از هر قطره خون امیر عبدالمالک هزاران عبدالمالک خواهد روئید و ان موقع با لشکر عبدالمالک ها چه میکنید؟


از هر قطره خون امیر عبدالمالک هزاران عبدالمالک خواهد روئید و ان موقع با لشکر عبدالمالک ها چه میکنید؟
به امید الله و با اجرای دستورات الله و رسولش و با رهبری امیر محمد ظاهر حفظه الله ما پیروزیم و هیچ کس جلو دار سربازان امیر عبدالمالک تقبله الله نخواهد بو د دنیا به زودی خواهد دید که امیر عبدالمالک شهید شدند و جسمشون از پیش ما رفت ولی افکارشون در ما جریان دارد و از هر قطره خون امیر عبدالمالک هزاران عبدالمالک خواهد روئید و ان موقع با لشکر عبدالمالک ها چه میکنید؟
ان شاء الله زمان مشخص خواهد کرد که وعده الله تحقق میابد یا وعده شهریاری.و قطعا وعده الله تحقق میابد
ید الله فوق ایدیهم

0 نظرات: