ای مخبرها تا دیر نشده توبه کنید

ای مخبرها تا دیر نشده توبه کنید و به آغوش ملت باز گردید البته حساب آن دسته که دستشان به خون مردم اغشته است سواست ولی باز هم راه توبه باز است و مقبولیت توبه با پروردگار است و حساب حق الناس را دادن در روز قیامت پس خواهید داد ولی با توبه و بازگشتن از ادامه گناه و برادر فروشی و دین فروشی شاید راهی باشد و معافیت طلبیدن از خانواده هایی که شما در تعدی به آنها دست داشته اید ، امکان باز گشت محیاست و فقط تعداد انگشت شمار باقی می مانند که به هیچ وجه قابل بخشیدن نخواهند بود پس تا به منجلابی که آن دسته فرو رفته اند ،فرو نرفته اید، توبه کنید.پروردگار غفور و رحیم است.
مطمئنا این نوشته را اطلاعاتیها برایتان می خوانند پس به هوش باشید که آنها از همین هم بر ضد خودتان استفاده نکنند.من به عنوان یک بلوچ ساده این نصیحت را به شما می کنم و حساب جنبش با شما حسابی دیگر است.
یا شهادت یا سعادت
میر یونس بلوچ


0 نظرات: