مسیر جاده فنوچ به مسکوتان جان 4نفر را گرفت که 3نفر از طایفه شیرانی در این حادثه فوت کردند و 4نفرشان به شدت زخمی شدند که علت این حادثه جاده غیر استاندا

آياملت بلوچ راهي غير از مبارزه مسلحانه دارد؟؟؟
اگر حق را بگويند اعدام ميشوند،درخيابانها مورد سوءقصد قرار مي گيرند،به زندان مي افتند دريك صحنه سازي تصادف شهيد مي شوند،برچسب بيگانه وتروريست ميخورند، به بيدادگاه احضارمي شوند،اگرشغلي داشته باشند به بهانه قاچاق سوخت تيراندزي ميكنند و ميكشند،بادلايلي كه گفت شد چه راهي جز مبارزه وجهاد باقي مي ماند ثروت ومنابع معدني مان را به تاراج برده وميبرند جالب آنستكه اين جنايتكاران ادعاي خدمت دارند!!!
اين چه خدمتيست كه حتي يك جاده استاندارددر بلوچستان پيدا نمي شود وروزانه دهها تن در اين جاده هاي غير استاندارد جان خود را ازدست ميدهند پولي كه بايد صرف راهسازي مصرف شود از جيب اشغالگران زابلي سر در مي آورد که همین یک هفته پیش در حادثه دلخراش رانندگی در مسیر جاده فنوچ به مسکوتان جان 4نفر را گرفت که 3نفر از طایفه شیرانی در این حادثه فوت کردند و 4نفرشان به شدت زخمی شدند که علت این حادثه جاده غیر استاندار بوده که به خاطر این که این بودجه های که صرف این پروژه های راه سازه و غیره در بلوچستان شود به جیب این غارتگران زابلی میرود و يا اين كه صرف ديوار كشي در مرز شرقي بلوچستان ومين گذاري در مرز غربي آن ميشود که ما بلوچهای بلوچستان از رفاه و اسایش محروم هستیم .
وبعضي ها هم اعتقادي به مبارزه مسلحانه ندارند كه به آنها ميگوئيم از عقل خود كمك بگيرند بينديشند اين رژيم اگر منطق داشت اولا ما اين مشكلات رانداشتيم مانند مناطق شيعه نشين، وروز درخواست حل مشكلات را دارند چرا حل نميشودحالا شما خود قضاو ت كنيد چه راهي جزجهاد و مبازه مسلحا نه وجود دارد؟
رژيمي كه منطقش فقط زور وچماق است!
ما باید سرنوشت و حاکمیت بلوچستان را از دست این اشغالگران بگیردم تا منابع ومعادن بلوچستان را برای رفاه واسایش بلوچ بلوچستانی استفاده کنیم .
خبر گزاری اهوران نیوز

0 نظرات: