ما فرزندان...

ما فرزندان کسانی هستیم که در برابر مرتدین ایستادند،

،و دنیا را فتح کردند
،و مردم را از تاریکیهای شرک به سوی انوار توحید

،و از پرستش بندگان به سوی پرستش پروردگار بندگان بیرون آوردند

،و آتش مجوس را خاموش کردند
...و قسطنطنیه را فتح کردند

و هم اکنون دوباره بازگشته ایم

0 نظرات: