دختر وطن رویا

دختر وطن رویا

رویا رو کشتید

دلهاشکستید

گلهای پرپر برجا گذاشتید

بامرگ رویا , سوری بکردید

سیم و زر خویش افزون بکردید

رنگ سیاهی بردل نشاندید

فانوس دل راخاموش کردید

آن باغ زیبا مصلخ بکردید

صد باغبان رابی خانه کردید

خوان یتیمان غارت بکردید

نام علی رابدنام کردید

ای شب پرستان تاکی به جهدید

همگام ظلمید همگام مرگید افعی بدوشان این رابدانید

بذرمحبت ازجابکندید این رابدانید رویا نمردست

اوتا قیامت میهمان نوراست

بلوچ از مکران

0 نظرات: