شهید حاج نورمحمد شهلی بر مرد جنگجو و مبارز سرزمین بلوچستان

مردم سرزمین بلوچستان هیچ وقت نام شهید حاج نورمحمد شهلی بر را فراموش نخواهید کرد ؛ مرد مبارزی که تاکتیهای عملیاتی رژیم آخوندی را پریشان کرده بود و خواب را بر سپاهیان و بسیجیان حرام نموده بود.

حاج نورمحمد شیر بود و مردانه جنگید قبل از عملیات دشمن را تهدید میکرد که در اگر مرد جنگید در فلان جایگاه بیایید ؛ هنگامیکه نام حاج نورمحمد سر زبانها میاد ، یاد عملیات آتشین او در کوهستانهای بلوچستان که در مدت یک ماه با رژیم جنگید زنده میشود که رژیم را مجبور به عقب نشینی کرده بود که به دست و پای سران طوایف بیفتد که حاج نورمحمد از کوهستانها خارج شود.

سرانجام رژیم تروریست آخوندی با سرمایه گذاری صدها میلیون تومان و دادن رشوه مال و دولت به مزدورانش و مخبرین در شهر کویته پاکستان حاج نورمحمد شهلی بر را به شهادت رسانید.

یادش گرامی و روحش شاد باد

0 نظرات: