یا شریعت یا شهادت


همه ما دست در دست هم روزی نه چندان دور این متجاوزان و نوکران بی غیرت و بی ناموسشان را از سرزمینمان پاک می کنیم. عزم ما جزم است و خود فروشی چند بی غیرت در ما خلل ایجاد نخواهد کرد چون ما بر خدای رب العزت ایمان داریم و این رژیم و ولایت شیطان و مزدوران و نوکران بی ناموسش بر شیطان ایمان دارند. بی شک ما پیروزیم و همه این آشفتگی و پریشانی رژیم و تبلیغات بی سر و ته آن حاکی از موفقیت فرزندان سرمچار بلوچ زمین دارد و ما با خوشی و نیرویی صدها برابر راهمان را به پیش می بریم و از خداوند می خواهیم ما را با ایمان و غیرت زنده نگاه دارد که این سلاح ماست در برابر هر نامرد و ظالمی. رژیم خامنه ای در فروپاشیست و از هر سو دچار فروریختن و فرزندان بلوچستان به حول و قوه الهی با تمام نیرو این فروپاشی را تسریع خواهند داد و نیاز به گزافه گویی نیست زیرا فرزندان این سرزمین شهیدپرور این ادعا را دیریست که به اثبات رسانیده اند. ای خامنه ای بدبخت و مزدوران دزدش و ای برادرفروشان بی دین و بی غیرت بلوچ نظاره کنید که غرش تفتان چگونه دامن همه شما را خواهد گرفت که گرفته است ولی شما اولئک کال انعام بل هم اضل هستید و پروردگار مهربان و قهار ما شما ابلهان را کر و کور گردانیده تا نبینید و در آتش خشم بلوچستان بسوزید که در حال سوختن هم هستید.
یا سعادت یا شهادت
میر یونس بلوچ

0 نظرات: