شهدای اسلام

ما مجاهد حقيم قدرت خدا با ماست هرکجا که رو آريم دست کبريا با ماست
از فراز سنگرها چشم مصطفی با ماست درطلوع هرصبحی طرفه مژده هاباماست
ما به پيکر ملت با زوی توا نا ييم اعتماد امروزيم افتخار فردا ييم


0 نظرات: