شهيد راه آزادی

شهيد راه آزادی
اي شهيد راه آزادي سلام
عبدالمالک جان ما صدها سلام
تابش انوار حق برتو رواست
شهسوار راه آزادي سلام
دست اهريمن بريدي تا ابد
کاخ ظلمت راشکستي صدسلام
بند ظلمت راگسستي تاابد
شيرغران بلوچستان سلام
کان ايثاروشهادت بوده اي
پرتو خورشيد ايمان صدسلام
گرچه رفتي ازبرما جان ما
تاابد برتو فرستيم ما سلام
آري گيريم انتقامت رازخصم
بازگوييم اي شهيدراه آزادي سلام

0 نظرات: