بچرخ تا بچرخیم

انسان همیشه در حال جستجو وتکاپو بوده تا به آرامش برسد.
آری زمانی که آرامش نسبی حاصل شده بادهای پاییزی فرا رسیده اند
ولذت زندگی بهار گونه را از او سلب کرده اند.
یادمان باشد چرخه حیات همیشه درحال چرخش است
انسان عاقل همیشه سعی به رسیدن بهترین ها را دارد.
پس ما هم همراه با زمانه می چرخیم تا چرخه حیات به دور کامل خود برسد.
آری همسو شدن با تاریخ راه زندگی وسعادت است وتاریخ برنامه راه زندگی است.

0 نظرات: