الله یار و یاورت باشد در همه حالی ای عزیز و جان بی ارزش من فدایت باد.

عبدالملک عزیز بی شک در این قرن نور امید و چراغ آزادگی را در بین مردمانت آنچنان افروخته ای که دیگر آنرا خاموشی در کار نخواهد بود.
عبدالمالک عزیز تو نه تنها در این عصر ملت بلوچ را درس عزت و شهامت و ایستادگی در برابر هر بت و ظالمی دادی بلکه به جهانیان ثابت کردی که قیام در برابر جهل و ظلم و تجاوز به ایل و تبار ،به زمان و مکان و هیچ غیری جز غیرت و ایمان و مردانگی ربطی ندارد .
عبدالمالک عزیز تو سرلوحه ملت بلوچ در اتحاد و ایستادگی و زهری در چشم نابخردانی هستی که مردمشان را به پشیزی و ریالی ارزانی می کنند و قلم را وصف کمالات تو درمی ماند و تو را باید به چشم دل دید و حس نمود نه چشم جسم.
آری ،انسان آزاد خلق شده و آزادگی سرشت اوست و تو ای عزیز این امر بدیهی را جان دیگری دادی و حیات تازه ای ، تا مردمانت و همه مظلومان گیتی بدانند ظالم تا زمانی پابرجاست که مظلوم حق خود را از یاد برده باشد.
ای عزیز ، پروردگار یار و یاورت باد .
فرزندی از دیار همیشه سبز و گلکون بلوچستان.
امید

0 نظرات: