برادرم...


برادرم آیا تا به حال لحظه ای اندیشیده ای تا راه نجات و عزت این ملت را بیابی ملتی که هیچ نقش و جایگاهی در این رژیم ندارد و فقط محکوم به نابودی است حال که نه به عنوان یک ملت و نه به عنوان یک مذهب ملی در این کشور شناخته نمی شود تصور کن که هویتت به چه معنا و مفهوم است وقتی هیچ ارزشی برایت قائل نیستند بیندیش که لحظه ای اندیشیدن چاره ای راه من و تواست باید سال ها پیش راه چاره ونجات را می یافتیم و راهی دیگر نمانده بجز جهاد

ابوسعیدخدری (رض)روایت شده است که گفت: مردی پیش پیامبر(ص)آمد وگفت چه کسی (درنزدخدا)بهتر وبرتر از همه مردم است؟ فرمودند: مومنی که در راه خدا ، با مال وجان خود جهاد می کند ، گفت: بعد از او چه کسی برتر است؟ فرمودند: سپس مومنی است در دره ای از دره ها که خدا را عبادت می کند ومردم را ترک کند تا از شرش محفوظ شوند

0 نظرات: