شما خفاشان خون آشام بودید روز شهادت عزیزما جشن گرفتید و حال چرا ناله و زجه سر میدهید

سلام بر دلیر مردان سرزمین بلوچستان
عطر بوی شهدا سرزمین بلوچستان را فرا گرفته حال و هوای دیگری است بله یادم نرفته روز شوم اسارت عزیزم را شما نامردمان بی سر انجام بودید که شیرینی و رقص پایکوبی میکردید و فکر میکردید همه چیز تمام شد بله شما خفاشان خون آشام بودید روز شهادت عزیزما جشن گرفتید و حال چرا ناله و زجه سر میدهید فراموش کردید که چگونه فرزندان بلوچستان را تحقیر میکردید حال چه میپنداری میدانی تمام بلوچستان عبدلمالک شده اگر نمیدانی بسیار نادانی تا دیر نشده بخود آیید بدانید دروازههای بلوچستان بی دروازه بان نیست نیک باش و هوشیار چشمت را باز کن که در امواج سهمگین بمب ستون سنگی کاح شما بهم میریزد فرزندان خشم آلود بلوچستان برای پیکار به سراغتان میآیند آنان هراسی از مرگ ندارند آنان مرگ را زندگی میدانند چون وعده الهی است دیگر ترفند و دروغ در بین ملت بلوچ جایی ندارد و شما سرداران و بزرگان اگر رگ بزرگی دارید ان را بکار بندید زیرا بزرگی بنام نیست بزرگی به خرد و عقل است که از خرد و عقل به نفع سرزمینت بکار بگیری سردار و بزرگ ما ان مادریست که نوجوانش را فدای سرزمینش میکند به آنها افتخار میکنیم که تحقیر ملت بلوچ را تحمل نمیکنند و عزیز و جگر گوشه خود را با دستان خود به سرزمین بلوچستان تقدیم میکنند جانمان فدای قدمهایشان باد .
مریم بلوچ


0 نظرات: