آری خون با خون شسته خواهد شد...


در وادی غربت در میان آه وناله های یک ملت به نا گاه پرچم امید شکوفه زد وجوانی از میان آه وناله ها شکفت ورنگ غیرت وجوانمردی به خود گرفت آری این شکوفه گل حاصل عزت ملت بلوچ است اکنون وقت برداشت آن فرا رسیده آری دهقانان به یاری گلهای نو شکفته بشتابید واز این غنچه ها حمایت کنید آری اینها امید وعزت من وتو ای ملت بلوچ هستند.
اینها جوانان رنگ خون به خود دیده هستند وهرگز رنگ پاییز را به خود نخواهند گرفت. آری خون با خون شسته خواهد شد.

0 نظرات: