چنان درسی به حکام ايران خواهيم داد که هرگزاز ياد نبرند


ڈيلی توار: سخنگوی جندالله دريک تماس تلفنی ازمکانی نا معلوم گفت که انتقام به شهادت رساندن عبدالمالک ريگی را خواهيم گرفت و چنان درسی به حکام ايران خواهيم داد که هرگز از ياد نبرند.

وی همچنين افزود که اگرچه شهادت عبدالمالک ريگی ضربه ای بزرگ بر جنبش بلوچ و بلوچستان است اما صفوف مجاهدان جنبش انبوه تر گشته اند. نه فقط مردان غيور بلکه مادران، دختران وزنان فداکاربلوچ آمادگی خويش را برای پيوستن به جنبش حق طلبان اعلام داشته اند.

شهيد عبدالمالک ريگی از ۱۹ سالگی به مبارزه بر عليه نظام مستبد ايران به پا خاست و در سن ۲۸ سالگی به شهادت رسيد. عبدالمالک جاودان شد وهم اکنون به يک ايدئولوژی و يک فکر تبديل شده است.

سخنگوی جنبش جندالله به تمام اشغالگران در بلوچستان هشيار داد تا هر چه زودتر خاک بلوچستان را ترک کنند در غير اينصورت با مبارزات مسلحانه آنان را ازخاک بلوچستان بيرون خواهيم راند.

هزاران جوان فداکار بلوچ به رهبری محمد ظاهر بلوچ تا آخرين نفس برای رزم آماده هستند. وی از همبستگی مردم بلوچ در سوگواری شهيد عبدالمالک قدردانی کرد وازروشنفکران و نويسندگان بلوچ خواست تا برای آزادی بلوچستان اشغالی با جنبش مردمی جندالله همراهی و همکاری کنند.

0 نظرات: