در این آشفته بازار حق با کیست؟ خودتان قضاوت کنید ای اهل تشیع

2 bloody . illiterate  mullas ass up and prayed , iran is mullas own!!!!

چقدر در مورد مذهب و دین خود اطلاع دارید؟ تحقیق کرده اید؟ مطالعه کرده اید؟ میتوانید نام فرقه ها یا شاخه های دین خود را نام ببرید؟ تفاوت هایشان را می دانید؟ شباهتهایشان را چطور؟ اگر معتقد به تحقیق و مطالعه هستید نباید اینها را بدانید؟
شما می دانید مذهب شیعه چند فرقه دارد؟ یا فکر می کنید فقط یک مذهب شیعه وجود دارد و آنهم 12 امامی؟ در زیر لیست فرقه های شیعه که در ویکی پدیا آمده است را ببینید

شما شیعه هستید؟ چرا؟ شما سنی هستید؟ چرا؟ شما مسیحی هستید؟ چرا؟

چقدر در مورد مذهب و دین خود اطلاع دارید؟ تحقیق کرده اید؟ مطالعه کرده اید؟ میتوانید نام فرقه ها یا شاخه های دین خود را نام ببرید؟ تفاوت هایشان را می دانید؟ شباهتهایشان را چطور؟ اگر معتقد به تحقیق و مطالعه هستید نباید اینها را بدانید؟

شما وقتی می خواهید چیزی بخرید در مورد تمام مارکهای موجود در بازار تحقیق می کنید یا یکی را انتخاب می کنید که در دفترچه راهنمایش گفته این بهترین است؟

شما می دانید مذهب شیعه چند فرقه دارد؟ یا فکر می کنید فقط یک مذهب شیعه وجود دارد و آنهم 12 امامی؟

در زیر لیست فرقه های شیعه که در ویکی پدیا آمده است را ببینید:

اثنی‌عشرى • اسحاقیه • اسماعیلیه/باطنیه (آقاخانیه، بُهره، بهره داوودی و سلیمانی، دروزیه، طیبیان، قرمطیه، مبارکیه، مستعلیه، نزاریه/حشیشیون) • افطحیه • امامیه • باقریه • خطابیه • زراریه • زیدیه • سبائیه • شیخیه • شیطانیه • علیاییه • فاطمیان • فطحیه (عمادیه) • قرمطیان • قطعیه • کاملیه • کیالیه • کیسانیه • مختاریه • مغیریه • منصوریه • موسویه/مفضلیه • ناووسیه • نصیریه/علویه • نعمانیه • هاشمیه • واقفیه • یونسیه

غُلات شیعه: دسته‌ها: کاملیه 2- سبائیه 3- منصوریه 4- غرابیه 5-طباریه 6-برغیه 7- یعقوریه 8- غمامیه 9-اسماعیلیه

فرقه‌های غلات

آل مشعشع • اباحیه • احمدیه • اخیه • ازدریه • اسحاقیه • اسحاقه حارثیه • اسماعیلیه • امریه • اهل حق • بابکیه (اباحیه ) • باطنیه (اسماعیلیه ) • بدعیه • برکوکیه • بزیغیه • بشریه • بکتاشیه • بومسیلمیه • بلالیه • بیانیه • تعلیمیه • تمیمیه • تناسیخیه • جناحیه • جواربیه • حابطیه یا حائطیه • حارثیه • حدثیه • حربیه • حروفیه • حلاجیه • حلمانیه • حلولیه • حماریه • خابطیه یا حابطیه • خرسیه • خطابیه • خطابیه مطلقه • خلالیه • زمامیه • ذمیه • راوندیه • رجعیه • رزامیه • زراریه • سبائیه • سبعیه • سپید جامگان • سرخ جامگان • سلمانیه (شامغانیه ) • علویه • علیائیه (علیاویه ) • علی اللهیان • عمیریه • عینیه • غمامیه • قادیانیه • قرامطه (اسماعیلیه • باطنیه • تعلیمیه • و سبعیه ) • کاکائیه (اخیه ) • متنبئین • محمدیه (از علیائیه ) • محمدیه (از مغیریه ) • محمره • مشبهه • مشعشعیه ( آل مشعشع ) • معمریه • مفیریه • مفضلیه • مفوضه • مقنعیه • ملاحده (اسماعیلیه • باطنیه • تعلیمیه • سبعیه • قرامطه ) • منصوریه (کسفیه ) • موسویه • میمونیه • میمیه • یزیدیه • یعقوبیه

شما می دانید غلات چیست؟ حقیقتا من نمی دانم چیست!

شما چگونه در این آشفته بازار، حق را از ناحق تشخیص می دهید؟ سفارش دوستان؟ سفارش بزرگان؟ سفارش کارشناسان؟ پدر مادر؟ … ولی شیعه معتقد است که در آخرت حساب هر کس جدا جدا بررسی میشود و سفارش هیچ کس ملاک نیست! فکر می کنید پیروان این مذاهب و فرقه ها خود را ناحق می دانند یا حق مسلم؟ فکر میکنید هیچ کارشناس دینی در این فرقه ها هست که بگوید، ماست من ترش است؟ شما به قرآن مراجعه می کنید؟ آیا هر یک از این فرقه ها، عقایدشان را از قرآن استخراج نکرده اند؟ برای حقانیت حرفهایشان پشتوانه آیه های قرآن ندارند؟

در این آشفته بازار حق با کیست؟0 نظرات: