آينده ای آزاد درانتظارمردم قهرمان بلوچ


قهرمان بلوچستان شهيد عبدالمالک ريگی زندگی و جوانی اش را برای ارزشهای والای انسانی فدا کرد، با تمام وجود بهمراه خانواده و همرزمان به جنگ با دشمنان رفت و اسطوره شد.

اگرچه ازدست رفتن چنين شخصيتی ضربه بزرگی بر جنبش زد، امــا هيچ قدرتی نمی تواند جنبش حق طلبی مردم بلوچستان را از بين ببرد.

انشاالله آينده ای آزاد درانتظارمردم قهرمان بلوچ و سرزمين بلوچستان است. ظلم و زورگويی هرگز پايدار نمی ماند . اين حکم الهی است و تاريخ گواه اين حکم مقدس است.

0 نظرات: