ذبیح راه خدا

ذبیح راه خدا
آری مادرم این است ثمره عمرتوکه فرعونیان
ومجوسیان زمان ازنام اولرزه به اندام اند ومظلومان
ازهمت وغیرت اودرس مردانگی وعزت فرا
می گیرند.
آری دراین تنگنای زمانه که اسلام ومسلمانی غریب
گشته ودرکوچه پس کوچه های قلب امت جایی ندارد.
آری مادرم من فرزند بی نام تو خریداراین چنین
غریبانی هستم.
اسلام اگرغریب گشته من مسلمان هم غریب گشته ام.
آری عزت من شهادت است واین جمله ای است که
مجاهدان برحق راه حقیقت رایدک خویش می کشد.
تا به وادی عزت وآزادی برسند.
پس مادرم ازقربانی کردن من در راه معشوق ازهیچ
نقطه ای صرف نظرنکن.
بایدکه ابراهیم وار وارد آتش نمرودیان شد و
اسماعیل وار ذبیح راه خدا قرارگرفت

0 نظرات: