مردم متحد هرگز شکست نخواهند خورد!

بر پا خیز از جا کن بنای کاخ دشمن
چو در جهان قیود بندگی
اگر فتد به پای مردمی
به دست توست به رای و مشت توست
رهایی جهان ز قید جور و ظلم
به پا کنیم قیام مردمی
رها شویم ز قید بندگی
هم پاییم , همراهیم, همرزمیم, جان بر کف برخیز...
توجه : این سرود در زمان ریاست جمهوری دولت سوسیالیستی آلنده در شیلی سروده و اجرا شد و بعد از کودتای آمریکایی توسط پینوشنه ممنوع گردید و به یک سرود جهانی بدل گشت.

0 نظرات: