نظری از بینندگان

تفاوت ببین از کجا تا بکجاست !

در روز پنجشنبه هفتم اردیبهشت ماه مطابق با 27 آوریل 2006 میلادی شبکه الجزیره نشان میداد که صدها هزار نفر از مردم لندن از زن و مرد و بچه در خیابانهای لندن دست بتظاهرات بزرگی زنده بودند و در این تظاهرات از حکومت بریتانیا میخواستند که نسبت بحقوق حیوانات در کشور توجه بیشتری نشان دهد و اجازه ندهد ظلمی را که مسئولین دانشگاه آکسفورد در حق موش ها، مار ها، قورباغه ها و میمونها مرتکب میشوند ادامه پیدا کند.

دانشگاه آکسفورد برای انجام آزمایشاتی که بمنظورکشف چندوچون و کیفیت بعضی از بیماری هائی که انسان با آن دچار میشود تعدادی از موشها ، مار ها و قورباغه ها را در آزمایشگاه خود نگهداری کرده و اثر داروهائی را که برای صحت انسان مفبد است بر روی آنها آزمایش میکنند. البته تعداد این جانواران که در محیطی بسیار نظیف و با بهترین غذا ها و تحت مراقبت های پزشکی و بهداشتی بمنظور انجام بعضی از آزمایشات در آزمایشکاه نگهداری میشوند آنقدر زیاد نیست و یا آزمایشاتی که بر روی آنها انجام میشود آنقدر خطرناک نیست که نسل شان را براندازد و حد اقل، نیتی که در این تخلف و بظاهر ظلم بکار رفته است نیتی نیک است که از آن کمک به انسانها میشود ولی در بلوچستان آنجائی که ما زندگی میکنیم مامورین نظام در روز روشن و در خیابابان و بیابان مردم بلوچ را خیلی راحت تر از حیوان برگبار می بندند و تازه پول گلوله هائی را که مصرف کرده اند از خانواده مقتول میگیرند نا جسدش را بدهند و هیچکسی نیست که در مقابل چنین جنایتهای قرون وسطائی در اینجا تظاهرات بشردوستانه بکند ببخشید نظاهرات حیوان دوستانه بکند چون ارزش یک بلوچ در نزد نظام از ارزش یک حیوان در دنیای متمدن که بخاطرش نظاهرات راه میافتد بمراتب کمتر است و تفاوت را ببین که از کجا تا به کجاست! که در دنیای متمدن مردم برای تجاوز به حقوق موشها هم تظاهرات میکنند و در محیط زندگی ما نظاهرات برای ملتی که همه چیزش پایمال شده است ممنوع است. وسردمداران همین نظام را می بینیم که ادعای مسلمان بودن دارند، و بدروغ و فریبکارانه برای مردم قرآن میخوانند و تفسیر میکنند و برای عوامفریبی سنگ حمایت ملت فلسطین را به سینه میزنند ولی آنچه را که خود با ملت مظلوم و منکوب شده بلوچ میکنند از یاد میبرند و خجالت هم نمی کشند.

نارویی از زاهدان

0 نظرات: