ویژگیها ی شهید


ویژگیها ی شهید
حضرت مقدام بن معدی کرب رضی الله عنه می گوید:که پیامبر خدا (ص)فرمودند :برای شهید شش ویژگی در نزد الله تعالی وجود دارد:1-هنگام ریختن اولین قطره خونش تمامی گناهانش بخشیده می شود.2- منزل وجایگاهش را در بهشت به او نشان می دهند.3- از عذاب قبر وهول وحراس بزرگ روز قیامت در امان خواهد بود.4- بر سرش تاج عزت نهاده می شود تاجی که یکی از یاقوتهای آن بهتر است از دنیاآنچه در آن است.5-هفتاد ودو زن بهشتی که چشمانی بزرگ وگشاده دارند به عقد او در خواهند آمد.6- برای هفتاد نفر از خویشانش شفاعت خواهد کرد.
ترمذی

1 نظرات:

ناشناس گفت...

همه ما دست در دست هم روزی نه چندان دور این متجاوزان و نوکران بی غیرت و بی ناموسشان را از سرزمینمان پاک می کنیم.
عزم ما جزم است و خود فروشی چند بی غیرت در ما خلل ایجاد نخواهد کرد چون ما بر خدای رب العزت ایمان داریم و این رژیم و ولایت شیطان و مزدوران و نوکران بی ناموسش بر شیطان ایمان دارند.
بی شک ما پیروزیم و همه این آشفتگی و پریشانی رژیم و تبلیغات بی سر و ته آن حاکی از موفقیت فرزندان سرمچار بلوچ زمین دارد و ما با خوشی و نیرویی صدها برابر راهمان را به پیش می بریم و از خداوند می خواهیم ما را با ایمان و غیرت زنده نگاه دارد که این سلاح ماست در برابر هر نامرد و ظالمی.
رژیم خامنه ای در فروپاشیست و از هر سو دچار فروریختن و فرزندان بلوچستان به حول و قوه الهی با تمام نیرو این فروپاشی را تسریع خواهند داد و نیاز به گزافه گویی نیست زیرا فرزندان این سرزمین شهیدپرور این ادعا را دیریست که به اثبات رسانیده اند.
ای خامنه ای بدبخت و مزدوران دزدش و ای برادرفروشان بی دین و بی غیرت بلوچ نظاره کنید که غرش تفتان چگونه دامن همه شما را خواهد گرفت که گرفته است ولی شما اولئک کال انعام بل هم اضل هستید و پروردگار مهربان و قهار ما شما ابلهان را کر و کور گردانیده تا نبینید و در آتش خشم بلوچستان بسوزید که در حال سوختن هم هستید.
یا سعادت یا شهادت
میر یونس بلوچ