برخیز برادرم ، برخیز خواهرم

برخیزبرادرم ، برخیز خواهرم

مادرم کنون وقت آن رسیده که فرزندت را ابراهیم نام نهی و ابراهیم گونه او را روانه آتش نمرودیان کنی،آری آتش نمرود ابراهیم را می خواهد تا گلستان شود،مادرم اسماعیل آماده ذبح شدن است ، مادرم دست از اسماعیل باید شست چرا که خدای اسماعیل خریدار فرزند توست،یادت باشد که خدای اسماعیل خدای من و توست هرگز خون فرزندت پایمال نخواهد شد ،امروز راه اسماعیل راه من و توست پس برخیز برادرم، برخیز خواهرم، که امت محمد(ص) وشعایر او تحت ظلم وجنایت و محکوم به نابودی اند

0 نظرات: