منزل شهداء از بهترین منازل جنت


از حضرت سمره رضی الله عنه روایت شده که رسول الله (ص)فرمودند:دیشب دیدم که دو مرد نزد من آمدند و مرا از درختی بالا برده وبه خانه ای داخل کردند که بسیار نیکو وزیبا بود .هرگز زیباتر از آن را ندیده بودم،آن دو مرد گفتند:این خانه ی شهداست.صحیح بخاری

0 نظرات: