رژیم ولایت ابلیس

رژیم ولایت ابلیس
آری شیطان برای اینکه اوامر بی چون وچرای او
روزی در دنیا از رونق نیافتد لشکر هم کیشان خویش
را آنچنان پرقدرت جلوه می دهدکه کس به فکر
براندازی اوامر و عوامل او نیافتد .اما قران این
حقیقت خدا همیشه پیروز بر باطل بوده و راه حقیقت
را در جلوی راه پیروان خویش نهاده تا از عظمت و
هیبت مجازی دشمنان نترسند و هراسی به خود راه
ندهند. آری می بینیم که این رژیم فاقد هرگونه
عظمت و هیبت است .آری رژیمی که از خدا بی
نیاز باشد خدا با پشیزی اورا هلاک وبرباد می گرداند
ومجاهدان راه حقیقت مصداق این وعده الهی هستند
که با رژیم ولایت ابلیس دارند مبارزه می کنند
وبحمدالله نصرت خداوند همیشه راهنما و راهگشای
راه آنان بوده .آری رژیم شیطان صفت به تناقض
گویی های فراوانی روی آورده وهمیشه سعی بر آن
داشته تا افکار عمومی را به سوی تبلیغات سوق دهد
وآمار کشته هاوصدمات وارده راوارونه جلوه
دهد.گویا فکرمی کندهنوز می تواندبا این روش حقیقت
سیاست خویش را حفظ کند .آری رژیم فکر می
کندمجاهدان راه حقیقت فاقد نقشه وسیاست هستند.آری
اگرنقشه وسیاست مجاهدان راه حقیقت قرآن وسنت
باشدپس هرگز عملیاتی بدون تحلیل وبررسی وتحقیق
انجام نمی دهند.

1 نظرات:

ناشناس گفت...

و اما نورا نماینده مجلس ارتداد آخوندی سر از لانه بیرون اورده و ارجیف شهریاری فاشیست را تکرار می کند.
نورا تو اول در مورد فساد اخلاقی خودت مسئله را برای مردم روشن کن بعد بیا و بلبل زبانی کن البته زیاد هم عجیب نیست چون در رژیم شما فساد اخلاقی از صفات بارزیست که دارید.
بلی نورا ، همین است که می بینی و تا حقوق مردم بلوچ را بی قید و شرط ندهند اربانت ،هر روز منتظر باشید و به مقامات هشدار بدهید چون این هشدارها بجا هستند و غیربومیان هرگز دیگر امنیت نخواهند داشت ، آقای نورا تو که رنگ خون مقایسه می کنی آیا یک بار هم فکر کردی مگر رنگ خون مردم بلوچ از غیر بومیان کمرنگتر است ؟!وقتی که ساز و دهل می زنید در کشتار جوانان و مردم بلوچ ، وقتیکه تهدیدهای رنگ به رنگ می کنید به این وقتها فکر نمی کنید که این مردم هم برای دفاع و مقابله در برابر ظلم و فاشیسم شما و اربابان تهران نشین بیکار نمی نشینند .
آن زمان گذشت که راحت تو و دهمرده و شهریاری باهم سر ارث ملت بلوچ جنگ زرگری داشتید و مردم بلوچ در سرزمین خودشان تماشاچی بودند.
نورا همان مردم از همان زمان همه چیز را به یاد دارند و حساب ذره ذره را باید پس بدهید و وقتی جایی برای داد خواهی پیدا نکنند این مردم خوب بدیهیست که خود دست بکار می شوند و خود می شوند وکیل و وصی خود و خود تصمیم می گیرند که چه بکنند و چه نکنند.
ببین هنوز هم بر جهالت خود ایستاده اید و اشکال هم ندارد بایستید ، ولی همانطور که می دانی تا یک بلوچ در دیار حماسه و ایثار از زابل تا چابهار باشد آب استعمار و استثمار دیگر براحتی از گلوی نامبارک تو و اربابانت پایین نخواهد رفت .
نورا تو و شهریاری که نه بلکه همه آن هیئت دولتت استعفا دهند تا حقوق ملی و مذهبی مردم به آنان داده نشود فرزندان بلوچ و مردم بلوچ وجبی عقب نشینی نخواهند کرد و قبل از هر چیز باید رسما از مردم بلوچ عذرخواهی کنید وگرنه دود این ندانم کاریهای باند شهریاری و اراذلش قطعا و بی شک در چشم غیربومیان خواهد رفت و فرهنگ تهدید و ارعاب رژیم تروریستی شما دیگر چاره ساز نیست.
مردم بلوچ را دسته دسته با هر برچسبی که می خواهید اعدام و زندان می کنید و منابعشان را به یغما می برید و سرزمینشان را اشغال کرده اید و این طبق عرف و شرع و حتی موازین بین المللی این حق را بصورت بدیهی به بلوچ و بلوچستان میدهد تا از سرزمین ،فرهنگ ، دین و ناموسش دفاع کند و تو و آن اربابانت بدانید که وقتی شما تا دور افتاده ترین منطقه بلوچستان را مورد تعدی و استعمار گرفته اید مردم بلوچ هم ناگزیر مجبورند تاکتیک دفاعی را به نوعی دیگر اجرا کنند و اگر ذره ای شعور داری و مثلا دکترای ریاضیات ، یک حساب سر انگشتی بزن و احتمالات را بسنج و بدان که منظور چیست و با اینکه اربابانت قبل از تو این مطلب را خوانده اند ولی تو آزادی و اجازه داری که به هر کس دل تنگت می خواهد نامه و هشدار بدهی حتی به امام زمانت در چاه جمکران.
به هر حال ملت بلوچ حق دفاع دارد و برای دفاع خود به امکاناتی که دارد متوسل می شود و یکی از این امکانات جانش است که شما و رژیم تهران اجازه زندگی باعزت به او نداده و نمی دهید.
یا شهادت یا سعادت
میریونس بلوچ