وساربان آن را کشانده و به سرعت مي راند .
فتنه جويان کساني هستند که ضربات آنها شديد
و غارتگري آنان بسیار است.
مردمي با آنان جهاد مي کنند که در چشم
متکّبران
خوار و در روي زمين گمنام و در آسمان ها
معروفند . در اين هنگام ،واي بر تو اي
ایران !
سپاهي که نشانهء خشم و انتقام الهي است .
بي گرد
و غبار وبدون صدا به تو حمله خواهند کرد
و چه زود ساکنانت به مرگ سرخ و گرسنگي
غبار آلود دچار مي گردند.

استشهادیاستشهادی
آری این است نصرت الهی که کاخ وکوخ فرعونیان زمان را به لرزه
درمی آوردوطوفانهای بی سایه اودشمنان راهمچون رعد درمی نوردند
آری جوانان امت اسلام بیدارشده اند
آری جوانان امت محمدی بیدار شده وهرکدام بسان اتمی است که به
هرسو وبه هرکجا شلیک شود
آری با تخریب دارالعلوم وهتک حرمت قرآن مجید این کتاب هدایت گر
واعدام ودستگیری علماوجوانان دیگرنیازی به زنده ماندن نیست
مادرم من فرزندتوبه امید قرآن زندگی می کردم
اما دیگرتحملی نیست
آری جان من از قرآن خدا بهترکه نیست
پس این جان رافدای خداوقرآن می کنم

ذبیح راه خداذبیح راه خدا
آری مادرم این است ثمره عمرتوکه فرعونیان
ومجوسیان زمان ازنام اولرزه به اندام اند ومظلومان
ازهمت وغیرت اودرس مردانگی وعزت فرا
می گیرند.
آری دراین تنگنای زمانه که اسلام ومسلمانی غریب
گشته ودرکوچه پس کوچه های قلب امت جایی ندارد.
آری مادرم من فرزند بی نام تو خریداراین چنین
غریبانی هستم.
اسلام اگرغریب گشته من مسلمان هم غریب گشته ام.
آری عزت من شهادت است واین جمله ای است که
مجاهدان برحق راه حقیقت رایدک خویش می کشد.
تا به وادی عزت وآزادی برسند.
پس مادرم ازقربانی کردن من در راه معشوق ازهیچ
نقطه ای صرف نظرنکن.
بایدکه ابراهیم وار وارد آتش نمرودیان شد و
اسماعیل وار ذبیح راه خدا قرارگرفت

اطلاعیه جنبش مقاومت خطاب به علمای اهلسنتاطلاعیه جنبش مقاومت خطاب به علمای اهلسنت
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران از علمای اهلسنت می خواهد که قاطعانه در برابر تجاوز و جنایت اشغالگران بایستند و بدانند همانگونه که امروز ملت بلوچ با ریختن به خیابانها از آنها حمایت کردند این ملت همیشه در برابر متجاوزان خواهد ایستاد و عقب نشینی نخواهد کرد.
علمای اهلسنت بدانند که جوانان این دیار غیور مردانی هستند که هرگز تن به ذلت نخواهند داد و از حریم دین و علماء و سرزمین دفاع خواهند کرد و حتی از فدا کردن جانهای خود در این راه ابائی ندارند.
علمای اهلسنت بدانند که ما دارای قدرت هستیم و باید با اقتدار و عزت در برابر متجاوزان اشغالگر بایستیم و هیچ گونه ضعفی از خود نشان ندهیم زیرا نشان دادن ضعف دشمن را پر رو می کند و اشغالگران گام به جلو بر میدارند.
علمای کرام بدانند که مردم بلوچ با جنگ بزرگ شده اند و در تاریخ همیشه در نبرد بوده اند و از اسکندر و نوشیروان ظالم گرفته تا حمله انگلیسیها و پرتغالیها و قاجارها و پهلوی ها و خمینی ها در جنگ بوده اند و همیشه غیورمردانه در برابر متجاوزان ایستاده اند و امروز کودکان بلوچ هم با اسلحه آشنائی دارند و از چند و چون جنگ چریکی با خبر هستند وغیرت و شجاعت این ملت زبانزد جهانیان است این در حالیست که اشغالگران نه با چگونگی جنگ چریکی آشنائی دارند و نه جنگ دیده اند و نه غیرت دارند و تاریخ ثابت کرده که متجاوزان کنونی به سرزمین و دین ما از بزدل ترین افراد بشر هستند و هرگز توانائی رویاروئی با غیور مردان بلوچستان را ندارند و امروز که بر ما حکومت می کنند فقط با حربه مکر و نیرنگ و نفاق و دورئی است نه با شجاعت و غیرت که از شجاعت و غیرت بوئی هم نبرده اند و این امر در مبارزات جنبش در بلوچستان مشهود است و همه مردم می دانند.
از سوئی در بلوچستان اسلحه به وفور یافت می شود و کسی وجود ندارد که اسلحه داشته نباشد و جز این ما امروز به موشک و تانک نیازی نداریم و دو اسلحه داریم که دمار از روزگار متجاوزان در می آورد و آن عملیات انفجاری و عملیات استشهادی می باشد که هزاران جوان آماده عملیات استشهادی هستند و برای از بین بردن این نظام فقط 500 استشهادی کافی است و جنبش 500 استشهادی را تضمین می نماید که این 500 نفر با حمله به تاسیسات نظامی، زیرساختهای اقتصادی کشور، و حمله به شهرهای بزرگ می توانند این نظام را فلج کنند.
همچنین دریای بلوچستان که امروز به منبع در آمدی برای متجاوزان در آمده است را فقط ده جوان می توانند نا امن کنند و با ده حمله استشهادی به بندر چابهار کل فعالیتهای اقتصادی نظام فلج می شود و فلج شدن این بندر در وضعیت بحران اقتصادی که دامنگیر رژیم است نظام را فلج می کند.
از سوئی بلوچستان منحصر در ایران نیست و ما دارای دو بلوچستان دیگر در پاکستان و افغانستان هستیم که دارای مناطق جنگی هم مرز با بلوچستان ایران هستند و کافی است ده هزار جوان به این کوهها بروند و جنگ چریکی گسترده ای را علیه نظام آغاز نمایند و جوانان بلوچستان در پاکستان و افغانستان از مبارزات بلوچستان ایران حمایت می کنند و حتی همراهی می کنند و نظامی که در برابر چند صد جوان ناکام شده است هرگز توان مقابله با هزاران چریک جنگجو را ندارد.
و ما در بلوچستان دارای کوههائی هستیم که بهترین محل برای جنگ به شمار می آیند و ده نفر می توانند در این کوهها تا ده سال با رژیم بجنگند و رژیم توان مقابله را ندارد و اگر هزاران جوان به این کوهها بریزند رژیم چه می تواند بکند.
و همچنین متذکر می شویم از نظر اقتصادی هم ما با مشکل مواجه نمی شویم زیرا ما ملت بلوچ به سختی و گرسنگی عادت داریم و همه می دانند که بلوچ مانند سنگ سخت است در حالی که متجاوزان اشغالگر توان تحمل سختیها را ندارند و از سوئی صدها هزار بلوچ در کشورهای خلیج زندگی می کنند و بیشترشان سرمایه دارهستند و نسبت به سرنوشت بلوچستان حساس هستند و از نظر مالی جنگ را تامین خواهند کرد.
علماء به یقین بدانند که ملت بلوچ در 4 سردار مخبر و چند جوان معتاد خلاصه نمی شود بلکه جوانان این سرزمین غیورمردانی هستند که به خدا قسم هیچ قدرتی را توان مقابله با آنان نیست همین جوانان با تعداد قلیل در کوه سفید سراوان و در همت آباد زاهدان هزاران نیروی دشمن را مجبور به عقب نشینی کردند و اگر هزاران از این جوانان به میدان بیایند کدام قدرت می تواند در برابر آنان بایستند.
موضوع مهم دیگر اینکه ملت بلوچ متحد و یکپارچه هستند و هیچ قومی بمانند ملت بلوچ متحد نیست و همچنین این ملت متدین و متعهد هستند و دیانتداری و تعهد این ملت در هیچ ملتی از ملل جهان یافت نمی شود و برای همین است که می بینیم صدها هزار جوان این ملت در مراسمهای مختلف گرد هم می آیند و به ندای علماء لبیک می گویند و این امر در هیچ منطقه دیگری مشهود نیست و از سوئی ملیونها مسلمان اهلسنت در جهان از جهاد و مبارزه در بلوچستان دفاع خواهند کرد و الان مسلمانان از نقاط مختلف جهان با جنبش تماس می گیرند و اعلام همکاری می کنند و حتی حاضر هستند جانهای خود را در راه دفاع از اهلسنت ایران تقدیم نمایند.
در این راه ممکن است ما شهیدانی تقدیم داریم اما این را بدانید که هیچ ملتی بدون فداکاری و تحمل سختیها و دادن قربانی های به پیروزی و عزت نرسیده است.
شهادت و قربانی پیروزی را هموار می نماید و اگر فداکاری و قربانی و شهادتها نبود که امروز ما مسلمان نبودیم و اگر این فداکاریها و شهادتها نبود دیگر ملت آزاده ای در جهان وجود نداشت.
ما از شما علمای محترم می خواهیم در برابر رژیم قاطعانه ایستادگی نمائید زیرا شما از قدرت خداوندی و قدرت مردمی برخوردار هستید و یقین داشته باشید که ملت ما در این نبرد پیروز می شود زیرا ما فقط به خاطر حق می جنگیم و به هیچ کس تجاوز نکرده ایم بلکه در برابر متجاوزان به دین و سرزمین و ناموس ایستاده ایم
جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

امشب ساعت 7 بوقت تهران رهبر جنبش در تلوزیون رنگارنگ گفتگو خواهند کردطبق اطلاعیه جنبش امشب رهبر جنبش مقاومت امیر عبدالمالک بلوچ ساعت 7 بوقت تهران در تلوزیون رنگارنگ گفتگو خواهند کرد مردم می توانند این گفتگو را از تلوزیون رنگارنگ و یا با مراجعه به سایت رنگارنگ مشاهده نمایند.
مشخصات ماهواره ای تلويزيون رنگارنگ
ایران واروپا
Satellite HotBird
TV RANG_A_RANG Radio RANG_A_RANG
Frequency :11471 Frequency :12207
Polarization:Vertical Polarization:Horizontal
Symbol Rate : 27500 Symbol Rate : 27500
F.E.C. : 5/6 F.E.C. :3/4
آمریکا و کانادا
Satellite GALAXY 25 (TELSTAR 5)
Frequency :11929 MHZ
Symbol Rate :22000
Polarization:Vertical
F.E.C. :3/4

رنگارنگ زنده از شبکۀ اینترنت

شهیدان

شهید الله نظر کبدانی،شهید عبدالغفور ریگی ، شهید احمد وفایی


امیر عبدالمالک بلوچ
ای برهنه پا سرو سر افراز تويی تو سردار سزاوار به هر ناز تويی تو
دشمن شکن و فاتح وسرباز تويی تو فرمانده اين خاک از آغاز تويی تو
غير از تو کسی نيست در اين مرز کهن وای
ای وای وطن وای وطن وای

اطلاعیه جنبش در مورد ظریف شیبانی از مسئولان سپاه قدس

به نام خدا
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله) به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند اعترافات ظریف شیبانی از مسئولان بلند پایه گروه تروریستی سپاه قدس که 21 مارچ 2009 توسط شاخه اطلاعاتی جنبش دستگیر شده بود در مراحل پایانی قرار دارد و اعترافات وی مبنی بر شرکت در عملیاتهای تروریستی در کشورهای همسایه و فعالیتهای تروریستی وی در لبنان و عراق و افغانستان به زودی از شبکه های بین المللی پخش خواهد شد.
ظریف شیبانی یکی از مسئولان سپاه قدس با چندین نام مستعار و دارای چند شناسنامه و پاسپورت می باشد که در عملیاتهای برون مرزی از پاسپورتهای مختلف استفاده کرده است.
وی قبل از پیوستن به سپاه قدس در وزارت اطلاعات کرمان فعالیت داشته و از مسئولان وزارت اطلاعات کرمان بوده است.
وی در چندین عملیات برون مرزی در کشورهای مختلف شرکت داشته است و دارای اطلاعات بسیار محرمانه و مهمی از فعالیتهای تروریستی رژیم در کشورهای همسایه می باشد.
وی همچنین در عملیاتهای ترور برون مرزی شرکت کرده است و دارای اطلاعات مهمی از همکاران رژیم در کشورهای همسایه می باشد.
جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)


شهیدان راه حق

شهید نادر ریگی،شهید ناصرشه بخش و شهید الله نظر کبدانی چند روز قبل از عملیات


پیامبر (ص)فرمودند:قدمهای که غبار میدان و راه جهاد به آنها رسیده است آتش دوزخ برآن قدمها حرام است(بخاری)

استاد مجاهد


استاد مجاهد
استادمجاهد ای دوست تر زجانم
باشم به خدمت تو تا زنده درجهانم
با لطف ومهربانی با صدشیرین زبانی
الفاظ غیرت وهمت به نهادی برزبانم
تاریک بود روزگارم خاموش بودچراغم
ازنورجهادتو روشن شد روح و روانم
من زار وخسته بودم با جهل بسته بودم
خود را ز فیض جهادت از جهل می رهانم
فرموده اند بزرگان از راه دین یزدان
حق تو برتر آمد ز جمله دوستانم
زیبا و دلنشین است بهار روح وجانم
برتر کند مقامت مولای مهربانم

تصاویری از امیرعبدالمالک در حال تیرندازی

زندگي در بردگي شرمندگي است معني آزاد بودن زندگي است
سر كه خم گردد به پاي ديگران بر تن مـردان بود بار گران
بندة حق در جهان آزاده است مست وي فارغ زجام و باده است


مسلمان


مسلمان

آری اسلام این حقیقت خدایی بوده و هست چاره راه زندگی بشریت.

آری مسلمان را نیست هیچ چاره ای جز اینکه برگردد به چهارچوب قران و سنت .

اما افسوس که مسلمان امروز با مسلمان دیروز تفاوتها دارد.

مسلمان دیروز حقیقت جنت بود و به خاطرخدا امت خود را پروانه واربه دور شمع

اسلام سوزاند

تا خاکستر وجود او روشنی راه و الگوی مومنان باشد.

آری مسلمان دیروز هیبت دنیا بود که از نام او فرعونیان زمانه به خود می لرزیدند

و مظلومان دنیا را پناهگاه امنی بود .

اما افسوس که از ان روح و از ان قلب تپنده که به خاطر اسلام ومسلمین می تپید

خبری نیست و مسلمان امروزی خالی از هویت وهیبت است.

آری مسلمان امروزبه جای به اهتزاز دراوردن پرچم حقیقت خدا

تیشه به ریشه ی اسلام ومسلمانی می زند.

آری او امروز از حقیقت خدا و قیامت فرار کرده وبه باطل پناهنده شده و

تیشه به ریشه ی مذهب وناموس خویش می زند.

پدر و مادر عزیزفرزندی که به هتک حرمت کنندگان قران ,مسجد و حوزه و

به قاتلان ازاداندیشان دنیا کمک می کند باید که از او گذشت.

آری همکاری با قوای دشمن جزء ارتداد چیزی به همراه نداشته و ندارد.

شهید علی رضا براهویی(عبدالله)مرگ در راه شرف شأن جوانمردان است عشق و
آزادي و ايمان وشرف انسان است

اطلاعیه جدید جنبش مقاومت جندالله، تحریم انتخابات


بسم الله الرحمن الرحیم
سی سال از عمر نظام مرتجع و استبدادی ولایت فقیه می گذرد و کلاشان حیله پرداز نظام طی این سی سال با مکر و دروغ ، فریب و نیرنگ مردم را بازیچه خود قرار داده و ایران را در پرتگاهی از نابودی قرار داده اند و ایران پس از گذشت سه دهه نه از استبداد و تن پروری سردمداران رهائی یافته که جای شاه مستبد را ولی فقیه مستبد گرفته و جای درباریان عیاش رژیم شاه را کارتلهای اقتصادی آخوندی گرفته اند وآخوندزاده ها در عیش و عشرت از درباریان شاه پیشی گرفته اند و از سوئی به خاطر تعصب و تحجر ، جهل و نادانی و خرافاتی بودن سردمداران نظام ، کشور با بحرانهای قومی ، مذهبی ، سیاسی ، اقتصادی و بین المللی دچار شده است و مردم ایران بدترین روزهای تاریخشان را می گذرانند و هر روز بر مشکلاتشان افزوده می شود و فقر و فلاکت ، فساد و فحشا ،قتل و جنایت در کشور روندی صعودی دارد.
در این میان جامعه اهلسنت و مردم بلوچستان به خاطر تفاوت ملی و مذهبی مورد حمله شدید باندهای حکومتی قرار گرفته اند و طی سه دهه جامعه اهلسنت همچنان از حمله به مقدسات مذهبی ،تخریب مساجد و مدارس دینی ، فقر شدید اقتصادی ، برخورد کاملا تبعیض آمیز و تحقیر آمیز با دانش آموزان و دانشجویان ،رشد بیکاری ،ترور علماء و اندیشمندان ،اعدام جوانان ،ممنوعیت رسانه ای ،تخریب فرهنگ و رسوم ملی ، تبعیض مدیریتی ، تبعیض مذهبی ، تبعیض ملی ،استهزاء و تمسخر به عقائد و فرهنگ و قتل و کشتار جوانان رنج می برد و با اینکه قانون اساسی آنان را شهروند درجه دوم معرفی کرده است و آنان نمی توانند در کشوری که زندگی می کنند کاندید ریاست جمهوری شوند و مذهبشان در قانون اساسی ولایت فقیه هیچ رسمیتی ندارد اما در عمل وضعیت خیلی وخیم تر و بدتر بوده است و آنان شهروند درجه سوم و چهارم و پنجم قرار گرفته اند و طی این سه دهه وزارت و سفارت جای خود را دارند اهلسنت نتوانستند به استانداری سرزمین های خود دست یابند و حتی فرماندار شدن در شهر خود برایشان مشکل بوده است و از سوئی سیلی از مهاجران غیر بومی به مناطق اهلسنت سرازیر شده است و مدیریت تمامی نهادهای سیاسی ، فرهنگی ،اقتصادی ، آموزشی و بهداشتی به آنان واگذار گردیده تا با استقرار آنان در مناطق سنی نشین در بلند مدت بافت جمعیتی این مناطق به طور کامل تغییر یابد و شهرهای سنین نشین تبدیل به شهرهای شیعه نشین شوند کما اینکه شهر زاهدان مرکز بلوچستان در حال تبدیل شدن به شهری شیعه نشین است و این امر در راستای سیاست سنی ستیزی نظام صورت می گیرد که بالتبع خطرات سنگینی برای مهاجران در بر دارد.
اهلسنت علاوه از اینکه در سطح ایران مورد تبعيض و نابرابری های سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مديريتی قرار گرفته اند در سرزمینهای خود مانند بلوچستان و کردستان و ترکمنصحرا و خراسان به حاشیه رانده شدند و سرنوشتشان بدست عده ای جنایتکار از خدا بی خبر و افراط گرا تعیین می شود که جز جنایت چیزی دیگر در اذهانشان یافت نمی شود و این افراط گرایان منصوب از سوی ولایت هیچ مرزی در جنایت علیه اهلسنت نداشته اند و بدترین شیوه ها را در سرکوب اهلسنت اتخاذ کرده اند و بهیمیت و درنده خوئی خود را علیه اهلسنت آزمایش کرده اند.
با این همه اهلسنت همیشه تلاش کرده اند تا با اتخاذ راههای مسالمت آمیز و از راه شرکت در انتخابات شاید بتوانند به حقوق خود دست یابند اما حقیقت و واقعیتهای موجود در جامعه ثابت کرده است شرکت اهلسنت در نمایش انتخاباتی نه تنها سودی برای جامعه مظلوم و ستمدیده اهلسنت نداشته است که موجب آسیب و ضررهای سیاسی بوده است و پای متجاوزان به حقوق اهلسنت را تثبیت نموده و به حکومت جور مشروعیت سیاسی بخشیده است که همچنان آزادانه به جنایت و تجاوز ادامه دهد.
با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایران که به اعتقاد ما فقط یک نمایش است تا ضمن فریب مردم ایران و جامعه جهانی فرد مورد نظر ولی فقیه منصوب گردد شیادان مکار و حیله گری که خود را اصلاح طلب می نامند با اینکه معتقد به همان قانون اساسی ظالمانه و ولایت فقیه هستند به یاد اهلسنت افتادند( که فقط در چهار سال یک بار اهلسنت به ذهنشان خطور می کند و آن هم موقع انتخابات می باشد) و از حقوق اهلسنت می گویند در صورتیکه اولا این افراد قدرت پرستان پستی هستند که به جز قدرت به چیزی دیگر نمی اندیشند و در ثانی ریاست جمهوری به اعتراف خاتمی رئیس جمهور سابق هیچ قدرتی در ایران ندارد تا بتواند به وضعیت اهلسنت بهبود بخشد و تجربه دوران خاتمی بهترین دلیل بر این امر می باشد.
لذا شرکت در انتخابات جز اینکه پایه جبر و استبداد را مستحکم نموده و به ولایت فقیه و جورش مشروعیت بخشد هیچ سودی برای جامعه اهلسنت در بر ندارد و نباید بر فلسفه اهون البلیتین(فلسفه بد و بدتر) عمل نمود زیرا راهی بهتر از عمل نمودن بر اهون البلیتین وجود دارد و آن تحریم انتخابات و اتخاذ روش نافرمانی مدنی می باشد که در بسیاری از نقاط جهان راهگشای مسائل بوده است و تحریم می تواند در تفکر دولتمردان تغییر ایجاد نماید و سرنوشتی بهتر برای اهلسنت رقم زند.
در این راستا جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله) از عموم مردم بلوچستان می خواهد تا با تحریم انتخابات قدرت خود را در برابر جور ولایت فقیه به نمایش بگذارند و بدانند که در برابر قدرت مردمی حکومتها را راهی جز شکست در پیش نیست.
همچنین جنبش از جوانان غیور ،طلاب عزیز ،دانشجویان گرامی می خواهد تا با بیان واقعیتهای موجود جامعه مردم را به سوی تحریم انتخابات فراخوانند و فریضه خود را در آگاهی دهی به جا آورند.
به امید سرنگونی ظلم و جبر ولایت فقیه
جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)
از همه جوانان استدعا داریم تا با تکثیر و پخش این اطلاعیه بین مردم بلوچستان فریضه دینی و ملی خود را به جا آورند.

جرم ایمان به خدا

جرم ایمان به خدا
ما در برهه ای واقع شده ایم که در ان مجاهدی که پیمان بسته است جان خود را در راه خدا وقف نماید, تکذیب می شود و دعوتگری که می خواهد مردم را از تاریکی به سوی نور و روشنایی رهنمون شود ,این انسان شریف تکذیب می شود و اورا متهم می کنند که به مملکت و ملت خیانت ورزیده و اورا به توطئه چینی برای ترور و نا امنی در میهن متهم می کنند.یه همین خاطر دستور می دهند او را دستگیر کنند حتی اجازه نمی دهند لباسهایش را بپوشد وبا عجله او را روانه زندان کرده و به اتهام اقرار به(لا اله الا الله محمد رسول الله)او را محاکمه می کنند .زیرا به ان ایمان دارند و به مقتضای ان عمل میکند.بنابراین به خاطر ان جنایت بزرگی که مرتکب شده است (جرم ایمان به خدا)بایدزندان,شکنجه و اعدام بشود و تنها زمانی این حکم لغو می شود که به خدا کافر گردد و به طاغوت (شیعه)ایمان بیاورد

شهیداحمدوفایی(حاجی محمود)وشهیدعبدالغفورریگی


مهمترین حالات مشروعیت جهاد


مهمترین حالات مشروعیت جهاد
1-دفاع از هجوم دشمنان بر سرزمین واموال مسلمانان.
2-برای آزادی عقیده ونشردعوت اسلامی،وجلوگیری ازایجادفتنه دردین.
پس اگردشمنان اسلام مانع تبلیغ و رساندن دین شوند ،واجب است با
روش دیگری به هدف دست یافت وآن جهاد است.
۳-جهادبرای نصرت ویاری رساندن مسلمان،چه فردی باشدچه جمعی..
العافات الدولیة فی الاسلام،ص30-32
آنچه سبب جهاد در اسلام می شود،عبارتند از:
1-دفاع از عقیده.
2-دفاع از جان ،مال ،وطن.
3-تادیب خائنان و منافقان.الاسلام نظام انسانی،ص189
سید قطب،مجاهد شهید،از اسباب جهاد این گونه نام می بردند.
«برمسلمانان لازم نیست که غیرمسلمانان را به پذیرفتن دینشان مجبور
کنند بلکه مکلف اند که:
1-مومنان را پشتیبانی وحمایت نمایند تا از دین وآیین شان برنگردند...
2-برای تحقق عدالت کبری درعالم.(تلاش نمایید).برای ادای این تکلیف
باید مسلمانان درهرجایی با ظلم وطغیان وسرکشی(برضد دین) به میدان
مبارزه بروند...اسلام دایم وهمیشگی در جهاد است.برای تحقق واعلاء
کلمة الله درزمین،یعنی استوارنظام سالم وصحیح اسلامی(باید جهادکرد)
السلام العالمی والاسلام،ص130-131
«اگرکفارقدرت بگیرندوباتکیه برقدرتشان،مانع نشردین ودعوت اسلامی
بشوند ،و از استقرار واستقلال حکومت اسلامی جلوگیری کنند از ترس
عمومی شدن احکام اسلامی درجهان وبه طورکل،وقتی کفربخواهد اسلام
رامغلوب ومحصورنماید،باید به جهادی روی آوردوآن قدر جنگید تا کمر
کفر شکسته شود»ارشاد الرشید،ص180
آنچه ذکرشد،اسباب جهاد بودازمنظراندیشمندان اسلامی که می توانیم به
طور خلاصه یگویم زمانی از سوی مسلمانان جهاد مشروع می باشد که
این مراحل سپری شده باشند.
1-دعوت با تمام مراحل و شرایطش.
2-جزیه گرفتن ازآنانومراعات حال شان.
3- جنگ ومبارزه آن هم درشرایطی که اندیشمندان به آن اشاره داشتند»
با تشکر از وبلاگ حیات اسلام

ای بلوچستان

ای بلوچستان

اي بلوچستان تويي اسرار من من بلوچم هر بلوچي يار من

اي بلوچستان دواي درد من اي بلوچستان تويي تيمار من

توتياي خاك تو در چشم من بوي تو درمان كند بيمار من

من بلوچم نام من تاريخ من جز بلوچي كم بود غمخوار من

من بلوچم مرد جنگي مرد كوچ مي نوازد مردي ام را تار من

پير من مرشد كه بوده است در وجود آن محمد بوده است سردار من

من مسلمانم مسلماني كنم سنتان مصطفي هم يار من

گرچه گرمي ، گرچه خشكي كرده اي بوي خوش داري تويي گلزار من

نام حق اندر زبان جاري شده نام حق اندر زبان تكرار من

من مدارا مي كنم با خار دل مي رود در چشم دشمن خار من

دست ياري سوي حق نِه اي جلال رحتمان حق بود تيمار من

جلال الدین گرگیج

بیا بر خیز و شمشیرت بغران...به تیغ تیزگردن را ببران


بیا بر خیز و شمشیرت بغران...به تیغ تیزگردن را ببران


در این دریای خون لاله زاران
در این دشت کویر سوگواران

در این جنگل سرای سربداران
چه راهی جز خروج سرمچاران
بپا خیزید ای مردان بی باک
دلاور مردمان خطه پاک
که اینک وقت جنگی بی امان است
حقوق و خون خلقم پایمال است
چه گویم از کدامین درد فریاد
ز خونابه ز این بیداد بیداد
بیا بنگر که حق مادر این بود
تعدی بر سر خواهر چنین بود
چه شد آن یال و کوپالت دلاور
صدای تیر و شلاقت دلاور
چه شد آن تیغ تیز مرگبارت
صدای بلبل خوشخوان یارت
بیا بر خیز و شمشیرت بغران
به تیغ تیزگردن را ببران
بتازان اسب عزت را که جنگ است
که اینک وقت بیداد تفنگ است
بپا خیزید ای مردان بی باک
دلاور مردمان خطه پاک
که اینک بلوچستان به جنگ است
نبردی پر خروش و بی درنگ است

شهید احمد وفایی(حاجی محمود)


ای عبدالمالکشعر از : محمد آرمیان

ای عبدالمالک

چه بگویم ترا رهبر یا که سردار ای عبدالمالک

قهرمان،، یا که فرزند جگردار ای عبدالمالک

حامل رحم و کرم یا دشمن جبار ای عبدالمالک

ناجی قوم بلوچ یا قاتل مکار ای عبدالمالک

هردو هستی،هم رهبر و هم سردار ای عبدالمالک

کس نکند چون تو دشمن ملت بردار ای عبدالمالک

رهبری ره بنما، ما نه ایم اهل شعار ای عبدالمالک

سخت تر هرچه بود کار بما بسپار ای عبدالمالک

اهل رزمیم و مقاوم و وفادار ای عبدالمالک

جان فدا ، دور نگر ، راز نگهدار ای عبدالمالک

از حرکت تو لرزه براندام شده هرغدار ای عبدالمالک

تو ناجی قوم بلوچی خدایت یاورو یار ای عبدالمالک

سروش آزادی


سروش آزادی
بدون شک جهاد در راه خدا وطلب شهادتی که خداوند نویدش را به
بندگان برگزیده خود در قرآن(ویتخذمنکم شهداء)داده است،
انتقال از یک منزل به منزلی دیگر،از زندگی تنگ ومحدود
به زندگی آزاد،کوچ کردن از زندگی سخت ودشوار
که توام با فریب ونیرنگ وچپاول است و گام نهادن
به زندگی سعادتمند و رفاه ورضوان الهی می باشد.
آری این فراخوان خدا در قرآن است
که برای مخالفین ناگوار وخاری در چشم
بزدلان ومنافقان است که مطرح نموده.
در چنین شرایط سختی این روش فراخوانی
بسوی جهاد یگانه راهیست که می تواند
تنگنای بوجود آمده را از مسیر امت برطرف سازد
وبقای امت اسلامی را تضمین کند.
خلاصه اگر معتقدیم مرگ یک بار است
پس بهتر است زندگی در راه خدا،پیامبر،کتاب وامت اسلامی
قرار گیرد تا گرامی و جاودانه بماند.
درود وسلام خداوند نثار کسانی باد که به
ندای سروش آزادی(اذااستنفرتم فانفروا)
وهنگامی که برای جهاد خروج در
راه خدا دعوت می شوند لبیک می گویند.

شهید احمد دهمرده(مهاجر)در مسلماني غلامي نيست فرمانش بدر در مسلماني اسارت نيست زنجيرش بتاب

بلوچيم و مسلماني افتخار نسل ماستبلوچيم و مسلماني افتخار نسل ماست
خاك زرين بلوچستان ديار ماست
غيرت و مردانگي تنها شعار نسل ماست
گرمي خورشيد بلوچستان داغدار نسل ماست
لك محروميت تنها حصار نسل ماست
مي شويم آزاد چون الله يار نسل ماست
خم نگردد قامت ما نزد هر نامردي
چون فقط الله شاه و شهريار نسل ماست
تاكنون گر فقر بوده ميان اين مردمان
كسب علم و آگهي زين پس كار نسل ماست
گر جوانان غيور ما شدند صيد رژيم
هر كجا هر ظالمي صيد وشكار نسل ماست
اتحاد ما بلوچان ميكند زير و زبر
خانمان هر كسي كه كينه دار نسل ماست
رسم مهمانداري و مهمان نوازي بلوچ
از فضيلت هاي نيك بي شمار نسل ماست
مردم ما در صفا و سادگي همچون گل اند
هم دلي و هم زباني زهرخار نسل ماست
دشمنان خواهان مرگ و انحطاط نسل ما
غافلند از اين كه قرآن در كنار نسل ماست
چون زمستان غم و اندوه خواهد شد بسر
نوبت گرمي شب هاي لوار نسل ماست
بلوچ خان بلوچ

اسباب جهاد در اسلام


اسباب جهاد در اسلام
سبب سوم
پیامبر(ص)به دو علت جهاد می کردند.
1-دفع دشمنان ودفاع در مقابل تهاجماتشان.
2-تامین دعوت اسلامی به علت این که دعوت حق بود.
{العلاقات الدولیه ص92}
سبب چهارم
بنای اسلام بر سلامت وامن وآرامش است و جنگ و درگیری فقط در دو
حالت جائز می باشد.
1- دفاع از نفس،آبرو وطن ومال ،هنگام تعدی وتجاوزاز سوی دشمنان.
۲- دفاع از دعوت الی الله ،هنگام که کسی راه آن را سد کند،همانند اذیت
کردن افرادی که ایمان آورده اند .ویا به وسیلۀ جلوگیری از ایمان آوردن
افراد ، یا با ممانعت کردن داعی از تبلیغ
.{ فقه السنة ،ج2، ص613}
ودر جایی دیگر« بر چیده شدن ظلم از روی زمین »را نیز اضافه می کند
{عناصر القوة فی الاسلام،ص222}
سبب پنجم
بر مسلمانان واجب است در سه وقت جهاد کنند.
1- برای دفاع از مسلمانان علیه دشمنانی که بر آنان حمله ور شده اند .
2-هنگام دفاع ازمظلومان مسلمان،آنانیکه درممالک غیراسلامی زندگی
می کنند.
3-هنگام اذیت و آزار به خاطر دین ، عدم آزادی دینی ومذهبی ،به همین
جهت لازم است که مسلمانان در هر زمان و مکانی دعوت الی الله را
شروع نمایند،پس اگر آنان رااز دعوت الی الله منع کردند و یا افراد را از

قبول اسلام بازداشتندبایدبه جهاد روی ببرند...{الجهاد والنظم العسکریه
فی التفکیرالاسلامی ،ص58-60}.
با تشکر از وبلاگ حیات اسلام

عبدالمالک تو زندگی بات ئئ،شعری به زبان بلوچی در وصف رهبر انقلابی عبدالمالک بلوچ


شهید یونس جان در کنار امیر عبدالمالک بلوچ رهبر انقلابی بلوچستان


در کف مردانگی شمشیر می باید گرفت
حق خود را از دهن شیر می باید گرفت

آسیاب


آسیاب
مسلمان امروز وقت آن رسیده که با امید به خدا و در سایه قران و سنت
پیامبر (ص) راه عزت و آزادی را پیمود . برادر و خواهر مسلمان
اکنون وقت آن رسیده که به حقیقت ادعای مشرکین پی برده باشی .
کسانی که ادعای ام القرای جهان اسلام را داشتند دیدیم که چگونه از
قران مجید در عظیم آباد زابل و شیخ فیض مشهد رونمایی کردند .
چگونه این پیش قراولان سپاه دجال به استقبال علما و طلاب رفتند و
چگونه با علما و مدارس باقی مانده دارند سازش می کنند .
آری دیروزنوبت شیخ فیض مشهد و عظیم آباد زابل بود و امروز مولوی
خیرشاهی ، مولوی احمد ناروئی و سایر علمای کردستان ، خراسان ،
بلوچستان به جرم حقیقت قال الله و قال الرسول مهمان شهادت هستند
فردا هم نوبت من و شما ، صبر کن اول نوبت آگاهان و حق گویان
است . فردا نوبت ملت بی سرپرست و فاقد علم و سیاست .
برخیز آیا وقت آن نرسیده که به خود آیی؟

تصاویری از شهید یونس(اسماعیل قنبرزهی)

تصاویری از شهید یونس(اسماعیل قنبرزهی) که بعد از عملیات انفجار اتوبوس ماموران سپاه در زاهدان،توسط ماموران رژیم در شبکه هامون پخش شد

سرفرازان سپاه احمدند جرعه نوشان شراب سرمدند

اطلاعیه جدید جنبش مقاومت،سپاه در حال توطئه برای ایجاد درگیریهای قبیله ای در بلوچستان


به نام خدا
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند که سپاه پاسداران انقلاب در اولین روزهای فعالیت منافقانه خود در بلوچستان به طور بسیار مشکوکی به مسلح کردن قبائل و طوائف بلوچ اقدام کرده است که این امر تبعات بسیار خطرناکی برای مردم بلوچستان در بردارد و این همان سیاست روزهای اول انقلاب است که با مسلح کردن یک طایفه و برانگیختن حس حسادت طوایف دیگر آنان را هم به مسلح شدن سوق می دهد و در نتیجه درگیریهای شدید و خطرناک طایفه ای و قبیله ای را پدید می آورد.
اخیرا سپاه پاسداران به سران طوایف و افراد ذی نفوذ و بسیاری از مزدوران ناشناخته اش دستور داده است که نزدیکان خود را مسلح نمایند و جواز حمل سلاح از سپاه دریافت نمایند و بسیاری از مردم بلوچستان که فریب سیاست فریبکارانه سپاه را خورده اند اقدام به خرید سلاح و اخذ مجوز و نمایش سلاح در شهرها کرده اند.
جنبش مقاومت جندالله ضمن محکوم کردن این اقدام شرمناک سپاه و فراهم کردن زمینه درگیریهای قبیله ای در بلوچستان از مردم و بویژه سفیدریشان و افراد ذی نفوذ می خواهد با درک مکرها و فریبهای سپاه از گرفتن سلاح با مجوز سپاه خودداری نمایند.
جنبش مقاومت طی این اطلاعیه از علماء و تحصیل کردگان و نخبگان جامعه می خواهد که با تشریح سیاستهای مزورانه سپاه مردم را از حقائق آگاه سازند تا باری دیگر بلوچستان دچار درگیریهای خونین قبیله ای نشود.
جنبش مقاومت در این اطلاعیه به مزدوران محلی رژیم هشدار می دهد از همکاری با سپاه پاسداران باز آیند وهر کس برای اجرای سیاستهای سپاه گام بردارد و یا اقدامی در راستای درگیری قبیله ای انجام دهد دشمن ملت بلوچ محسوب شده و جوانان این دیار با این گونه افراد با شدت برخورد خواهند کرد.
جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

مبارین راه حق
ما مجاهد حقيم قدرت خدا با ماست هرکجا که رو آريم دست کبريا با ماست
از فراز سنگرها چشم مصطفی با ماست درطلوع هرصبحی طرفه مژده هاباماست
ما به پيکر ملت با زوی توا نا ييم اعتماد امروزيم افتخار فردا ييمهمیشه گروها در ابتدای تهمت تروریست میباشند اما دولتها چرا اینگونه نیستند؟


مدتی است که دولت منفور جمهوری به ظاهر اسلامی اما در واقع شیطانی و حکومت ابلیس زمانه با اجرای تکنیکها و روشهای مختلف اقدام به از بین بردن انسانهای بیگناه زیادی نموده است.
شما به این دولت چه میگویید دولت خدمت گذار یا دولت شرم گذار و شرم پرداز.
ای لعنت خدا بر شما باد که چگونه کودک 2 ساله را از دامان مادرش جدا میکنید و مادرش را به جرم قتل آخوندی که قصد تجاوز به او را داشت، اما وی اقدام به مقاومت در برابر این ظالم منفور مینماید و در نهایت این ابلیس پلید را به درک واصل میکند ، و این زن بی پناه که شوهرش مدتی پیش او را با فرزند ده ماه اش رها کرد و به دیار حق شتافته بود ، ( این زن از اهالی استان خراسان بوده که مدتی پیش توسط ایادی استکبار آخوندی اعدام شد ) چگونه است که انگ نفرت را بر جبین مردم بی پناه میچسبانید اما آنکه از دسته خودتان باشد حتی اگر جنایتکاری کثیف و ظالمی بی نهایت باشد که به درک واصل شود او را شهید و او را در نزد مهدی در غار پنهان شده تان میدانید.
کشتن کودکان و جوانان و نوجوانان یکی دیگر از موفقیتهای بیشمار شما است شمایی که در تلاشید ریشه های مقاومت را از پایه بخشکانید اما به خداوند قسم یاد میکنم که اگر شما صدها کودک بلوچ همچون رویا سارانی را بکشید و شما صدها نوجوان و جوان بلوچ همچون شهید سرفراز سعید قنبرزهی و شنبه زهی را به شهادت برسانید، به شما قول خواهم داد همانهایی که در شکم مادرند و هنوز هم متولد نشده اند نیز مبارز متولد خواهند شد.
امروز و در این نامه به شما هشدار میدهم که عبدالمالک آن کسی نیست که شما تصویر آن را میبنید، عبدالمالک منم ، عبدالمالک برادرم است و هزاران جوان بلوچ و در انتظار باشید عبدالمالکها هنوز هم در دامان شیر زنان بلوچ پرورش داده میشوند، این بلوچستان هزاران عبدالمالک دارد که هر روز بر حکومت شیطانی شما قیام خواهند کرد تا به امید حق ریشه های حکومت شیطانی شما را تباه و نابود نمایند.
حالا اگر مردانگی و توان در وجوتان موجود است که من به توان قاطع میگویم که هیچ مردانگی در شما نیست آنچه هست بزدلی و نامردی واقعی است که توانتان فقط در کشتن زنان و کودکان است ، که از قدیم یکی از صفات معرف آدم بزدل و نامرد همین بوده است، میخواهید بدانید مرد کسیت به یاد بیاورید مرد همان جوانی بود که سرباز پلیدتان را هنگامی که میخواست او را تا چوبه دار همراهی کند، ضربه محکمی به این سرباز زد و گفت : نیازی ندارم که انسانی کثیف و شر آور مرا تا رسیدن به معبودم همراهی نماید ، مرد به او میگویند حالا بر خاطر نخراشیده خود که تهی از مغز و تفکر است چنگ بزنید شاید نام او را از ترسی که وجوتان را فرا گرفته است به یاد بیاورید.
حالا هم من با توانی پرتوان با وجودی آکنده از عشق به بلوچ و بلوچستان بار دیگر میگویم که اینجایم من عبدالمالک منم عبدالمالک منم :
من عبدالمالکم برادرم عبدالمالک است فرزندم عبدالمالک است اینجا همه عبدالمالک هستند .

انجمن تلاش برای رهایی بلوچستان از استبداد
دانشجویان بلوچ پیروان شهامت رهروان شهادت

اطلاعیه جدید جنبش مقاومت مردمی ایرانبه نام خدا
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله) اظهارات سفیر پاکستان در ایران مبنی بر دستگیری و تحویل شماری از اعضای جنبش به ایران را که تلوزیون انگلیسی زبان پرس تی وی رژیم پخش کرده است را تکذیب می نماید و اعلام می دارد هیچ عضوی از اعضای جنبش در پاکستان نبوده تا دستگیر و تحویل ایران گردد و این اظهارات فقط در راستای جنگ رسانه ای می باشد.
جنبش مقاومت بارها اعلام کرده است که اعضایش در کوههای بلوچستان می باشند و از خاک دیگر کشورها برای عملیات استفاده نمی نمایند و رژیم همیشه سعی داشته است با تبلیغات دروغین پرده بر ضعف و ناتوانی نظامی و اطلاعاتی خود نهد و در این راستا دولت پاکستان با رژیم ایران همکاری نموده است و سال گذشته چند شهروند بلوچ پاکستانی را به ایران تحویل داد تا ایران با رسانه ای کردن موضوع به اهداف ننگین خود برسد و شاید هدف سفیر پاکستان در ایران همان افراد باشند که رسانه های وابسته به رژیم ایران باز بدان پرداختند.
جنبش مقاومت مردمی ایران

شهید حامد خراسانی(عثمان)نيست مومن كه به آيين غلامان باشد حريت جوهر شمشير مسلمان باشد
بندة غير شدن خصلت انساني نيست سر نهادن به در غير ، مسلماني نيست

رژیم ولایت ابلیس


رژیم ولایت ابلیس
آری شیطان برای اینکه اوامر بی چون وچرای او
روزی در دنیا از رونق نیافتد لشکر هم کیشان خویش
را آنچنان پرقدرت جلوه می دهدکه کس به فکر
براندازی اوامر و عوامل او نیافتد .اما قران این
حقیقت خدا همیشه پیروز بر باطل بوده و راه حقیقت
را در جلوی راه پیروان خویش نهاده تا از عظمت و
هیبت مجازی دشمنان نترسند و هراسی به خود راه
ندهند. آری می بینیم که این رژیم فاقد هرگونه
عظمت و هیبت است .آری رژیمی که از خدا بی
نیاز باشد خدا با پشیزی اورا هلاک وبرباد می گرداند
ومجاهدان راه حقیقت مصداق این وعده الهی هستند
که با رژیم ولایت ابلیس دارند مبارزه می کنند
وبحمدالله نصرت خداوند همیشه راهنما و راهگشای
راه آنان بوده .آری رژیم شیطان صفت به تناقض
گویی های فراوانی روی آورده وهمیشه سعی بر آن
داشته تا افکار عمومی را به سوی تبلیغات سوق دهد
وآمار کشته هاوصدمات وارده راوارونه جلوه
دهد.گویا فکرمی کندهنوز می تواندبا این روش حقیقت
سیاست خویش را حفظ کند .آری رژیم فکر می
کندمجاهدان راه حقیقت فاقد نقشه وسیاست هستند.آری
اگرنقشه وسیاست مجاهدان راه حقیقت قرآن وسنت
باشدپس هرگز عملیاتی بدون تحلیل وبررسی وتحقیق
انجام نمی دهند.

شهید عثمان اسلام زهی(قاسم)بلوچ چیست؟
سرحدی کیست؟
مکرانی کیست؟
اساس فرقه بازي هاي استعمـار را بشكن

اسباب جهاد در اسلام

اسباب جهاد در اسلام

چرا اسلام جهاد وفتال را جائز بلکه در صورتی فرض عین وافضل ترین

اعمال قرار داده است و کسانی را که برای اسلام و اعلای کلمة جهاد و

قتال می کنند مجاهدین ومحبوبان رب العالمین قرار داده است؟

سبب اول

اسلام روابط مسلمانان را با غیر مسلمانان ، برهم زیستی مسالمت آمیز

وامن وآرامش بنا نهاده است ،نه بر جنگ وخون ریزی ،مگر زمانی که

بخواهند به دین وآیین شان ضربه وارد کنند و یا از دعوت و تبلیغ دین

،ایشان را باز دارنند.پس در چنین وضعیتی بر مسلمانان جهاد فرض می

شود ، آن هم برای دفاع از شورش وتهاجم دشمنان ونیز برای پشتیبانی

از دعوت و تبلیغ...... اما اگر غیر مسلمانان از اذیت و آزار و تهاجم بر

مسلمانان دست بکشند وآنان را در رساندن و ابلاغ آیین اسلام ، آزاد

بگذارند ، مسلمانان حق ندارند شمشیر نشان دهند و جنگ به پا کنند.

(السیاسیةالشرعیه ص،76/77)

سبب دوم

آنچه سبب جهاد می گردد عقب راندن دشمنان از سرزمین های اسلامی

ونیز حمایت از دعوت اسلامی وآزادی دین می باشد . و تنها در چنین

محدوده ای،خداوند جهاد را مشروع قرار داده است.(القرآن والقتال ص،

8۹)شیخ محمد شلتوت درتفسیرش اضافه می کند:پاک نمودن سرزمین

از ضللم وطغیان طاغیان.
با تشکر از وبلاگ حیات اسلام

نامه ای از جوانان بلوچستان به مبارزان جندالله


بسم تعالی

با سلام و آرزوی سلامتی ؛ و اقتدار برای مجاهدین واقعی اسلام و شیفتگان شریعت ناب محمدی (صلی الله علیه وسلام )و آورگان سر به بیابان زده و فدائیان ملت غیور بلوچ که همچون خاری در چشم بد خواهان و دشمنان اسلام و مسلمین پیوسته قرار داشته و دارند.
ای غیرتمندان وهجرت کنندگان از خاک وطن بی تکلف و بی پرده می خواهم با شما سخن بگویم سخنی از دل ؛سخنی که حرف دل صد ها هزار جوانان مظلوم بلوچ در حصار زنجیرهای تنیده شده دژخیمان زمان بر پیکره ی این ملت بی ادعاست
ای جوانان بی پناه ی که آواره ی کوهها و بیابانها شده اید تا ملت خودرا آگاه کنید که انسانند و حق دارند در این کره خاکی با عزت و سربلندی زندگی کنند. افسوس که حرف و عمل بحق شما را مدعیان آزادی و دموکراسی در دنیا کنونی نخواسته و نمی فهمند.
ما جوانان و احادملت بلوچ از زن و مرد و پیر و جوان و شهری و روستای و آنهای که ذره ای ایمان و آگاهی از زندگی انسانی دارند ؛ خوب حرف تان را می فهمند ؛ ای مجاهدین سرافراز بادل و جان با شما سخن می گوییم بشنوید صدا ی مارا و بفهمیدو قبول کنید حرف مارا دلهای پرخون جوانان بلوچ و اهلسنت ایران در سرتاسر کشور دعا گوی شما هستند ؛ ما می فهمیم و درک می کنیم درد شما را ؛ آوارگی شما بخاطر این مردم را ؛ گرسنگی و تشنگی شمارا ؛ دوری از وطن و خانواده و قوم و خویش را ؛ درک می کنیم سردی و گرمی و شب بیداری و ترس از اسارت و.....شمارا به خدا قسم دلهای ما با شما است.
ای جوانان بی ادعا و فداشده ی آزادی این ملت در بند و اسیرشد ه در حصار حکومت ظالمانه این ظالمان ؛ ما شمارا فراموش نکرده ایم ؛ هر لحظه منتظر پیروزی و نصرت الهی برای شما و شنیدن خبر ظفرمندی وپیروزی شما برستمگرانیم ؛ اما شما اگر از ما حرکتی نمی بینید و نمی شنوید ؛ نه بخاطر فراموش کردن شماست ؛ نه بخاطر راحتی ماست ؛ و نه بدلیل بی تفاوتی ؛ بخاطر گیج شندن ماست ؛ بخاطر نداستن و نشناختن راه است بخاطر گرفتار کردن ما در زندگی فلاکت بار روزانه است ؛ بخاطر موقعیت مکانی و زمانی منطقه است بخاطر نبود ویا کمبود ایمان است و...........ای مجاهد بیست و چند ساله آفرین بردور اندیشی و سخنان صادقانه و مخلصانه و بی ادعایت ؛امروز صدا و تصویر بی غل وغش تورا امیدوارنه ما در منازلمان که از هرطرف در محاصره دشمن کینه توز است نظاره می کنیم و امیدبه سلامتی وعزت شمارا از الله ذوالجلال طلب می کنیم

و السلام علیکم

شهید الله نظر کبدانی (رشیداحمد)


بر مسلمانان مگر از دين حمايت فرض نيست ؟
پيرو توحيد را با هم صداقت فرض نيست ؟
بهراين ناموس عظمی درس غيرت فرض نيست ؟
در جهاد حق مگر بر ما اخوت فرض نيست ؟

این است حماسه

این است حماسه قهرمانانی که به دادخواهی از مردم تحت... این است حماسه قهرمانانی که به دادخواهی از مردم تحت ستمشان به مبارزه با این طاغوتیان تنها با سلاح غیرت و ایمانشان برخاسته اند و پرچم شرافت وعزت را در بلوچستان به اهتزاز درآوردند و به فرعون زمان ، خامنه ای نشان دادند ، هستند مردانی که بندگی غیر خدا را نمی پذیرند و برای سرزمین ، دین و ناموسشان آسان جان می سپارند ، آنانی که بی باکانه به صف ضحاکان زمان تاختند و دلاورانه انبوه بیشمار آنان را به جهنم ابدی رهسپار کردند تا همگان بدانند که جوانان بلوچ بپا خاسته اند که تا آخرین قطره خونشان از غریب مردمانشان دفاع کنند.اینک طلسم این شب شکسته شد و در بلوچستان هر صدا شعر طوفان است و هر مشت گره شده ، جوانه آزادی
" با دژخیمان اگر شکنجه
اگر بند است و شلاق و خنجر
اگر مسلسل و خمپاره
با ما تبار فدایی با ما غرور رهایی "
آری ما دل در گرو دادگان وادی عشاقیم
ما به رهایی ملتمان دست از جان شستگانیم
لشکر خداییم که برای دین و ناموسمان می نبردیم
فرزندان بلوچستانیم که با طنین الله اکبر ستونهای لرزان استبداد سیاهتان را در هم خواهیم شکستبه خدا سوگند که فرزندان بلوچستان دیگر به شما اجازه نخواهند داد که به تاخت وتاز در این مرز و بوم ادامه داده و این گونه مفتضحانه به خاک و خون می کشانندتانبه خدا سوگند که این طغیان و خروش فرزندان بلوچستان را هیچ سدی جلودار نخواهد بود و قطار بی ترمز جور و جنایتتان در بلوچستان واژگون خواهد شد و تن ناپاکتان در آتش خشم بلوچستان خواهد سوخت
نصر من الله و فتح قریب
یار محمدزهی- خاشyarmohamadzehii@yahoo.com

الجهاد


الجهاد ذروة الاسلام (رسول الله ص)
جهاد ، فریضه ا ی عظیم ، قله اسلام
نمی دانم اگر جهاد نبود اسلام چگونه معنی پیدا می کرد و چگونه اسلام می توانست این جنبه آزادی و آزادگی اش را به جهان عرضه کند، چگونه انسان مسلمان می توانست نصرت الهی را دریابد . براستی که جهاد برگ برنده اسلام است، آری سایه جهاد بود که جهان اسلام به داشتن شیر مردان و شیر زنان صدر افتخار می کند به حقیقت سایه جهاد بوده و هست که تا به امروز افتخار مادران است که نام مجاهدان را یدک فرزندان خویش می کشند . آری جهاد یعنی حرکت به سوی سعادت و خوشبختی ، فقط و فقط با جهاد می توان کشتی طوفان زده اسلام را بار دگر به ساحل نجات رساند و فقط با جهاد می توانیم بار دیگر تاریخ گذشته را تکرار کنیم ، اما به خدا قسم نمی دانم که چرا کسانی جای پای محمد رسول الله (ص) را اشغال کرده اند و به جای اعلام حقیقت خدا و جهاد به حقیقت دنیا روی آورده اند ،آیا شرم نمی کنند از اینکه صاحب محراب و منبر را کم اهمیت جلوه می دهند و حقیقت ادعای او را به بازی گرفته اند .
آیا می توان ستون پنجم اسلام ، جهاد را انکار کرد
ستونی که تکیه گاه ایمان مسلمانان و سایه عزت آنان است .

شهید عبدالغفور ریگی


شهید عبدالصمد ریگی(صلاح الدین جان)

جوان اهل سنت بپاخیز


جوان اهل سنت بپاخیز
ملت اهل سنت ایران از آزمونهای بزرگ تاریخ سرافرازانه بیرون آمده است .
و مجوسیان مشرک ،خواهان به فساد و فحشا کشاندن وخاموش نمودن جذبۀ جهاد،غیرت وایمان این ملت هستند.
اما غافل از این که هنوز مادران اهل سنت به فرزندانشان شیر غیرت نوشانده ولالائی شهادت را در گوششان زمزمه می نمایند.
آری جوانان اهل سنت بدانید که خداوند برای نصرت دین نیازی به ما ندارد.
بلکه این ما هستیم که نیاز شدید به نصرت دین خدا داریم .
ملت مجاهد و مومن اهل سنت ایران؛قبل از آنکه خداوند بنا بر سنت الهی خویش (ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم) شما را دچار خواری و ذلت نماید بپاخیزید و با خون خویش عزت و افتخار و سعادت همیشگی را برای خود و ملت مسلمان به ارمغان آورید. بپاخیزید و به دریای رحمت الهی بپیوندید.

تصاویری از شهید حاجی محمود و رشید احمد جان


اوصاف مجاهدان


اوصاف مجاهدان

آنان شیفته ودلباخته چیزهایی هستند که اگر برای مردم عادی و معمولی بازگو کنی در حسرت زندگی آنان می سوزند .آنان شیفتگان وادی عز ت وآزادی,تزکیه و تهذیب و خودسازی اند و در این رهگذر به دنبال کسب شهرت و بدست آوردن پست و مقام دنیوی نیستند بلکه می خواهند نهال هایی را بکارندکه ریشه های آنان در اعماق زمین فرورفته ،و شاخه هایشان در آسمان پراکنده بوده و با خواست و اراده خدا هر زمانی میوه خود را می دهند .و دائما به بار نشسته اند و سبز و خرم هستند آری این میوه میوه آزادی است.آری آنان در پی کاخ و تالارهایی نیسند که بنیان انها بر خاک بوده و سپس تبدیل به خاک می شوند.بلکه رضایت و خوشنودی پروردگار و برخورداری از پاداش های اخروی آنها را بس است .آری این در حقیقت عالی ترین گرایش و تمایل است که اگر قلوب امت روزی از آن برخوردار شود به خیر و صلاح دست می یابد و در پی آن جسد و کالبد نیز راه را از چاه تشخیص داده و به سعادت دنیا و اخرت رهنمود می شوند