سرانجام متجاوزين و اشغالگران

به دستور رهبر جلادتان به بلوچستان هجوم آوريد، کشتيد، خورديد و غارت کرديد اما به اخطارهای سرمچاران توجه نکرديد و خودتان نخواستيد زنده ازخاک بلوچستان گم شويد. درهرحال بلوچ و فرزندان سرمچار بلوچستان مصمم هستند تا همه تان را مرده يا زنده از بلوچ گلزمين اخراج کنند.
از شما که دعوت نشده بود به بلوچستان بيائيد. در بلوچستان کاری جز مردم کشی ، جنايت و غارت نداشتيد. سيد علی شيره ای شما را برای بلوچ کـُـشی به وطن ما بلوچستان مقاوم فرستاده بود حالا هم پيش او برگرديد يا بقول ضرب المثلی فارسی « مال بد بيخ ريش صاحبش». شايد هلاکت تان درس عبرتی به بازماندگان تان باشد. بيگانگان جايی در خاک بلوچستان ندارند.

0 نظرات: