از سخنان گوهربار رهبر جنبش مقاومت ایران امیر عبدالمالک بلوچ

من به پاسداران رژیم می گویم:سوگند به ذات الله که ما مرگ در راه هدف و آرمان را به همان اندازه که شما بزدلان زندگی را دوست دارید دوست داریم و به چنین مرگی افتخار می کنیم و یقین داریم که این مرگ نیست بلکه زندگانیست

0 نظرات: