کل ایرانا عبدالمالک کرت زلزله

رپتگنت شیران منتگ انت نامردن خبیس
هرچه تامینی مچی مخبر وابلیس

‎ ‎تامینش دات که زیان کننت شیرن برادرا
په پولا بها کرتنت وتی ناموس و مادرا
بلوچستان جوڑبوت حمید دگر
به نام عبدالمالک شیرجگر
کل ایران دولت شتی بیما ترسیت سرتاسرا
جمع کرت لهتین برادرا
خاص په جهاد خاطرا
گشتگی جهاد کنین په وتی کشورا
زیان کنین بی ناموسین دولت و مخبرا
کل ایرانا عبدالمالک کرت زلزله
هیچکه نداریت تی غیرتو دلا
به بلوچستانه جوڑبوت شیرن بلا
چندین پاسگاه کرتگی خلع سلاح

شیرعبدالغفور استشهادی کرتا به سپاه
صدوپنجاه نفربوت مردارو تباه
مخبرو سپاهی هردو هستنت دیوس
ثارالله منفجربوت سپاهه اتوبوس

خدا توفیق دات عبدالخالقا
که خداحافظی کرت گو عبدالمالکا

استشهادی کرت به مشرکه مسجدا
هون و گوشت شه هم بوتنت جدا

توهینش کرت به حضرت عمر
تا اخر عمرا باید بینت درپدر

عبدالواحد مجاهدات سریع
حمله استشهادی کرت که مرت
شوشتررری

یش ٹوین قصه پشما خلاصه کنین
نیشتا به کندهار عبدالمالک نازنین

اخرین روچ نامرد روچ بیت
به شیرمرد پدا چندین بلوچ بیت
به کل جهانا پروشته تی نامو توار
عبدالمالکه لوٹنت به کندهار

مزدورو مخبر گو امریکا وا ساختنت
وتی دنیا واخرته باختنت

دشمن اجل تی تیربیت
دست خالی به گسا دستگیر بیت

گپتش جندالله سرورا
خدا جوژ کورت شه عبدالمالک لشکرا

0 نظرات: