صیغه و لذت بردن از دختر شیرخوار در مذهب شیعه جایز است

دکتر فاروق اعظم خان
صیغه و لذت بردن از دختر شیرخوار در مذهب شیعه جایز است
فتواي امام خميني بنیانگذار جمهوری وحشت وبربریت و شاذهای جنسی در ایران
او حتی صيغه كردن بادختر شيرخوار را نيز جايز مي دانست، لذا گفته است:
"مساءله 12 - كسيكه زوجه اى كمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جايز نيست چه اينكه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما ساير كام گيريها از قبيل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخيذ (با ران او شهوترانى كردن) اشكال ندارد هر چند شيرخواره باشد."
تحرير الوسيله باب نکاح با ترجمه فارسي جلد سوم ص 430 و 431 مسأله12
دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم


0 نظرات: