آخرین نفسرژیم جمهوری اسلامی ثابت کرد در قانون شکنی وکشتار بسیار

بدتر از رژیم فاسد اسرائیل است و حتی مرزی برای جنایات خود قایل نیست

اما رژیم بداند هرچه او جنایت کند هرچه مزدوران زابلی به ملت بلوچ خیانت کنند

هیچ خللی در عزم جوانان بلوچ ایجاد نمیشود اگر تا دیروز

خواسته های ما محدود به بهبود اوضاع بلوچستان بود و رژیم

اینگونه با جنایت پیشگی با آن برخورد کرد و جوانان بلوچ را کشته

و دستگیر و اعدام نمود و نشان داد تا زمانی که زیر یوق این مستکبران

باشیم بهبودی در اوضاع صورت نمیگیرد امروز همانگونه که از

دستگیری های گسترده فشر تحصیلکرده و فرهمنگی جامعه مشهود است

باید بدانند جوانان تحصیلکرده بلوچ آماده جدایی بلوچستان ایران هستند

و این هدف را محقق خواهیم کرد ما تا آزادی کامل بلوچستان ایستاده ایم

و امروز شعارمان بلوچستان مستقل و دموکراتیک است خواه رژیم سر

عقل آید و این هدف را خود برای ملت بلوچ انجام دهد و و خواه بر

جنایاتش بیفزاید تا به زعم خود ملت بلوچ را مرعوب سازد اما رژیم و

نوکرانش بدانند هیچکدام خللی در عزممان ایجاد نمی کند و ما برای

مرگ در راه هدف آماده ایم

0 نظرات: