گفته حضرت عمیر(رض) خوردن خرما زندگی طولانی است


در غزوه بدر آنحضرت(ص)در خیمه ای تشریف داشتند به صحابه کرام(رض)می فرمودند برخیزید و بشتابید بسوی جنتی که پهنایش از اسمان و زمین خیلی بیشتر بوده و برای متقیان ساخته شده است.

یک صحابی به نام حضرت عمیر بن حمام(رض) به محض اینکه این سخن را شنید گفت به به آنحضرت فرمودند به به برای چه؟ عرض کرد یا رسول الله به آرزوی اینکه کاش من نیز از اهل آن می شدم آنحضرت(ص) فرمودند تو نیز از آنها هستی او چند دانه خرما از کیسه خود در آورده شروع به خوردن آن کرد بعد از ان گفت انتظار برای تمام شدن خرماهایی که در دستم است زندگی طولانی است تا کی منتظر بمانم؟ این را گفت خرماها را انداخت و شمشیر را بر داشت و وارد میدان جنگ شد و جنگید تا شهید شد.

توضیح حقیقتا همین اشخاص بودند که قدر بهشت را می دانستند و برآن یقین داشتند آری ما را هم اگر یقین نصیب شود همه کارها سهل و آسان می شوند.

خبرگزاری بدریان ایران


0 نظرات: