شعری از اقبال لاهوری


عصر نو از جلوه ها آراسته
از غبار پای ما بر خواسته

کشت حق سیراب گشت از خون ما
حق پرستان جهان ممنون ما

عالم از ما صاحب تکبیر شد
از گل ما کعبه ها تعمیر شد

در نگاه تو زیان کاریم ما
کهنه پنداریم ما،خواریم ما

اعتبار از لا اله داریم ما
هر دو عالم را نگه داریم ما

از غم امروز و فردا رسته ایم
با کسی عهد محبت بسته ایم
اقبال لاهوری

0 نظرات: