صبرا یا امیری به زودی انتقام می گیریم


صبرا یا امیری به زودی انتقام می گیریم
رهبر عزیزم عبدالمالک جان هنگامیکه تصویر جدید شما آغشته از غم و حزن در زندان رژیم دیدم در دل خود عهد کردم که انتقام شما را از جنایتکاران خواهیم گرفت و خودم به تنهایی میخواهم هزاران سپاهی و زابلی مزدور را هلاک کنم و برای خودم واسکت استشهادی آماده کرده ام و به زودی دکمه ی اوکی را خواهیم زد.
عبدالمالک جان میدانیم که شما تحت بدترین شکنجه ی و بیخوابی قرار گرفته اید این فاشیستان و جلادان شبانه روز بر شما ظلم میکنند و شما را وادرا میکند در امام دوربین آمده از حرفهای دیکته شده ی ایشان بگید تا ایشان چهره ی رهبر جنبش و مبارزین را در نزد جهانیان بد جلوه دهند.
رهبر عزیزم تمام مردم ایران و بلوچستان از نقشه های شوم این جلادان آگاهند تمام مردم میدادند که کسی در دست دشمن باشد حرفهای او قابل اعتبار نیستند زیرا در اسیر دشمن است ودشمن او را به هر کاری و پیامی وا میدارد تا به هدف شومشان برسند دشمن میخواهد با تبلیغات سوء ش به مردم در داخل ثابت کند که این جوانان با امریکا و اسراییل هستند و در حالیکه در خارج مبارزین را از طالبان و القاعده میداند.
رهبرم بر تعداد مبارزین روز به روز اضافه میشود و تعداد غفیری بر عملیات استشهادی دوطلبانه ثبت نام کرده اند به زودی پاسخ آزار و شکنجه ی شما را خواهیم داد .

استشهادی جندالله —- حسین – ش

0 نظرات: