خداوند شاید یک حمید از تو ستانده اما هزاران دیگر به تو ارزانی داشته است


حمید جان ، شاید جسمت را از ما گرفتند ولی شیرمردی تو و یادت در دلمان خواهد بود.
فکر کردند با شهادت تو شاید بتوانند مثلا فرزندان بلوچستان را خوار کرده و جوانان این دیار را از راه خود باز بدارند ولی حمید جان خون شیرمردانی همچون تو به ذات الله قسم پایمال نمی شود و فرهنگ شهادت را در میان مردم بلوچ بدون درس و کلاسی اغنا می دهد .
ای مادر حمید مبادا ذره ای بر خود تردید کنید یا بلرزید که خداوند شاید یک حمید از تو ستانده اما هزاران دیگر به تو ارزانی داشته است و فقط از شما مادر عزیز چیزی بیش از دعا طلب ندارند .
مادر جان ، جانم فدایت که چنین فرزندانی در دامان پاکت پروراندی .
مادر جان تو اسوه ای در میان خواهرانت در بلوچستان که چنین شیرمردان و سرمچارانی که نامشان لرزه بر دل هر مستکبر و ظالمی افکنده است.
دس بوس و خاک پایتیم ای مادر
و از پروردگار می خواهیم همان غیرت را به ما هم ارزانی بدارد.

0 نظرات: