چرا می خواهيم عظمت واقتدار كفر بشكند

چرا می خواهيم عظمت واقتدار كفر بشكند
اما مهمترين هدف جهاد اعلای كلمة الله در زمين وشكستن
ابهت و شوكت كفر است. از همين رو است كه در جهاد
منطقه ای خاص و يا اقوام خاصی مطرح نيست،بلكه جهاد
برنامه ای است فراگير برای آزادی جوامع بشری از اسارت
حكومتهای طاغوتی و ايدءُولوژی های شيطانی.البته هدف
از شكستن شوكت كفر، هرگز سرنگونی يك حكومت ودودمان
و بر سر آوردن دودمانی ديگر نيست،بلكه هدف از ميان
برداشتن موانعی است كه در راه اهداف الهی اسلام وجهاد
قرار دارد ،زيرا تا زمانی كه كفر بر سر اقتدار بوده ونهادهای
قدرت رادراختيارداشته باشد،از كليه امكانات برای جلوگيری
از حق وعدالت ورسيدن هدايت به انسانها استفاده خواهد
كرد وبا قايل شدن به امتيازات ويژه برای خود، ديگران را
از حقشان محروم خواهد كرد.همان گونه كه امروزه سران
شرق وغرب با تسلط بر نهادهای قدرت وتصميم گيری
جهان وبر خورداری از حق «وتو» در شرايطی نابرابر
با ملل ديگربرخورد كرده،آنها را ازحق قانونی وانسانی شان
محروم می كنند وهرگاه بخواهند با استفاده از همين ابزارها
كشوری را مورد تحريم ويا تجاوز قرار داده،خواسته ها يشان
را بر آن تحميل می كنند،حتی اين اجازه را به خود می دهند
كه برای ديگران دولت وسر نوشت تعيين كنند.و از طرفی
طبيعت انسان به گونه ای است كه همواره از قدرت برتر از
خودش متأ ثر می شود. از اين رو تا زمانی كه كفر بر سر
اقتدار باشد، ملل فقير جهان ، با ديدن جلوه های كاذب علمی،
فرهنگی واقتصادی كفر، از آن متأثر شده،كليه آداب ورسوم
آنها را به عنوان سنبل تمدن وپيشرفت می پذيرند، حتی پيش
پا افتاده ترين دروغهای آنها را همچون حقايق مسلم قبول
میكنند و هيچ صدايي را در مخالفت آنها باور نمی كنند.
همانگونه كه بنی اسراييل حتی پس از مرگ فرعون،
شكست او را باور نداشتند، وهمانگونه كه امروز ملل
فقير جهان تحت تأثير پيشرفتهای مادی غرب،فرهنگ آنها را
نيز به عنوان فرهنگ برترپذيرفته اند به گونه ای كه بسياری
از مردم برای عمل به آداب ورسوم غرب با همديگر به رقابت
می پردازند و درميان جوانان علاقه ی شديدی نسبت به
فرهنگ وتمدن غرب به وجود آمده است . اين امر به مراكز
علمی نيز سرايت كرده به گونه ای كه بسياری از حقايق
علمی ومسلم نيز زمانی ارزش علمی پيدا میكند كه مورد
تأييد دانشمندان غربی باشند.آنچه اسلام می خواهداين است
كه اين جلوه های كاذب ازبين رفته، محيطی مناسب وبرابر
برای فعاليت افكارايجاد شود،وطبيعی است كه وقتی اين پرده
ها كنار زده شوند حق وباطل چهره ی واقعی خود را نشان
خواهد داد.در مورد اين كه چرا می خواهيم عظمت واقتدار
كفر بشكندعارف بزرگ ومجاهد مخلص در قرن دهم،حضرت
امام ربّانی مجدد الف ثانی شيخ احمد سرهندی رحمة الله
عليه در يكی از نامه هايش چنين می فرمايد :نقد سعادت
دارين، وابسته به اتباع سيد الكونين است وبس- عليه وعلي
اله من الصلوةافضلها ومن التسليمات اكملها-متابعت اوعليه
الصلاة و السلام- به اتيان احكام اسلاميه است و رفع رسوم
كفريه،چه اسلام وكفر ضد يكديگرند اثبات يكی، موجب رفع
ديگری است.احتمال جمع شدن اين دوضد محال است وعزت
دادن يكی رامستلزم خواری ديگری است.خداوند قدوس حبيب
خود را-عليه الصلاة ووالتحية -می فرمايد :
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِالْكُفَّارَوَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِم (تحريم/9)
پس پيامبر خود را كه موصوف خُلقِ عظيم است به جهاد
كفار وغلظت بر ايشان امر فرمود. معلوم شد كه غلظت به
ايشان داخل خُلق عظيم است.پس عزت اسلام در خواری كفر
واهل كفر است.كسی كه اهل كفر را عزيز داشت،اهل اسلام
را خوار ساخت. عزيزداشتن عبارت از آن نيست كه البته
ايشان را تعظيم كنند وبالا نشانند، در مجالس خود جا دادن
وبا ايشان مصاحبت نمودن وهمزبانی كردن با ايشان،
داخل اعزاز است.در رنگ سگان، ايشان را دور بايد داشت
واگر غرضی از اغراض دنياوی با ايشان مربوط باشد وبی
ايشان ميسر نشود،شيوه ی بی اعتباری را مرعی داشته،
به قدر ضرورت به ايشان بايد پرداخت وكمال اسلام آن است
كه از آن غرض دنياوی نيز بايد گذشت وبه ايشان نبايد
پرداخت.خداوند قدوس در كلام مجيد خود، اهل كفر را دشمن
خود ودشمن پيامبر خود فرموده است، پس اختلاط وموانست
با اين دشمنان خداورسول او، از اعظم جنايات باشد.كمترين
ضرر در مصاحبت ومخالطت اين دشمنان، آن است كه قدرت
اجرای احكام شرعی ورفع رسوم كفری زبون میگردد وحيای
موانست مانع آن می آيد واين ضرر بسيار عظيم است.دوستی
والفت با دشمنان خدا،منجر به دشمنی خداوند متعال ودشمنی
پيامبراو-عليه الصلاة والسلام-می شود.شخصی گمان می كند
كه او از اهل اسلام است وتصديق وايمان به الله ورسول او
دارد اما نمی داند كه اين قسم اعمال شنيعه دولت اسلام او
را پاك وصاف می كند نعوذ بالله من شرور انفسناومن سييات
اعمالنا.
كار اين نابكاران، استهزا وتمسخر است به اسلام واهل آن
ومنتظرند اگر قابو بيابند،دمار از اهل اسلام بر آرند، يا همه
را به قتل برسانند، يا به كفر باز گردانند.پس اهل اسلام را
هم شرمی در كار است كه « الحياء من الايمان » و ننگ
مسلمانی ضروری است،همواره در مقام خواری اينها بايد
بود. جزيه از اهل كفر كه در هندوستان بر طرف شده است،
به واسطه ی شومی مصاحبت اهل كفر است با سلاطين اين
ديار ومقصوداصلی از جزيه گرفتن از ايشان، خواری ايشان
است واين خواری به حدی است كه از ترس جزيه،لباس
خوب نمی توانند پوشيد و به تجمل نمی توانند بود وهميشه
ترسان ولرزان می باشند. از اخذ اموال، پادشاهان را چه می
رسد، كه منع جزيه گرفتن كنند.حق سبحانه وتعالی-جزيه را
برای خواری ايشان وضع كرده است. مقصود رسوايی ايشان
است وعزت وغلبه ی اهل اسلام (مكتوبات امام ربانی )


0 نظرات: