شهادتت مبارك انشاءالله كه قسمت ما هم شود

الله اکبر الله اکبر الله اکبر


اللهم ارزقنی شهادت فی سبیلک

آرزوی هرمجاهد شهادت فی سبیل الله است.شهادت درجه ومقامی است که الله تعالا آن را به محبوبترین بندگان خود(مجاهدان)اعطامی کند وشهید عبدالحمید به آرزویش و مقام والای شهادت رسید ورژیم پلید آخوندی بداند که ما را از مرگ نترساند زیرا که ما تمام سعی وکوششمان نابودی شما کافران است تا با این راه خودمان را به شهادت نزدیکتر کنیم چون میدانیم که نابودی شما کافران یک پیروزی وشهید شدن ما یک پیروزی در نتیجه ما به دو پیروزی بزرگ میرسیم و شما برای همیشه با شکست و نابودی در جهنم ابدی انداخته می شوید.


خبرگزاری بدریان ایران

0 نظرات: