راه ما


راه ما مبارزه برای رسیدن به عزت و آزادی در پرتو دین رهائی بخش اسلام می باشد و این راه را تا آخرین قطره خون ادامه خواهیم داد ،آزاد سازی سرزمین اسلامی بلوچستان از لوث صفویان متجاوز و رافضیان کافر هدف تردید ناپذیر ما می باشد

0 نظرات: