این بلوچستان شود روزی گلستان،زابلی

! یوسف گمگشته باز آید به استان ،زابلی

این بلوچستان شود روزی گلستان زابلی

دور گردون گر دو روزی برمراد ما نگشت

دایما یکسان نباشد حال دوران زابلی

هان مشوسرمست چون واقف نه ای از سر غیب

باشد اندر پرده بازی های پنهان زابلی

گر چه منزل بس خطرناک است ومقصد بس بعید

هیچ راهی نیست کآن را نیست پایان زابلی

حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب

جمله میداند خدای حال گردان زابلی

0 نظرات: