فراموش نکنیم امیر عبدلمالک همه خانواده خود را فدای بلوچستان کرد

فراموش نکنیم امیر عبدلمالک همه خانواده خود را فدای بلوچستان کرد
تاریخ نشان داده هیچ ملتی در جهان به سادگی و راحتی به آرمانهای ملی که همان آزادی است نرسیده حکومتهای دیکتاتور اول نخبگان ملتها را از بین میبرند و سپس فرهنگ ملتها هدف قرار میگیردملتی که فرهنگ و اصالت ملی خود را از دست بدهد خود به خود نابود میشود شهریاری یک جلاد است ملت بزرگ بلوچ بخوبی این جانیها را میشناسند این حکومت شیطانی همه ملتهای ایران را به جنگ فرا میخواند و اکنون ملت بلوچ هدف قرار گرفته شده ملت بلوچ سالهاست برای آزادی و حقوق انسانی خود به هر طریق ممکن مبارزه میکند عزیزان زیادی جان خود را برای آزادی بلوچستان فدا کرده و میکنند اما فراموش نکنیم امیر عبدلمالک همه خانواده خود را فدای بلوچستان کرد جوانان بلوچ بخوبی میدانند این عزیزان از جان خود گذشتند و راه مبارزه را به ما آموختند پس لازم است افرادی همچون شهریاری نمیتواند با کشتن و به دار آویختن جوانان بلوچ مانع مبارزه این ملت باشد بهتر است بداند با هر عدام یک بلوچ صدها نفر به صفوف رزمندگان بلوچ اضافه میشود و تاریخ گواه این همه ظلم خواهد بود ملت بلوچ یک پارچه شده و در آینده نزدیک به آرمان خود که آزادی است خواهد رسید
مریم بلوچ

0 نظرات: