آسیاب

آسیاب

مسلمان امروز وقت آن رسیده که با امید به خدا و در سایه قران و سنت

پیامبر (ص) راه عزت و آزادی را پیمود . برادر و خواهر مسلمان

اکنون وقت آن رسیده که به حقیقت ادعای مشرکین پی برده باشی .

کسانی که ادعای ام القرای جهان اسلام را داشتند دیدیم که چگونه از

قران مجید در عظیم آباد زابل و شیخ فیض مشهد رونمایی کردند .

چگونه این پیش قراولان سپاه دجال به استقبال علما و طلاب رفتند و

چگونه با علما و مدارس باقی مانده دارند سازش می کنند .

آری دیروزنوبت شیخ فیض مشهد و عظیم آباد زابل بود و امروز

حافظ اسلام و سایر علمای کردستان ، خراسان ،

بلوچستان به جرم حقیقت قال الله و قال الرسول مهمان شهادت هستند

فردا هم نوبت من و شما ، صبر کن اول نوبت آگاهان و حق گویان

است . فردا نوبت ملت بی سرپرست و فاقد علم و سیاست .

برخیز آیا وقت آن نرسیده که به خود آیی؟

1 نظرات:

بلـــوچ گفت...

بلـوچستان تاريخی يکپارچه خواهد شـد.

سرزمين اجدادی مردم بلوچ يعنی بلوچستان تاريخ چندهزار ساله و پر فراز ونشيبی را از سر گذرانده است.
آنچه دشمنان کينه توز، بی فرهنگ، زياده خواه و بدور از تمدن در طی سه دهه گذشته بر بلوچ و بلوچستان روا داشته اند در تاريخ ما بی نظير است.
از آغاز حکومت جهل و جنايت آخوندی سياست مخرب فاشيستی و کشتار مردم بيگناه در دستورکار زمامداران ظالم قرارگرفت.
در راستای ساستهای بلوچ ستيزانه بود که زابليهای انگل صفت چون نورا و شهرياری به حکام تاريک انديش تهران قبولاندند تا ديواری بر فلب بلوچستان بنا کنند. وطن اجدادی ما يعنی سرزمين بلوچستان با بنای ديوار جهل و کينه و با صدها کيکومتر سيم خاردار تقسيم شد تا غرايز حيوانی اشغالگران رضايت يابد! و به مرزهای ساختگی انگليس برای هميشه رسميت داده شودـ امـا زهی خيال باطل.

جنايتکاران جنگی مانند نورای زبون و شهرياری جنايتکار که معماران اصلی ديوار جهل هستند با حيف و ميل صدها ميليارد تومان از بيت المال مردم گرسنه و بدبخت ايران مدعی بودند که بنای « ديوار مرزی به امنيت، اشتغال، رفاه و آسايش» اشغالگران منجر خواهد شد.
ادعاهايی که هم اکنون شخص نورا به پوچ بودن شان اعتراف می کند و از فرط ياس و سرخوردگـی ساخت ديوار را دليلی بر خائن بودن خود می داند.

برای ِ من ِ بلوچ ديوار و سيم خاردار هيچ گونه مفهومی ندارد. تربت و شستون، شال و پهره، دزآپ و نيمروز ، ميناب و گوادر، چهبار و پسنی را با هيچ ديواری نمی توان از هم جدا کرد. هر جای بلوچستان وطن من است. وطنی که اجدادم در آن تاريخ آفريده اند.
انگلهايی بی تمدن چون نورا و شهرياری با ديوار و سيم خاردارهايشان، لحظه ای هستند و از بين رفتنی. آنچه ماندنی است ملت بلوچ و سرزمين بلوچستان است و سرزمين بلوچستان يکپارچه خواهــد شد.


بلـــوچ