حقيقت اينست...


بنام الله مقتدر
آيا زندگي مسالمت آميز بين ملت فارس و اقليتهاي قومي ديگر در ايران امكان پذير است؟ بله اگر رژيم رژيمي عادل باشد.
حقيقت اينست كه ملت بلوچ و ملت فارس دو ملت متفاوت هستند كه در يك كشور پنهاور و پر نعمت زندگي ميكنند. تا پيش از تشكيل اين نظام پر جنجال و پر تبعيض باصطلاح جمهوري اسلامي اين دو ملت در نهايت صفا و صميميت و بدون كمتري كينه و خصومت و تنشي در كنار هم زندگي ميكردند طوريكه اصلا معلوم نميشد كه اينها دو ملت متفاوت هستند و صميميت بين آنها آنقدر زياد بود كه لازم نبود كسي از ملت فارس و يا از ملت بلوچ و يا از مليتهاي ديگر سخني بميان آورد بلكه همه خود را بشكل يك ملت و ايراني ميدانستند. اما اين نظام خرابكار و دو بهمزن و ضد ملت و تبهكار وقتيكه روي كار آمد در آغاز حرفش فقط حرف اسلام بود و نه شيعه لذا ما بهمين خاطر از اين نظام حمايت كرديم و توقع داشتيم كه عدالت را بر اساس حقوق شهروندي و تساوي حقوق بين آحاد اين ملت برقرار كند ولي متاسفانه اينها بمحض اينكه پايه هاي قدرت شان را در همه جاي ايران محكم كردند شروع به نشان دادن ماهيت اصيل خود نمودند و آن منافقت بود وايجاد اختلاف و تفرقه بين مردم ايران. تبعيض بين شيعه و سني و تبعيض بين فارس و ساير اقليت هاي قومي سياستي شوم و تفرقه آميز بود كه اين رژيم بظاهر اسلامي حكومت خود را بر اساس آن استوار نمود. امروز در جاي جاي ايران بين مردم اين كشور بنام بلوچ و فارس يا عرب و فارس و يا كرد و فارس و يا آذري و فارس و يا شيعه و سني كشمكش و جنگ و جنجال وجود دارد و با چنين وضعي كه اين نظام درست كرده است حتي تصور پيشرفت و ترقي و سعادت را براي مردم اين كشور هم نمي توان كرد!؟ اين باند حكومتگر به سرپرستي آقاي سيد علي خامنه ای همه ملت را بجان هم انداخته اند و خود دو دستي مشغول چاپيدن و غارت كردن ثروت هاي ملي اين كشور كه متعلق به اين مردم فريب خورده و بدبخت و نسلهاي آينده شان است هستند. اين باند غارتگر كه خود را در زير نقابي از تقدس اسلامي پنهان كرده است كاري به ترقي و خوشحالي اين مردم ندارد تمام حواس شان متمركز بر اينست كه بهر ترتيب ممكن خود را در قدرت نگهدارند تا آخرين توماني را كه در اين مملكت وجود دارد به جيب بزنند و سپس در حسابهاي شان در خارج از كشور منتقل نمايند. بهمين خاطر است كه مردم شريف ايران در مملكت ثروتمند خود امروز مجبور شده اند تا دو شيفته كار كنند و يا دو سه كاره باشند تا بتوانند هزينه زندگي را در حد بخور و نمير تامين نمايند و در همين وضع ناهمگون و پر مشقت است كه اعصاب همه خورد شده است و هركسي سر كمترين مسئله اي آماده پاره كردن شكم همشهري و هموطن خود شده است. همه اين بدبختيها صله و هديه اي است كه از سوي اين نظام مشرك و منافق به اين ملت شريف رسيده است. ملت بر عليه نظام شاهنشاهي قيام كرد كه به عدالت و رفاه و خوشحالي و آزاديهاي اساسي برسد و بتواند راحت و سر حال و بدون دقدقه زندگي كند چه ميدانست كه با انتخاب اين آخوندهاي شيرين زبان و مكار بيك چنين سرنوشت پر مشقت و سيه روزي مطلقي خواهد رسيد كه حالا براي مطالبه ابتدائي ترين حقوق انساني خود مهر ضد انقلاب بر پيشاني اش ميخورد و چماق بر سرش فرود ميآيد و سپس جايش در شكنجه گاه اوين خواهد بود. خدايا اين ملت شريف چرا به يك چنين سرنوشت اسفباري دچار شد؟ آيا بخاطر همين مذهب شرك اميز و پر خرافات نيست كه آخوندهاي مكار با روضه خواني هاي شبانه روزي خود در مخيله اين مردم فرو كرده و از اسلام راستين به دور نگهداشته اند؟ زندگي مسالمت آميز بين اقليت هاي قومي و مذهبي زماني امكان پذير خواهد شد كه يا اين نظام تفرقه افكن اصلاحات لازم را در خود انجام دهد و يا اينكه سرگون گردد و نظامي دموكراتيك و مبتني بر عدالت اسلامي در كشور بوجود آيد وگر نه تا زمانيكه اين رژيم منافق بر سر كار است مردم شريف ايران بر اساس سياستهاي تفرقه افكنانه آن تا قيامت دست به گريبان يكديگر خواهند بود و بجاي محبت و صفا و صميميت به خصومت و دشمني و جنگ با يكديگر خواهند پرداخت. پس خداوندا اين رژيم ظالم و پر تبعيض و پر تفرقه و پر نفاق را يا اصلاح بفرما كه بر اساس عدالت حكومت كند و اگر مسئولين آن اصلاح پذير نيستند هرچه زودتر سرنگون بفرما تا ملت شريف ايران جانش از شرارت هاي اينها خلاص شود تا اقليتهاي آن بتوانند با صلح و صفا و محبت و اخوت در كنار يكديگر زندگي كنند و همه اين بد رفتاريهائي را كه در حق يكديگرميكنند پايان پذيرد، آمين.
اي صداقت بر تو رحمت از تو عزت يافتيم
اي خباثت بر تو لعنت از تو ذلت يافتيم

يا حق!


0 نظرات: