کلیپی کوتاه از جنازه دو شهید اعدام شده در زاهدان
جنازه پاکیزه دو شهید راه حق که در راه دفاع از عقیده و مردم جان خود را فدا کردند و روز سه شنبه، 23 تیر ماه 1388 در زندان زاهدان اعدام شدند.
آری این دو شهید از منطقه دپاکور سرباز بودند که یکی اسد وفائی فرزند جان محمد(راست) و دیگری طارق آباديان فرزند دادمحمد نام داشت.
شهید اسد وفائی از یاران قدیم و از مبارزه سلحشوری بود که هر گز در برابر شکنجه و تحقیر و ضرب وشتم کوتاه نیامد و آخر هم جام شهادت را نوشید و با عزت از این گیتی پر گشود و رفت.
شهید اسدالله با نام مستعار عمر روزهای آغازین سال 84 به جنبش ملحق شد و مدتی در کنار مبارزان بود اما وقتی اواخر سال 84 برای ملاقات با خانواده به سرباز رفت دستگیر شد و چهار سال در زندانهای مختلف اوین و رجائی کرج و بازداشتگاه وزارت اطلاعات زاهدان گذراند.
او چند ماه پیش از زندان آزاد شد اما پس از مدتی کوتاه باری دیگر دستگیر شد و پس از یک ماه اعدام شد.

0 نظرات: