ملفوظات امیر انتفاضه بلوچستان : عبدالمالک بلوچ


الله تعالی حضرت یوسف را از یعقوب علیه السلام جدا کرد . در حقیقت الله تعالی نمی خواهد بندگان خود را آزمایش کند بلکه این تکالیف برای این می آیند که رابطه انسان با الله تعالی مستحکم شود و الله تعالی می خواهد انسان در هر حالتی است بندگی الله تعالی را بکند حتی در زندان هم بندگی الله تعالی را بکند . حضرت بن تیمیه رحمه الله را وقتی می خواستند به زندان بیندازند .حضرت بن تیمیه رحمه الله لبخند زد . در حالیکه زندان وسختی را هیچ نفسی قبول نمی کند مگر کسی که دیوانه باشد ولیکن گاهی موقع یک انگیزه ای است که انسان سختی و زندان را به خوشی قبول می کند .یک کارگر از صبح تا شب کارگری می کند ولی انگیزه اش این است که شب به من مزدی می دهند . اگر به کارگر بگویند که شب به تو ده میلیون می دهیم طوری مسئولیت کارگری خود را انجام می دهد که هیج سختی را احساس نمی کند لذا شیخ بن تیمیه را وقتی تهدید به زندان کردند لبخند زد وفرمود : (برای یک داعی هرجا میدان دعوت است اگر من در زندان هم باشم دعوت من همین است که به مردم می گویم که الله تعالی را عبادت کنید واگر خارج از زندان هم باشم کار من همین است .اگر هیچ کسی را نبینم نفس خودم را دعوت می دهم که ای بن تیمیه فقط الله تعالی را عبادت کن ودرهمین کامیابی دنیا وآخرت من است ) والله تعالی بندگانش را لذتی نصیب می کند که بقیه انسانها از درک آن محرومند . خصوصا کسانی که ذهنشان مادی است آنها فکر می کنند که همه چیز در مادیات خلاصه می شود که لذت در آپارتمان است ولذت در ماشین است ولذت در لباس خوب است ولذت در غذای خوب است .ولی انسانهایی که ایمان دارند وفکرشان معنوی وفضای روحشان معنوی است آنها لذت را در عبادت الله وتحمل تکالیف برای رضای الله جستجو می کنند .

ابوالقاسم بلوچ

0 نظرات: