ما فرزندان اسلامیم


ما فرزندان اسلام نمی ترسیم ز اعدام
لبخند به مرگ می زنیم گوئیم به او السلام
از همت دلیران اشغال گر است پریشان
ای دژخیمان پلید ما را زه مرگ مترسان
در ره اعلای حق سرها به کف نهادیم
تا قطره خون آخر در میدان جهادیم
جهاد گمگشته ماست عزت با او باز آید
بر خسته گان از شب صبحی طلوع نماید
ام عبدالمالک

0 نظرات: