درود به روان پاک شهید عبدالحمید ریگیدرود به شهدای بلوچستان
درود به روان پاک شهید عبدالحمید ریگی

حکمرانان فاشیست تهران و زابلی های تندرو که قاتلان ملت بلوچ هستند دیگر قادر به سرکوب جنبش حق طلبانه بلوچستان نیستند. شیرمردان دلیربلوچستان با فدا کردن زندگی شیرین خود باعث سربلندی بلوچ و بلوچستان هستند و تا ابد در قلبهای مملو از درد میلیونها بلوچ جای دارند. خون این شهیدان بیگناه به هدر نخواهد رفت.
آزادی بلوچستان بهترین انتقام از دشمنان غارتگر و زیاده طلب های فاشیست است. رهایی بلوچستان از اسارت زابلی ها و آخوندها نوید همیشگی است که خون شهدا به مردم مظلوم بلوچستان می دهد.
درود به شهدای بلوچستان
آزات ءُ آبات بات گنجین بلوچستان

0 نظرات: