اطلاعیه جدید جنبش مقاومت مردمی (جندالله)ایران

به نام خدابدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله)
به اطلاع عموم مردم می رساند که رژیم ولایت فقیه اعلام کرده است سه تن را در رابطه با عملیات استشهادی پیشین دستگیر کرده است ، در صورتیکه این عملیات فقط توسط شهید عبدالواحد محمدی انجام گرفته است و هیچ عضو دیگری از جنبش هنگام عملیات در منطقه نبوده است تا دستگیر شود.رژیم ولایت جهل و جور و فساد جهت پرده نهادن بر ضعف و ناتوانی وشکست مفتضحانه خود ممکن است افراد بی گناهی را دستگیر کرده و تحت شکنجه وادار به اعتراف نموده و باری دیگر اعترافات دیکته ای از رسانه ها پخش کند چنانچه قبلا به چنین اعمال پلیدی متوسل شده است.همچنین گزارشها حاکی است که بسیاری از زندانیان بلوچ از سایر استانها به بلوچستان منتقل شده اند و ممکن است که این زندانیان که مدتها پیش دستگیر شده اند به اتهام شرکت در عملیات استشهادی پیشین اعدام شوند که باز هم رژیم قبل از این به چنین اعمال ضد انسانی دست زده است.اما رژیم و مزدورانش بدانند که هر جنایتی که انجام دهند با نفرت مردمی روبرو شده و مردم بیش از پیش به مقاومت روی خواهند آورد و هرگز جنایتهای رژیم فراموش نشده و پاسخ های دندان شکنی به آن داده خواهد شد.

جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله)

بلوچستــان ءِ پليـــں شهيـــدان ءَ هزاران ســــلام

شهيد عبدالواحد محمدی سراوانی ( شستونی ) بلوچستان ءِ شهيدانی کاروان ءِ ترپناکیں استار ءُ بلوچ کوم ءِ پهرآوریں پسـّــگ ماں بلوچستان ءِ کومی جهد ءِ تاريخ ءَ ابدماں بوت.
ايمانداريں سرمچارعبدالواحد گوں وتی ورنايی ءُ زندءِ فدا کنگ ءَ کامياب بوت تاں ايران ءِ واکداران ءُ سپاهيگاں ماں بلوچستان ءَ سريں پروش بکنت. .
شهيد عبدالواحد محمدی، شهيد عبدالغفورريگی ءُ شهيد عبدالخالق ملازهی ءِ پيم ءَ گوں وتی جان ءُ شيرکنيں زند ءِ ندر کنگ ءَ بلوچ دژمنيں واکداراں مزنيں تاوانے دات.
انسان دشمنيں نورعلی شوشتری يکے چه سپاه ءِ فوجی ـ اقتصادی آهيریں سروکاں، پهره ءِ سپاه ءِ سروک، سربازءِ سپاه ءِ سروک، پاسدار محمدزاده بلوچستان ءِ سپاه ءِ مستريں سروک تهران ءِ فاشيستيں حکومت ءِ کته کار ءُ بلوچ کشيں رستراں ابدی جهندم ءَ راه ديگ بوتنت..
اے رستراں هنچو په مئی کوم ءِ وجود ءِ گارکنگ ءَ لانچتگ ات که روچے يک جاهـے ديوان کنگ اَتنت تاں گوں زور ءُ رپک ءُ پندل بلوچ کوم ءَ گيشتر ءُ زوتر تاوانبار بکننت.
پاسدار نور علی شوشتری مافیایی سپاه ءِ هونوارءُ کته کاریں سروکـے اَ ت که چه بنگیجی ءَ گوں سپاه ءَ هور بیتگ. اے مردم کشیں سپاهیگ هزاراں ورنا کشتگ ءُ کوشارینتگ ءُ هزاراں پت ءُ مات سوگیگ کتگ انت.
"مـِـرصاد" ءِ جنگ، بيست ءُ يکسال پيش ءَ شوشتری ءِ يک انسان دشمنين ءُ رستری درورے انت. شوشتری " مرصاد عملیات" ءِ سروکین کمانڈر اَت. په شوشتری ءِ دستور ءُ حکم ءَ گیش چه چار هزار ءُ پنچ سد (۴۵۰۰ ) جنگی بنديگ ءُ سرگردانیں ایرانی مجاهد ماں همدان ءِ نزیک ءَ کشگ ءُ ٹپی بوتنتشوشتری ءِ انسان دژمنیں کارپد ماں تهران ءُ خراسان ءَ هم سک سیاه انت. اوداں هم آیی ءَ هزاران تبل چوره ءُ یتیم کناینتگ. هزاران سوگیگیں مات ءُ گهارانی زند ءَ تهار کتگ انت.
ماں مئی گلزمین ءَ رستریں شوشتری په مئی راجی پجـّـارءِ گار کنگ ءَ آتکگ اَت. شوشتری هما بلوچ دژمنیں سیاست ءِ دیما بروک اَت که ناوانندهیں رضا میر پنج ءُ قاتلیں امان الله جهانبانی ءُ کلپیں انگریزان بنگیج کتگ اَت. بے شمار انت بےگناهیں بلوچ که ڈنی فارس فاشيستاں کشتگ ءُ شهيد کرتگنت
مـُـرداریں شوشتری هورگوں آدگه مرتگیں سروکیں سپاهیگ ءُ اطلا عاتی (چاروگ) که درستاں غیربلوچ، بلوچ دژمنءُ ڈنییں فارس اتنت مئی کومی وجود ءِ دژمن اتنت.
آهاں په بلوچ راج ءِ گار ءُ گمسار کنگ ءَ "رجبعلی" ءُ " تقی نقی" ءَ زرتگ ءُ آورتگ اتنت تاں ماں پیشن ءُ سرباز ءَ آهانی لونڈیں سرگاں سرداریءِ پاگ ببند انت ! بلوچان وت ماں وت ءَ به میڑيننت ءُ چنت ردوارتگين ءُ بد نسيبيں ملکی ناسرپداں په جنگ ءَ گوں بلوچ سرمچاراں تيار به کننت.
. بلئے شهيد عبدالواحد محمدی گوں وتی پاکيں ساه ءُ جان ءَ تهران ءِ شيطانی برنامه يان ءِ ديمپان بوت . آ مزاربيمیں سرمچار، سپاه پاسداران ءِ سستين ءُ پوستگيں وجود ءَ هنچو درهينت که آخوند خامنه ای ءُ احمدی نژاد ءُ لاريجانی ءُ رفسنجانی هم ماں تهران ءَ هم جکست انت...
هزاراں سلام ءُ دروت شهيد عبدالواحد محمدیءِ پاکيں روح ءَ
پروشت ءُ پروش بات ايران ءِ شيعی ـ فاشيستی حکومتآزات ءُ آباد بات گنجيں بلوچستان
محمد کريم بلوچ
۲۸ مهرماه ۱۳۸۸ بريبر گون ۲۰ اکتبر ۲۰۰۹

فردا شب مصاحبه کمال ناروئی سخنگوی جنبش مقاومت جندالله در تلوزیون پارس

مصاحبه سخنگوی جندالله در تلوزیون پارس
بعد از ظهر چهارشنبه سخنگوی جنبش مقاومت جندالله آقای کمال ناروئی با مهرزاد پارسا در شبکه تلوزیونی پارس پیرامون عملیات اخیر و دروغ پراکنی های رژیم ولایت فقیه گفتگو دارند.

عملیات شهادت طلبانه


برادرم جهاد واژه جد وجهد آموزگار من وتوست، تنها مکتب راه آزادی است ، جهاد سایه عزت ملت مسلمان است .
تا زمانی که مسلمانان احکام دین اسلام را در زندگی فردی و اجتماعی خود پیاده کنند ، و برای دفاع از حریم مقدس اسلام سر به کف بودند همای سعادت و خوشبختی آنان بر فراز آسمان ها در پرواز بود و زمانی که احکام شریعت را بار گرانی بر دوش خود تصور کردند و محبت مال و دنیا بجای شوق شهادت در قلب های آنان جا گرفت دشمنان دیرینه ی اسلام فرصتی طلایی بدست آوردند تا انتقام شکست های گذشته را از مسلمانان بگیرند و چنانچه بوضوح مشاهده می کنیم که چگونه مسلمانان در برهه از زمان تحت حملات نظامی ،سیاسی وتهاجمات فرهنگی قرار گرفته بسیاری از سرزمین های مقدس اسلامی در اشغال دشمنان دین درآمده است.
ولی از آن جا که وعده الهی است که در هر زمان گروهی خواهد بود که با توکل بر خدا به دفاع از دین برخیزند وبرای پاسداری از حریم اسلام جان خود را فدا کنند در این زمان نیز شاهد چنین انسان هایی هستیم.
جوانانی که تنها مقصد زندگی آنان حفاظت دین وایمان است و آنان برای رسیدن به این هدف بس شایسته از تمام عیش ونوش دنیا چشم بسته اند.
آنانند که توانسته اند در بین جامعه بشری سر بلند کنند وندا دهند که اسلام زنده است و ما نیز برای دفاع از عقیده وسرزمین اسلامی زنده ایم ونمرده ایم.
اما از آن جا که تعداد اینگونه افراد به تناسب افراد دشمن به مقدار نمک در آرد می باشد و با در نظر گرفتن تجهیزات کامل و پیشرفته نظامی که دشمن در اختیار دارد بسا اوقات این جوانان سلحشور مجبور می شوند که با انجام حملات شهادت طلبانه جواب کلوخ را با سنگ بدهند.
با شرایط فعلی که مسلمانان با آن مواجه هستند این تنها کاری هست که می توانند پایه های ظلم و استبداد دشمن را به لرزه درآورد و عقل دنیا پرستان را به حیرت اندازد.
پس ای ملت بیدار شوید و با این جوانان که به خاطر دین و شما ملت ، جان خود را فدا می کنند، همکاری کنید
به امید پیروزی حق بر باطل

فیلم عملیات استشهادی زاهدان 2

فیلم عملیات استشهادی زاهدان 1

شهادت و منزلت شهداء


شهادت و منزلت شهداء)وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ( [آل عمران:169]و هرگز كساني‌ را كه‌ كشته‌ شدند در راه‌ الله بلكه‌ آنان‌ زنده‌اند نزد پروردگارشان‌ روزي داده‌ مي‌شوند.شهادت فنا شدن انسان براي نيل به سرچشمه نور و نزديك شدن به هستي مطلق است. شهادت عشق به وصال محبوب در زيباترين شكل است. شهادت مرگي از راه كشته شدن است، كه شهيد آگاهانه و بخاطر هدف مقدس و به تعبير قرآن کریم ((في سبيل الله)) انتخاب مي كند. يعني شهيد در راهي كشته مي شود كه هر دو ارزش- آگاهانه و في سبيل الله را داراست و چنين مرگي است كه به تعبير پيامبر صلی الله علیه وسلم شريفترين و بالاترين نوع مردن است، شهادت همانا پايان دادن به فروغ درخشان حيات در كمال هشياري و آزادي است براي رسيدن به هدفي كه والاتر از حيات طبيعي است. شهادت پايان دادن به حيات طبيعي براي دفاع از ارزشهاي انساني در جامعه است. شهادت شكافتن كالبد جسماني براي رسيدن به مقام شهود و حضور الهي است. شهادت رسيدن به مرتفع ترين قله هاي كمال و انسانيت است. با توجه به تعاريف فوق، كسي كه مرگ شهادت را انتخاب مي كند ((شهيد)) ناميده مي شود. شهيد در لغت به معني ((گواه)) است و در اصطلاح به كسي گويند كه در مجراي شهادت قرار گرفته و در راه خدا كشته مي شود.تعريف مشترك و جامع براي شهادت اين است كه: شهادت عبارت است از زندگي در حال هشياري، و آزادي در راه وصول به هدف عالي تر از زندگي طبيعي بواسطه شهادت. اين خصيصه و پديده اي است كه همه شهدا داراي آن مي باشند. در مقابل اين مرتبه والاي شهادت حداقل توصيفي كه مي توان براي شهادت در نظر گرفت عبارت است از اينكه: شهادت انقلاب دروني ناگهاني، همراه با هشياري و آزادي در پايان دادن به زندگي دنيوي و مادي و رسيدن به حيات طيبه واخروی.شهادت مرگ نيست بلكه از هر قطره خون شهید حیات دیگر می روید. شهيد جان شیرین خود را به هدف اعلا ی کلمه الله میدهد مي رود و عامل تحرك امواج ديگر می گردد كه آنهم جلوه اي ديگر از مشيت الهي مي باشد. لذا شهيد همواره زنده است و حيات و ممات او همواره صفتي است براي حيات طيبه در جوار رب العالمین.روح شهیدان به سان پرندگان در بهشت پرواز می کنند مي خورند و مي خرامند ولذت مي برند، نبی اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند:" هنگامی که یکی از برادران شما شهید می گردد، خداوند متعال روحش را در کالبد پرنده ای سبز رنگ قرار داده و بر روی نهرهای بهشتی به پرواز در می آورد. آن پرنده از میوه های بهشتی می خورد و در کاخهای طلایی بهشت مسکن می گزیند و در زیر سایه عرش الرحمان به پرواز در می آید. این شهیدان می گویند که چه کسی به برادران ما می گوید که ما در بهشت زنده ایم و از نعمتهای بهشتی روزی می خوریم تا آنان نیز از جهاد دوری نجویند و از جنگ در را خدا هراس نداشته باشند. الله متعال پاسخ می دهد که من به آنان می گویم. به همین سبب است که فرموده الله متعال نازل شده است:(وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) [آل عمران:169]و هرگز كساني‌ را كه‌ كشته‌ شدند در راه‌ الله بلكه‌ آنان‌ زنده‌اند، نزد پروردگارشان‌ روزي داده‌ مي‌شوند.و هرگز كساني‌ را كه‌ كشته‌ شدند در راه‌ الله يعني‌ :براي‌ اعلاي‌ كلمه الله و ياري‌ دادن‌ دين‌ وي‌ مرده‌ مپندار يعني : گمان‌ نكن‌ كه ‌مرده‌اند بلكه‌ آنان‌ زنده‌اند به‌ زندگاني‌ حقيقي، البته‌ اين‌ امر منافاتي‌ با اين‌معني‌ ندارد كه‌ آنان‌ نسبت‌ به‌ ما مرده‌ نباشند زيرا حيات‌ شهدا، حياتي‌ برزخي‌ است‌كه‌ جزء غيب‌ است‌ و خداي‌ عزوجل‌ خود به‌ كيفيت‌ آن‌ داناتر مي‌باشد. كه‌ آن‌ شهدا نزد پروردگارشان‌ روزي داده‌ مي‌شوند يعني‌: حق‌ تعالي‌ در پناه‌كرامت‌ خود، به‌ آنان‌ از خوراكي‌ها و ميوه‌هاي‌ بهشتي، غذا و نوشيدني‌ مي‌دهد وروزيشان‌ نزد وي‌ مستمر است‌، هرچند كه‌ رزقشان‌ از دنيا با شهادتشان‌ قطع‌ شده‌است‌ .)فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ( [آل عمران:170]به‌ آنچه‌ الله از فضل‌ خود به‌ آنان‌ داده‌ است‌، شادمانند و براي‌ كساني‌ كه‌ از پي‌ ايشانند وهنوز به‌ آنان‌ نپيوسته‌اند و به‌شهادت‌ نرسيده‌اند شادي‌ مي‌كنند; كه‌ نه‌ بيمي‌ بر آنان‌است‌ و نه‌ اندوهگين‌ مي‌شوند.به‌ آنچه‌ الله از فضل‌ خود به‌ آنان‌ داده‌ است‌، شادمانند يعني‌: شهدا به‌ آنچه‌ كه‌حق‌ تعالي‌ از كرامت‌ شهادت‌ به‌ آنان‌ ارزاني‌ نموده‌ است‌ و به‌ حيات‌ حقيقي‌اي‌ كه‌در آن‌ قرار دارند و به‌ آنچه‌ كه‌ از رزق‌ و روزي‌ خداي‌ سبحان‌ به‌ ايشان‌ مي‌رسد، خوشحال‌ و مسرورند و براي‌ كساني‌ كه‌ از پي‌ ايشانند از برادران‌ مؤمنشان‌ وهنوز به‌ آنان‌ نپيوسته‌اند و به‌شهادت‌ نرسيده‌اند شادي‌ مي‌كنند; كه‌ نه‌ بيمي‌ بر آنان‌است‌ و نه‌ اندوهگين‌ مي‌شوند يعني خوشحالند از اين‌ كه‌ بر برادران‌ مؤمنشان‌ كه ‌در آينده‌ به‌شهادت‌ مي‌رسند، يا بر ايمان‌ مي‌ميرند; هيچ‌ بيم‌ و اندوهي‌ در فرداي‌آخرت‌ نيست‌ .)يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ( [آل عمران:171]شادي‌ مي‌كنند بر نعمت‌ و فضل‌ الله و اين‌ كه‌ الله پاداش‌ مؤمنان‌ را تباه‌ نمي‌گرداندشادي‌ مي‌كنند براي‌ برادرانشان‌ از اهل‌ ايمان‌ و جهاد بر نعمت‌ و فضل‌ خدا چون‌ بهشت‌ برين‌ و خشنودي‌ حق‌ تعالي، كه‌ نزد وي‌ ديده‌اند و اين‌ كه‌ خداوند پاداش‌ مؤمنان‌ را تباه‌ نمي‌گرداند يعني: دريافتند كه‌ خداوند پاداش‌ هيچ‌ مؤمني‌ را كه‌ عمل‌ نيك‌ انجام‌ داده ‌باشد، ضايع‌ نمي‌كند، پس‌ براي‌ اين‌ امر نيز شادمانند .در حديث‌ شريف‌ آمده‌ است: شهدا چون‌ به‌ بهشت‌ رفتند و آن‌ همه‌ قدر و منزلت‌ و نعمتي‌ را كه‌ برايشان‌ در بهشت‌ هست‌، ديدند، گفتند: اي‌ كاش‌ برادرانمان‌ در دنيا از اين‌همه‌ كرامتي‌ كه‌ نصيب‌ ما شده‌است، آگاه‌ مي‌شدند تا به‌ ميدانهاي‌ كارزارشتافته‌ و به‌شهادت‌ مي‌رسيدند و به‌ اين‌ خيري‌ كه‌ ما دست‌ يافته‌ايم‌ نايل‌ مي‌گشتند .پس‌ پروردگارشان‌ به‌ ايشان‌ خبر داد كه‌ : من‌ خبر و چگونگي‌ حالتان‌ را بر پيامبرتان ‌نازل‌ كردم‌ آن‌گاه‌ شهدا از اين‌ امر خوشحال‌ و شادمان‌ شدند.بنابراين شهدا به واسطه نعمتهاي الهى مسرور و خوشحالند و مي خواهند اين خوشحالي را با ديگران كه به آنها ملحق مي شوند تكميل نمايند و مايلند كه به آنها بشارت داده شود كه ترس و اندوهي به خود راه ندهند.

عبدالمالک ریگی.........


عبدالمالک.............
خواهان این نیستیم که خون کسی ریخته شود یا انسانی حقوقش پایمال شود ولی اگر بنا بر این باشد که شما حق ما را به روش قانونی ندهید ما حق خود را به همان روشی که شما آنرا از ما گرفتید آنرا از شما پس می‌گیریم."
این جمله بسیار پر معنی و با قدرت از دهان کسی خارج شد که رژیم خفقان و ارعاب جمهوری اسلامی را به جنگ سیاسی ، مسلکی و مذهبی طلبیده و ارکان رژیم را بلرزه درآورده است. وحشت درونی رژیم از قیام مسلحانه مردم بحدیست که برای کشتن یکنفر دو سپاه مجهز و تا دندان مسلح و کامل را به بلوچستان اعزام نمودند. از همان ابتدا فرماندهان مزدور اعلام کردند که ویرا در محاصره کامل دارند و راه فرار ندارد. بارها وعده 24 ساعته داند که همه چیز تمام است ولی از آنجا که رژیم مثل همیشه با دروغ و سیاست ترور و مشت آهنین قصد برخورد با واقعیات را دارد و همیشه زیر پوشش مظلومیت! امیال و افکار شیطانی خود را بمرحله اجرا میگذارد ..... حدود 40 نفر از کشاورزان و روستائیان و مسافران عبوری و مردم عادی را ناجوانمردانه هدف گلوله های تانک و خمپاره و بالگردهای جنگی نموده و هر بار نیز اعلام کردند که غائله تمام شده است!
رژیم مانند همیشه توسط بوقهای دولتی و حقوق بگیر ، دو بار وی را کشته و سه بار زخمی و دو بار اسیر کرده است! بار آخر حدود دو هفته پیش ویرا در پاکستان کشتند ولی هنوز این سردار سرزمین یعقوب لیث سرفراز ، زخم های شدید و کشنده به بدنه لرزان رژیم متعفن و خونخوار میزند. پروپاگاندهای دولت جمهوری ضد خدا و بشر ، تهمت های بسیار بوی زده و ویرا جاسوس و حقوق بگیر غرب (صد البته نه شرق) ، عنصر فریب خورده ، کافر حربی ، قاچاقچی ، ضد انقلاب ، تروریست ، آدمکش ، حقوق بگیر وهابی ، طلبه بن لادن ، عضو طالبان و .... نام نهاده ولی مردم آزاده بلوچ و کلا جنوب شرقی ایران دست و دل خود را بروی وی گشاده و از عبدالمالک ریگی بعنوان یعقوب لیث زمان نام میبرند.
دولت مهرورزی تا کنون تعدادی از اعضاء خانواده ویرا در ملا عام اعدام وگروهی از اعضای خانواده و حتی زنان و کودکان وابسته را دستگیر و در بیغوله های رژیم ، زیر شکنجه و آزار روحی و روانی قرار داده و به اسارت گرفته اند. بار ها بطور مستقیم و غیر مستقیم با ترفندهای مختلف قصد کشتن ویرا داشته اند که نه فقط بی نتیجه مانده بلکه نفس حیوانی رژیم را بر همگان هویدا نموده است. سعی کامل سپاه پاسداران و قوای ارعابی آن است که کشتار بلوچها را انگ انسانی بزنند و حقایق کشتار بیگناهان و ویرانی و بیکاری و فقر و ظلم را در سیستان و بلوچستان سرپوش گذارند.
بیش از یکسال است در سیستان و بلوچستان حکومت نظامی کامل برقرار است ولی هنوز ضربه های مهلک و ناگهانی عبدالمالک ریگی چنان رژیم منفور را مستاصل و گمراه نموده و چنان مزدوران ارسالی در زیر فشار روحی و روانی بسر میبرند که آمار خودزنی ها زیاد و بارها ماموران از روی ترس و حماقت بر روی همقطاران خود آتش گشوده و یکدیگر را زخمی یا به قتل رسانده اند و طبق معمول آنانرا شهید اعلام کرده اند.
هنوز در جنوب شرقی ایران فقر و ناعدالتی و اعمال خشونت بیداد میکند و رژیم بجای مرحم بر زخمهای عمیق عمومی فقط وعده و وعیدهای دنیای دیگر را میدهد. ایران به بسیاری از ریگی ها نیازمند است تا حق مردم ایران را از این ضد انسانهای زمانه بگیرند.
راهت برقرار و پر همراه باد ریگی
ورجاوند