همه لب بگشائيم وحرفي كه حق است بدون ترس بگوئيم وقت آن رسيده كه همه خود را در برابر اين همه ظلمي كه به ملت مسلمان بلوچ روا داشته شده مسلح كنيم

وقت آن رسيده است كه به اين سكوت مرگبار پايان دهيم وهمه لب بگشائيم وحرفي كه حق است بدون ترس بگوئيم وقت آن رسيده كه همه خود را در برابر اين همه ظلمي كه به ملت مسلمان بلوچ روا داشته شده مسلح كنيم سكوت كردن هيچ چيزي جز همين مظلوميت ما وجنايت آنها در برندارد وقت آن رسيده كه به صفوف مجاهدين بپيونديم ودر سنگر حق قرار گيريم.
چه كسي از پيوستن به مبارزين ضرر كرده؟ به خدا هيچ كسي جز رژيم ومزدورانش ضررنكرده اند.
بنابر اين اگر شما واقعا ايمان به پروردگا ر ورسولش وكتابش داريد نبايد كه با دشمنان او همكاري و همفكري ومحبت داشته باشيد زيرا در غير اينصورت درليست وفهرست آنها قرار ميگيريد وشماهم مثل آنهاظالم بشمار مي اييد وظالما ن را خداوند هرگز به منزل مقصود يعني بهشت برين نمي رساند.
اگر گفته شود كه ما چاره اي جز اينكه ازآنها اطاعت وپيروي كنيم و باآنها يار و همكارباشيم زيرا درصورت عدم همكاري ما با آنها،آنان برما غلبه خواهند كرد ومسليمين از آنها شكست خواهند خورد .خداوند متعال در آيه 32سوره مائده اين شبهه آنهارا خوب جواب داده است كه كساني كه چنين تصوري دارند در حقيقت ايمان درقلوب آنهانفوذ نكرده است بلكه درون آنها دچار مرض نفاق و شك و ترديد ودر واقع آنها منتظر شكست مومنان اند.اين اميد هميشه وجود دارد كه خداوند متعال دروازه فتح و پيروزي را براي مومنين بگشايد واين مريضان برآنچه در فكر خود دارند كه مومنان شكست ميخورند،پشيمان و خاسر خواهند گشت.
همانگونه كه خداوند متعال اين مطلب را در قرآن مجيد چنين ميفرمايد:،
(فتري الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشي ان تصيبنا دائره فعسي الله ان ياتي با لفتح او امر من عنده فيصبحوا علي ما اسرو افي انفسهم نادمين(مائده٥٢)

مي بيني كساني را كه بيماري به دل دارند بريكديگر سبقت ميگيرند ومي گويند: مي ترسيم كه روزگار برگردد وبلائي برسرماآيداميد است كه خداوند فتح پيش آورد وياازجانب خود كاري كند واين دسته از آنچه در دل پنهان داشته اند پشيمان گردند.
اي مسلمانان آيه شريفه به صراحت بر اين مطلب دلالت دارد كه بخاطر صندلي و رياست با كفار محبت ورفت وآمد نفاق ودر ايمان چنين افرادي شك وترديد وجود دارد وخداوند متعال آنها را در رديف منافقان حساب كرده است.
الله تعالي اين مطلب را در آيه138و139سوره نساءآشكارا بيان فرموده است.
(بشرالمنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين اولياءمن دون المومنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا) (النساء138و139)
به منافقان مژده بده كه عذاب دردناكي دارند.اين منافقان كساني هستند كه كافران رابه جاي مومنان به سرپرستي ودوستي ميگيرند.

آياعزت رادر نزدكافران ميجويند(چنين چيزي محال است)چراكه عزت وشوكت جملگي از آن خداست وهركه از عزت جويدكامياب شودوهركس از غيرخدا عزت طلبد ذليل گردد.
آهوران نیوز

0 نظرات: