عزت وايمان ما در گذر غارت است


از به سنگر بيا باز به فكر نوين
بر سرراه عدو كن قدمي صد كمين

دشمن ايمان ودين برسرما حاكم است
اكثر اين قوم ما دشمن را خادم است

ناموس ما دين ما ساحت اين خاك ما
ديده هزاران ستم سينه صد چاك ما

حد بشر را بما حق بشر خوانده اند
مرد مجاهد را اهل شرر خوانده اند

عزت وايمان ما در گذر غارت است
جانب سنگر گزين تاكه ترا طاقت است

جور وستم ميكند دشمن پركين ما
طعنه زبوم ميكشد طاووس وشاهين ما

0 نظرات: