بغضی خونین

بغضی خونین

اشک را دیگر یارای مقاومت در برابر این بغض خونین نیست

پس اشک خویش را با خون برادران و پدرانمان آمیخته و با خون دل برایتان می نویسم

این بار تیر مکر این نمرودیان قلب ریش سفیدانمان را درید تا واژه شهادت به نام آنان ثبت شده همچون چراغ آزادی در ظلمت این شب تار راه را برایمان نمایان کند قسم به ذات الله این نیرنگ نمرودیان است که می خواهند آتش فتنه در میان بلوچ بپا کرده و خود به دور آن برقصند چرا که در خویش یارای مقابله با این دلاور مردمان نمی بینند.

آری اینبار آنان آتشی بپا کردند تا مردمانمان را در آن بسوزانند اما به یاری خدا و هوشیاری ما خود در این آتش خواهند سوخت اکنون سرنوشت بلوچستان به دست صبر شما دلاورمردمان است

نمی گوییم گذشت که مزدوران رژیم حتی اگر بلوچ باشند باید مجازات شوند باید بدانیم آنانی که مزدورند و مخبر همان دژخیمان رژیمند و حتی پست تر و پلیدتر از آنان چرا که قوم خویش و بلوچ مردمان غریبشان را به بهای ناچیز فروخته تا واژه خیانت را با نام خویش پیوند زنند و در تاریخ بلوچستان با نام ننگینی در یادها بمانند.

بخدا سوگند این خائنین نه در بلوچستان هر کجا که باشند بلبل سرمچاران برای آنان در واپسین لحظات عمر ننگینشان آواز خواهد خواند چرا که چشم و چراغ این رژیم پلید در بلوچستانند

.

آنانی که در پس پرده این خون آشامان زمان پنهانند و می پندارند که کس را یارای دیدنشان نیست آن خود فروختگانی که با نام بلوچ به آتش این فتنه دامن میزنند خاک بر سرتان که آبروی بلوچستان پدرانتان و بلوچ را برده اید بدانید که روز مرگ شما نیز نزدیک است پس همچون اربابانتان شمایی که جوانان نادان را برای کشتن برادر میفریبید از خشم بلوچستان بهراسید که اینک قصد جانتان را دارد و به اربابانتان بگویید که این بار بلوچ یکپارچه و یکصدا همچون سیلی خروشان بر وجودتان خواهد تاخت

.

0 نظرات: